İş Yerinin Engellinin Erişimine Uygun Hale Getirilmesi ve Çalıştırılacağı Alanlar


Soru 1:Kamu kurum ve kuruluşlarında engelliler için düzenlemeler bulunmakta mıdır?

Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, engellilerin    erişilebilirliğine    uygun    duruma    getirmek, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin  görev  yaptıkları  kadronun  gereği  olan işleri yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek zorundadır.

Soru 2: Yerleştirilen engelliler hangi işlerde çalıştırılır?

Belirli bir mesleği olan engellilerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları  esastır.    Belirli  bir  mesleği  olmayan  veya mesleğine   uygun   kadro   bulunmayan   engelliler,   engel durumlarına göre yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır. Engelliler, engelliliklerini artırıcı veya ek engel getirici işlerde çalıştırılamaz.

Soru 3: İşyerlerinde engellilere yönelik ne tür düzenlemeler yapılmaktadır?

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; işverenler, işyerlerini engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin engelli çalışana uygunluğunu sağlayacak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek,   çalışmaları   için   gerekli   araç   ve   gereçleri sağlamak  zorundadırlar.  Engellilerin  çalıştırılamayacakları işler   başlıklı   19’uncu   maddede   ise   engellilerin   sağlık kurulu raporunda çalıştırılamayacakları belirtilen işlerde çalıştırılamayacakları düzenlenmiştir.

Devlet Memurları Kanunu ve Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’te engelli kotası için açılacak kadroların engellilerin eğitimlerine uygun olması, engellilerin çalışma ortamının engelliye uygun duruma getirilmesi ve engellilerin engelliliklerini artırıcı işlerde çalıştırılmaması konularında hükümler bulunmaktadır.