Diğer Sorular


Soru 115: Şehit yakınları ve gazi ve gazi yakınlarına hak sahibi belgesi hangi kurumdan tarafından verilmektedir?

Hak sahipliği belgesi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmektedir.

Soru 116: 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 45 inci maddesi kapsamına giren rütbeli vazife malulleri ile kamu görevlilerinin 2330 sayılı Kanun kapsamına alınması yönünde bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

02.08.2013 tarihinde yapılan düzenleme ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 45 inci maddesi kapsamına giren rütbeli vazife malulleri ile kamu görevlilerinin sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Bunlar arasında istihdam, faizsiz konut kredisi, ek ödeme ve eğitim öğretim yardımı, derece kademe ilerlemesi, anne babaya aylık bağlamada muhtaçlık şartının kaldırılması, elektrik ve su ücret indirimi,  kendileri, eşleri, anne babaları ve evlenmemiş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları için ücretsiz seyahat hakkı gibi sosyal haklar sayılabilir.

Soru 117: Şehit, Şehit Yakınları Gazi ve Gazi Yakınlarının bilgileri paylaşılabilir mi?

Şehitlerimizin yasal varislerinin yazılı izni ve gazilerimizin açık muvafakati olmadan kişisel bilgilerin kamu, kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları veya üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmaması gerekmektedir.

Bkz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Gazi Bilgi Sistemi Uygulama Yönergesi.

Soru 118: Memur ve İşçi sendikaları şehit yakınları ve gazilere yardımda bulunabilirler mi?

26 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  6704 sayılı Kanun ile 6356 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler ile Memur ve İşçi Sendikaları tarafından,  8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında sayılanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerine göre nakdî tazminat ödenmesi veya aylık bağlanması hakkı bulunanlara  ayni ve nakdî yardımda bulunabilmelerinin önü açılmıştır.

Soru 119: Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeksizin araç alma hakkından kimler yararlanabilmektedir?

07/09/2016 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 51 inci maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek 1’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde sayılan kişilere ÖTV istisnası sağlanmıştır.

Bu kapsamda;

  1. a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan,
  2. b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden,

Hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabileceklerdir.

Ayrıca engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından araçlar içinde ÖTV muafiyeti bulunmaktadır.

Soru 120: Kamu Konutları Yönetmeliğine göre şehit yakınların ve gazilerin kamu lojmanlarında öncelik hakkı var mıdır?

Kamu Konutları Yönetmeliğine göre Sıra Tahsisli Konutlarda şehit yakınları  (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) ve gazilerin her biri için (+ 40) puan verilmektedir.