Yurt Dışı Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Yurt Dışı Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:Yurt dışında yaşayan Türk ve Türk kökenli ailelere yönelik gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde projeler uygulamak, uygulanan projeleri izlemek, değerlendirmek ve projelerin sürdürülebilirliği konusunda tedbirler almak.
 • Yurt dışında yaşayan Türk ve Türk kökenli ailelere yönelik gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde eğitim programları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak.
 • Yurt dışında yaşayan Türk ve Türk kökenli ailelerin kültürel kimliklerini koruyarak bulundukları ülkenin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunan, hukuk düzenine saygılı, mutlu ve refah içinde yaşayan bireyler olmalarına yönelik programlar yürütmek, yürütülen programlara katılmak ve katkı vermek,
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının aile temelli sorunlarına yönelik Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülecek araştırmalarda koordinasyon sağlamak,
 • Yurt dışında yaşayan Türk ve Türk kökenli ailelere yönelik sosyal hizmet alanlarında farkındalığın artırılması, toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde faaliyetler yürütmek.
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda sosyal politikaların geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde panel, çalıştay, konferans, toplantı ve benzeri faaliyetleri yürütmek.
 • Yurt dışında yaşayan Türk ve Türk kökenli ailelerin toplumsal sorunlarına çözüm bulmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu konularda yurtiçinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla ve yurt dışı temsilciliklerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Topluluğu üye ülkeleri vatandaşları arasında ortak inanç, kültür, medeniyet ve aile değerlerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.
 • Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların ve diğer ülkelerin ilgili organları ve kurumlarıyla ortak faaliyetleri koordine etmek ve iş birliğini sağlamak, görev alanına giren konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan iş ve işlemleri yürütmek maksadıyla Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışmak.
 • Aile odaklı hizmetler alanında yabancı literatürü, mevzuatı ve uygulamaları izlemek ve raporlamak, vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki sosyal yardım, sosyal hizmet ve yabancılara yönelik politikaları, gelişmeleri takip etmek ve raporlamak.
 • İhtiyaç halinde daire görev alanı kapsamında sunulan proje tekliflerini değerlendirmek, proje hazırlamak ve yürütmek.
 • Genel Müdür tarafından verilen benzer iş ve işlemleri takip etmek.