Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

• Genel Müdürlük ve taşradaki ilgili merkezlerin insan kaynaklarına yönelik iş ve işlemlerini gerektiğinde Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek.

• Genel Müdürlüğün evrak ve arşiv işlemlerini yürütmek.

• Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan her türlü mal ve hizmet alımları ile kiralama, bakım, onarım ve benzeri işleri gerektiğinde Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek.

• Genel Müdürlük bütçesine yönelik ön malî kontrol işlemlerini yürütmek.

• Genel Müdürlük ve taşradaki ilgili merkezlerin taşınırlarının etkili, verimli, ekonomik ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kayıtların usulüne uygun tutulması, yönetim hesabının ilgili mercilere iletilmelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

• Genel Müdürlük personelinin sözleşme, maaş, görev yolluğu, kişi borçları ve benzeri ödemeleri ile sendika üyeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

• Genel Müdürlük birimlerinde çalışan personelin; izin, sağlık raporu, istifa, emeklilik gibi özlük işlemleri yürütmek.

• Genel Müdürlüğün Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri yürütmek.

• Genel Müdürlük ve taşradaki ilgili merkezlerin hizmetlerinin yürütülmesine yönelik yatırımlarını planlamak ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.

• Genel Müdürlüğün hizmet alanları ile ilgili bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve mali istatistikleri hazırlamak.

• Genel Müdürlüğün faaliyet raporuna esas olacak birim verilerini hazırlamak, ödeneklerin dağıtımı, tenkisi işlemlerini gerçekleştirmek ve muhasebesini tutmak.

• Genel Müdürlük ve taşradaki ilgili merkezlerin bütçe ve mali işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek.

• Genel Müdürlükte kullanılan, büro makineleri, bilgisayar, telefon, faks ve benzeri demirbaşların bakım sözleşmelerini ve onarımlarını yaptırmak.

• Sayıştay incelemeleri, emanet işleri, banka işlemleri, kredi işlemleri ve benzeri hizmetleri yürütmek.

• Genel Müdürlük çalışanlarına yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet içi eğitim programları planlamak ve yürütmek.

• Çeyiz ve konut desteklerine ilişkin işlemleri yürütmek.

• Mevzuat, protokol vb. konulardaki görüş taleplerine ilişkin olarak diğer birimlerin katkılarını alarak gerekli cevapları vermek.

• Genel Müdürlüğün bilgi-işlem ile internet sayfası hizmetlerini yürütmek.

• Genel Müdürlükte koordinasyon gerektiren iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.

• Sosyal Hizmet merkezlerinde verilen hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine ilişkin örnek şartnameleri ve sözleşme tasarılarını hazırlamak