Maaş Bağlama


Soru 61: Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili işlemler için hangi kuruma başvurulmalı?

Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili işlemler için istenen belgelerle birlikte kendi kurumuna müracaat ederler. Kurumları gerekli belgeleri tamamladıktan sonra dosyalarını Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (Mithatpaşa Cad. No:7 Kızılay-ANKARA) gönderirler.

Soru 62: Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü adres bilgisini öğrenebilir miyim?

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:7 Kızılay-ANKARA

Soru 63: Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili olarak istenen belgeleri hangi kurumdan öğrenebilirim?

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Adres : Mithatpaşa Cad. No: 7 Kızılay/ ANKARA Tel: ALO 170

Soru 64: Şehitlik maaşı verilen ailelere hangi mevzuatla ne gibi kolaylık veya avantajlar sağlanmış durumdadır?

Şehitlik maaşı verilen aileler; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunlarından yararlanmaktadırlar. Bu Kanunlar kapsamında; ölüm yardımı ve harcırah ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumunca dul ve yetim aylığı bağlanması, faizsiz konut kredisi verilmesi, şehit çocuklarından yükseköğretimde katkı payı alınmaması, iş hakkı sağlanması, elektrik ve su ücreti indirimi, özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanma, SGK tarafından öğrenim yardımı yapılması, ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma gibi haklar sağlanmıştır.

Soru 65: Vazife Malulü Aylığı kimlere bağlanmaktadır?

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, uzman erbaş ve erbaş/erlerin vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatlarını kaybetmeleri halinde; hizmet süresi 30 yıla (10.800 güne) kadar olanlara 30 yıl (10.800 gün) hizmet yapmış gibi, hizmet süresi (30) yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır. Vazife malullüğü gerektiren sebeplerle malul olan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hizmet süresi ve malullük derecesi üzerinden, erbaş/erlere ise öğrenim durumlarına göre hesaplanan miktarlarda aylık bağlanır.

SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

Soru 66: Emsal Aylığı kimlere bağlanmaktadır?

3713 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul ve yetimleri ile malul olan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlara bağlanan aylıklar, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olmayacak şekilde SGK tarafından ödenir.

SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

Soru 67: Harp Malulü Aylığı kimlere bağlanmaktadır?

Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile Türk Silâhlı Kuvvetlerince görevlendirilen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

  1. a) Harpte fiilen ateş altında,
  2. b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle,
  3. c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle,
  4. d) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
  5. e) Barışta veya olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve etkileriyle,
  6. f) Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının yabancı ülkelere gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında,  (1)

hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ile malul olanlara harp malullüğü aylığı bağlanmaktadır.

SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

Soru 68: Derece Yükseltilmesi ve Kademe İlerlemesi kimlere ne şekilde uygulanmaktadır?

5434 sayılı Kanunun Ek 77'nci maddesi kapsamında; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul/yetimlerine ya da kendilerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananların ya da kendilerinin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur.

Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general/amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselebilecekleri azami derece ve kademe, 926 sayılı Kanunda yer alan aylık gösterge tablolarında belirtilen en yüksek derece ve kademedir. Uzman erbaşların aylık yönünden yükseltilmeleri ise 3269 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Sivil iştirakçiler ile erbaş/erlere uygulanacak azami derece ve kademe ise öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri derece ve kademedir. Derece

yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez.

5434 sayılı Kanunun Ek 77’nci maddesi kapsamında; her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.

SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

Soru 69: Şehit Anne ve Babalarına Ödenen Aylıklar nasıl ve kimlere bağlanmaktadır?

Harp malullüğü gerektiren sebepler ile 2330 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında belirtilen görevler nedeniyle hayatını kaybedenler ile vazife malullüğü hükümleri kapsamında hayatını kaybeden erbaş ve erlerin anne/babalarına şart aranmaksızın aylık bağlanır. 6495 sayılı Kanun ile vazife ve harp malullüğü kapsamı ile terör mağduru sivil vatandaşlarımızın anne babalarında aranan muhtaçlık şartı kaldırılmıştır.