Linkkomunity- Çocukların Eğitim ve Sosyal Alanlara Katılım Süreçlerinin ve Modellerinin Geliştirilmesi
PROJENİN SÜRESİ: 24 ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: Erasmus+ Programı

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR: Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İtalya, Makedonya, Romanya’ dan Sivil Toplum Kuruluşları, Okul ve Kamu Kurumları

PROJENİN AMACI: Çocukların ;  çevreselleşme, sosyal ve ekonomik marjinalite ile nitelenen bağlamlarda eğitim ve sosyal alana katılım süreçlerini ve modellerini teşvik etmektir.

PROJENİN İÇERİĞİ: Projenin ilk aşamasını gözlem ve değerlendirmedir. Bu aşamada eğitim sürecine dâhil olan bütün aktörlerden oluşan bir koordinasyon ve iş birliği ağı oluşturulacaktır. Okullar (öğretmenler ve yöneticiler), ebeveynler, aileler, sosyal çalışmacılar, ‘’gönüllü’’ vatandaşlar için kısa, hedefe yönelik eğitimler düzenlenecektir. Proje etkinliklerinin, çalıştayların içeriğinin hayata geçirileceği alanlar yönetim düzeyinde planlanacaktır.

İkinci aşama olan ‘LINK LAB’ da eğitim projesinin yürütülmesi yer almaktadır. Eğitim projesi kapsamında; çocukların ve gençlerin laboratuvar etkinliklerine aktif katılımlarını sağlayacak yaygın eğitim araçlarının kullanımı hakkında öğretmenlere ve sosyal çalışma görevlilerine kısa eğitimler verilecektir. Projenin üçüncü aşaması ‘KOMMUNITY Lab’ toplum refahı ayağının yürütülmesidir. Bu aşamada eğitici toplulukların teşvik edilmesi ve geliştirilmesi ve ailelerin bölgedeki eğitim hizmetlerine aktif katılımı, sosyal ve ekonomik dışlanmayla mücadele etmek için destekleyici hizmetler bulunacak ve tüm aktörler arasında bir ağ kurma stratejisine odaklanılacaktır. Projenin son ve dördüncü bölümü olan sonuçların yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturma aşamasında, online forumlardan ve toplumsal katılım toplantılarından oluşan LinKom Sosyal Forum oluşturulacaktır.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:
LinKommunity müdahale modelindeki etkinliklerin ve sunulan hizmetlerin sonucunda; Dijital ve bilişsel becerilerin güçlendirilmesi ile yenilik, disiplinlerarasılık, kuşaklar arası ve kültürlerarasılık ile karakterize edilen eğitim ve öğretim alanlarında laboratuvar etkinlikleri aracılığıyla, çocukların ve gençlerin yetenekleri geliştirilecektir, Toplumsal ve ekonomik dışlama ile mücadelede ebeveynlik ve müdahaleleri desteklemeyi amaçlayan yöntemler ve hizmetler yoluyla eğitici toplulukların teşvik edilecek ve geliştirilecek, eğitici topluluğun tüm aktörleri ile toplum refahı için müdahale modellerini denemeyi amaçlayan yatay bağlılık arasında bir ağ kurma stratejisine odaklanılacaktır. Çocuklarımızın bilim, teknik, matematik ve mühendislik alanındaki bilişsel becerileri (STEM) ve ilişkisel ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirilecektir.

¥  Eğitim sürecine dâhil olan tüm aktörlerin ve okulun rolünü güçlendirmek;
¥  Ailelerin  eğitim hizmetlerine aktif olarak katılmalarını teşvik etmek;
¥ Marjinallik riskini ortadan kaldırmak için çocukların ortak alanlar, vatandaşlık ve meşruiyet kavramlarına ilişkin algılarını geliştirmek;
¥  Marjinallik riskini ortadan kaldırmak için çocukların bilişsel becerileri (STEM- Bilim, Teknik, Matematik ve Mühendislik) ile ilişkisel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek