Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

• Ailelerin huzur ve mutluluğunu, aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunların çözümüne yönelik olarak diğer birimlerle işbirliği içerisinde, aileyi destekleyici ve toplumsal duyarlılığı artırıcı eğitim programları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak.

• Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık, bağımlılık, aile içi şiddet, istismar, töre cinayetleri ve intihar gibi konularda aileyi destekleyici ve toplumsal duyarlılığı artırıcı eğitim programları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak.

• Ailelerin sosyal refahının geliştirilmesi konusunda kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli eğitim programları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak.

• Yurt dışında yaşayan Türk ailelerine yönelik, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde eğitim programları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak.

• Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce aileye yönelik yürütülen eğitim programlarını izlemek, değerlendirmek.

• Görev alanı ile ilgili konularda toplumsal duyarlılığı artırmak ve bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla görsel, işitsel ve basılı yayın hazırlamak veya hazırlatmak

• Aile Eğitim Programı internet sayfası hizmetlerini yürütmek.

• Aile eğitim hizmetleriyle ilgili usul ve standartlar belirlemek, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve bu alanda mevzuat geliştirmek.

• Evlilik öncesi eğitim hizmetleri ile ilgili usul ve standartlar belirlemek, uygulanması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

• Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce yürütülen aile danışmanlığı hizmetlerine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bunlara uyulmasını sağlamak ve bu alanda mevzuat geliştirmek,

• Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı ile ilgili eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini planlamak, yürütmek ve koordine etmek.

• Özel kuruluşlarca yürütülen aile danışma hizmetlerinin takibi, istatistiki verilerin sağlanması gibi iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek.

• Eğitim ve danışmanlık konularında panel, çalıştay, konferans, toplantı ve benzeri faaliyetleri yapmak.

• Aile Eğitim Programına ilişkin faaliyetleri yürütmek.