Araştırmalar
25 yıllık bir geleneğe sahip olan Araştırma Daire Başkanlığı, 

Aile kurumunun birey ve toplum hayatındaki önemli yeri nedeniyle, aile yapısıyla ilgili araştırma yapılarak yeni verilerin toplanması ve bu verilerin ileri istatistiki analizlerinin yapılması, hem bu günkü durumun belirlenmesi hem de zaman içindeki değişimin değerlendirilebilmesi amacını taşımaktadır. Aile, nüfus, bağımlılık, aile bireyleri, aile yapısı ve bireylerin aile ortamlarındaki değer yargıları gibi birçok konuda araştırmalar yapmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu, alandan toplanan nitel ve niceliksel veriler ışığında sosyolojik olarak ailede tespit edilen sorun alanlarındaki değişimi görebilecek bilimsel bilginin hazırlanması ve bu bilgilerin sosyal politikaya dönüştürülmesine katkı sağlamak Daire Başkanlığı’nın iş tanımı içerisinde yer almaktadır.

2018

Türkiye Aile Yapısı Araştırması İleri İstatistik Analizi (Türkçe) (English) (العربية)

Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması İleri İstatistik Analizi-2018 (Hizmete Özel)

Aile Eğitim Programı Hizmet Değerlendirmesi-2018 (Hizmete Özel)

Türkiye’de İntihar Etüt Çalışması-2018 (Hizmete Özel)

2017

Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara Dair Algısı VII-2017 (Hizmete Özel)

2016

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2016

Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara Dair Algısı V-VI-2016  (Hizmete Özel)

Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması-2016 (Hizmete Özel)

Türkiye’de Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Beklentileri ve Sorun Alanları Etüt Çalışması-2016 (Hizmete Özel)

Suriyeliler İle Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Arasındaki Evlilik İlişkileri Araştırması 2016

Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Proaktif Yönü Ve Mali Yükü Analizi Etüt Araştırması

Aile Yazıları/ 10

Aile Yazıları/ 9

2015

Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara Dair Algısı IV, 2015 (Hizmete Özel)

Türkiye'de Şiddet Araştırmaları Etüt Çalışması, 2015 (Hizmete Özel)

Halkın Boşanmaya İlişkin Tutumları Araştırması, 1996 

2014

Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması TBNA 2014 (English) (العربية)

2013

2011​

2010

Türkiye’de Ailelerin Refah Düzeyi Araştırılması
Araştırma projesi ile ülkemizde ailelerin refah düzeylerinin çeşitli kriterlerle incelenmesi ve zaman içinde değişimin izlenebilmesini mümkün kılacak ölçme araçlarının oluşturulması ve çeşitli sosyal gruplar açısından refah düzeyleri ile ilgili değerlendirmelerin yapılması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında ülke genelini temsil edebilecek bir örneklemle 9.000 birimde nicel veri toplanmıştır. Ayrıca nitel veri toplama kapsamında 120 birimde derinlemesine görüşme ile ve en az 12 odak grup çalışması yapılmıştır. Araştırma, 2010 yılı içinde gerçekleştirilmiştir

Tek Ebeveynli Aileler Araştırması

Bu araştırma ile: Türkiye’de boşanma, terk ya da ölüm gibi nedenlerle ebeveynlerden birinin eksikliğinin, aile bireylerinde oluşturduğu psiko-pedagojik, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların saptanması, aile bireylerinin bu yeni oluşumdan nasıl etkilendikleri, sorunların çözüm mekanizmalarının neler olduğu araştırılmıştır. Araştırma nitel yöntemlerle 2010 yılında gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde Yaşlılık Dönemine İlişkin Beklentiler Araştırması

Araştırmanın konusu, ülkemizde değişen toplum ve aile koşullarında yaşlı bireylerin durumlarının, aile bireylerinin yaşlılara ve yaşlılığa ilişkin tutum ve beklentilerinin incelenmesi ile yaşlılara ilişkin politikaların değerlendirilmesidir. Bu araştırmada 40 yaş üzeri nüfus temel alınarak bireylerin yaşlılığa ilişkin tutumları, yaşlıkla ilgili beklentileri ve yaşlılıkla ilgili sorunlar ile yaşlıların durumları incelenmiştir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile veri toplanmıştır. Nicel veri toplama kapsamında 4000 birimde yüz yüze görüşme ile anket uygulanmış; nitel veri toplama kapsamında ise 120 görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2010 yılı içinde gerçekleştirilmiştir.

Aile Eğitiminde Müfredat Ve Materyal Geliştirme Projesi 2 

ASAGEM, 2009 yılında başlanılan ve 2010 yılı içinde sürdürülen “Aile Eğitimi Programı(AEP)” projesi ile ailenin karşılaştığısorunlara etkili çözüm yollarının üretilmesi yolundaki temel hedefin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu projedeki temel amaç, aile bireylerine dönük olarak temel bilgi, beceri ve davranışların geliştirilmesi ve sorun çözme kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik bir eğitim müfredatının geliştirilmesidir.

“Aile Eğitimi Programı” (AEP)’nın“Aile Eğitiminde Müfredat Geliştirme” adlı birinci bölümü, 2009 yılında tamamlanmış olup, bu programda, “Eğitim ve İletişim”, “Hukuk”, “İktisat”, “Medya” ve “Sağlık” olmak üzere 5 Alan, 23 Modül ve 163 Ünite yer almaktadır.

2010 yılında ise projenin ikinci bölümünü oluşturan “Aile Eğitiminde Materyal Geliştirme” çalışması için “Aile Eğitimi Programı”nda kullanılacak olan materyallerin üretilmesi ve müfredata ilişkin konu içeriklerinin hazırlanıp yayımlanması çalışmaları sürdürülmüştür.

 

Yapılan Araştırmalar neticesinde tespit edilen ihtiyaçlar üzerine 2014 yılında Aile Eğitim Programı Müfredatına 3 yeni modül eklenmiştir. "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma", "Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri", "Aile ve İnternet".

2009

Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması

Bu projenin konusu, Türkiye’deki toplumsal değerlerin ve kültürel eğilimlerin incelenmesi ve demografik özellikleri içinde Türk ailesinin sahip olduğu değerler sistemini araştırmaktır. Araştırma kapsamında Türkiye’de aile yapısı ile ilgili temel değerlerin incelenmesi ve zaman içinde aile değerlerindeki değişimin ölçülmesini sağlayacak ölçme araçlarının geliştirilmesi ve bu alandaki temel verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Araştırma projesinde nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile veri toplanmıştır. Nicel veri toplama kapsamında 6000 hanede yüz yüze görüşme ile anket uygulanmış; nitel veri toplama kapsamında ise 120 görüşme gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları Araştırması

Bu çalışmanın konusu bir aile içinde yer alan veya yeni bir aile kuracak bireylerin, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla, eşler arası iletişim ve çocuk eğitimi hakkındaki tutum ve davranışlar, hukuk, tüketici davranışı ve çevreyle ilişkiler gibi toplum hayatının çeşitli yönleri hakkındaki bilgi ve bilinç düzeylerinin araştırılmasıdır. Araştırma projesi ile, ailelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geliştirilecek eğitim programlarına mesnet teşkil edecek ihtiyaç analizi çalışması yapılmıştır. Araştırmada aile ve toplum hayatının bu çok temel yönleri ile ilgili verilerin toplanması ve aile ile ilgili politika, hizmet ve eğitim uygulamalarına veri sağlanması amaçlanmıştır.

Araştırmanın evrenini, bir aile içinde yer alan veya yeni bir aile kuracak bireyler oluşturmaktadır. Nicel veri toplama kapsamında 7000 hanede yüz yüze görüşme ile anket uygulaması; nitel veri toplama kapsamında ise 120 görüşme gerçekleştirilmiştir.

Aile Eğitiminde Müfredat Ve Materyal Geliştirme Projesi

Bu proje ile, toplumda ve aile yaşantısında karşılaşılan sorunlara etkili çözüm yollarının üretilmesi, verimli birliktelik ve birlikte yaşam kalitesini üretecek yeterliliklerin kazandırılmasını hedefleyen eğitim programlarının ve materyallerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren bir modelin ortaya konulması amaçlanmıştır. İki aşamadan oluşan bu projenin ilk aşamasını oluşturan müfredat içeriğinin belirlenmesi aşaması 2009 yılında tamamlanmıştır.

2008

Türkiye’de Aile Mahkemeleri Uygulanması ve Uygulamanın Değerlendirilmesi Araştırması

Bu araştırmada 4787 sayılı kanun ile hukukumuza giren Aile Mahkemeleri uygulamasının ve bu mahkemelerin görev alanında yer alan davaların niteliği, niceliği, aile bireylerine ve dolayısıyla topluma psikolojik ve sosyolojik etkileri araştırılmıştır.

Bu araştırmada elde edilen somut verilerle aile mahkemelerinin uygulamadaki etkinliğinin belirlenmesi, ortaya konulacak görüş ve önerilerle bu alandaki uygulamalara katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Çocuğa ve Gençliğe Yönelik Programlar ve Çocuğa Yönelik Programlarda Yayınlanan Reklâmlar (İçerik Analizi) Araştırması

Bu araştırma ile, ulusal basında çocuğa ve gençliğe yönelik program ve reklâmların içerik analizinin ve çocuklar ve gençlik üzerinde medya aracılığıyla oluşturulan söylemlerin analizinin yapılması amaçlanmıştır.

Boşanmanın Nedenlerinin Araştırılması

Bu araştırmada (1) Bireyleri evlilik sürecinde boşanma aşamasına getiren sorun ve çözümsüzlüklerin kaynağının ortaya konması, (2) Boşanmış bireyler ile görüşülerek, evlilik sürecinde çiftleri etkileyen iletişim sorunları, ekonomik sorunlar, ailelerin etkisi vb. faktörlerin ortaya çıkarılması, (3) Boşanma süreci ve boşanma deneyiminin cinsiyet bazında değerlendirilmesi. amaçlanmıştır.

Araştırma kapsamında, ülke genelinde 12 bölgede 657’si kadın ve 543’ü erkek olmak üzere toplam 1200 boşanmış kişi ile görüşülmüş ve nicel veri toplanmıştır.

Sosyal Yardım Alanların Yardım Algısı ve Yoksulluk Kültürü

Sosyal yardım alan bireylerin, sağlanan bu yardımla ilgili olarak devleti nasıl algıladıkları ve bu algının yardım almaya yönelik kültürü ne şekilde beslediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Araştırma sonucunda, yardım alan bireylere yönelik elde edilen verilerin yorumlanmasıyla, ülkemizde uygulanan sosyal yardım politikalarının kamu yararına ne kadar hizmet ettiği ortaya konarak bu noktada kaynakların etkin kullanılmasına yönelik politikalar için veri sağlanması hedeflenmiştir.

Türkiye'de Ergen Profili Araştırması

Bu araştırma ile, günümüzde ergenlerin psiko-sosyal gelişim özellikleri, toplumsal ve kültürel değer yargıları, aile ve çevre ilişkileri, mevcut sorunları da dâhil olmak üzere bir ergen profili ortaya koyması amaçlanmıştır. Araştırma ülke genelini temsil edecek düzeyde 7000 kişiyi kapsamakta olup araştırma kapsamında nicel veri toplanmıştır.

İnsan Kaynakları Yönetim Modeli Geliştirme Projesi

Proje kapsamında mevcut personelin ve pozisyonların iş tanımlarının ve niteliklerinin belirlenmesi, pozisyonları işgal edenlerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu belirlemelere dayalı olarak hizmet içi eğitim programının hazırlanması, personelin performans kriterlerinin objektif olarak tanımlanması ve birimler arası ilişki ve süreçlerin kurallarının belirlenmesine yönelik bir çalışma yapılması amaçlanmıştır. Söz konusu proje ile kurumsal kapasite ve etkinlik arttırılacak, yapılan işlerde zaman ve kaynak kaybının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

2007

Medya Profesyonelleri ve Medyanın Aile Algısı

Araştırmada medya profesyonellerinin aile algısı incelenmiştir. Araştırma kapsamında yazılı, sözlü ve görüntülü yayın yapan medya kuruluşlarından mesleki kategorilere göre örneklem oluşturularak nicel ve nitel veri toplanmıştır. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun ve Kanunun Uygulamasının Aileler ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkileri

Bu araştırmanın başlıca amacı, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun; Uygulamada işlerliğinin olup olmadığını, Aile kurumuna ve topluma olumlu ve olumsuz etkilerini, Adli ve idari tasarruf yetkisine sahip ilgili devlet kurumlarının kanunun uygulanması sırasında karşılaştıkları sorunların belirlemesidir. Ayrıca, 4 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler de göz önünde tutularak uygulamanın değerlendirilmesi ile bu alanda çalışanlara ve politika yol göstermek hedeflenmiştir.

Türkiye’de 6 il örneklem olarak seçilmiştir. İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Diyarbakır ve Erzurum illerinde birer savcı, birer aile mahkemesi hâkimi, birer jandarma ve polis temsilcisi ile 5 kadın ve 5 erkek toplam 10 tane bu kanunun uygulamasında rol almış veya konu olmuş kişilerle olmak üzere her ilde toplam 14 mülakat ve toplamda 84 mülakat gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ancak alan çalışması sırasında planlanan sayıdan daha fazla görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

İnternet Kullanımı ve Aile

Araştırmanın konusunu aile–internet ilişkisinde önemli yordayıcılar olduğu düşünülen iletişim, sağlık, güvenlik–etik, mekân bileşenleri açısından aile ve internet profilinin belirlenmesidir

Bu projenin amacı, Türkiye’de ailelerin, dünyanın en çok ilgi gören ve en çok kullanılan bilgi kaynağı olan internet kullanımıyla kolaylaşan ve yaygınlaşan konularla ilgili sorunlar ve alınabilecek önlemler açısından profillerini bütün yönleri ile belirlenmesi ve özellikle de gençler üzerindeki etkilerinin değerlendirmektir. Bu bağlamda, iletişim, sağlık, güvenlik-etik, mekân alt boyutlarında internetin aile ve aile bireylerinin sosyal yaşantısındaki yeri aile üyelerinin görüşlerine başvurularak değerlendirilmiştir. Araştırmada ülke genelini temsil eden örneklem çerçevesinde nicel veri toplanmıştır. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

Aile Destek Hizmetlerin Değerlendirilmesi ve Kalite Standartları Geliştirilmesi Projesi

Bu araştırma ile, Türkiye’de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından verilen aile destek hizmetlerinin kalitesini bilimsel ölçütlere göre tanımlaması ve bu doğrultuda kalite standartları oluşturmak ve verilen hizmetlerin kalitesini kontrol etmek üzere yönlendirme ve denetim kriterleri belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu çerçevede, aile destek hizmetlerinde kalite ve standardizasyonun sağlanmamsına katkı sağlayacak verilerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

2006

Aile Yapısı Araştırması

Aile Yapısı Araştırması’nın amacı; Türkiye’ deki ailelerin yapısını, bireylerin aile ortamındaki yaşam biçimlerini ve bireylerin aile yaşamına yönelik değer yargılarını tespit etmektir. Bu araştırma ile, Türk ailesinin bugünkü durumu ortaya çıkarılarak, hanehalkı özellikleri, evlilik, aile içi ilişkiler, akrabalık ilişkileri, çocuk, yaşlı ve diğer toplumsal konulardaki değer ve tutumlar ile aile sorunları hakkında bilgiler toplanmıştır. Araştırmanın özet raporu yayınlanmıştır.

2005

Federal Almanya'da Yaşayan Türklerin Aile Yapısı ve Sorunları Araştırması

Bu çalışmada Almanya’da yaşayan Türklerin aile yapısının ve yaşanan sorunların araştırılması amaçlanmıştır. Aile yapısıyla ilgili olarak aile biçimi, aile büyüklüğü, evlilik, aile içi ilişkiler, aile içi şiddet, ailede görev paylaşımı, komşu ve akrabalarla ilişkiler, konut ve ailelerin ekonomik durumu; yaşanan sorunlarla ilgili olarak ise, işsizlik, uyum, eğitim, dil, aile birleştirmeleri, ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri, Alman ve Türk makamlarıyla ilişkiler ve yabancı düşmanlığı konuları ele alınmıştır. Araştırma kapsamında Almanya’da Türklerin yoğun olarak yaşadıkları 10 şehirde 1525 anket uygulamış ve nicel veri toplanmıştır. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

Yaşlı ve Aile Araştırması ( Ankara Örneği)

Araştırmanın Konusu: Ankara ilinde aile yanında yaşamını sürdürmekte olan yaşlıların durumunun ve sorunlarının araştırılmasıdır. Araştırmanın evrenini Ankara ilinde farklı sosyo-ekonomik düzeyde, aile yanında yaşamını sürdürmekte olan 60 yaş ve yukarısındaki yaşlı bireyler ile yaşlı ile birlikte yaşayan, aynı zamanda onun bakımından sorumlu olan 12-59 yaş arasındaki hanehalkı üyeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın saha uygulaması 1044 hanede, 1268 yaşlı birey ve 1044 yaşlı bireyin bakımını gerçekleştiren birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

2001

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Evliliğin Kuruluşuna İlişkin Görüş ve Düşünceleri

Araştırmada üniversite gençlerinin evlilik hakkındaki görüş ve düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında ülke genelindeki üniversiteleri temsil edebilecek bir örneklem seçilmiş ve üniversite son sınıf öğrencilerine anket uygulanmıştır. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

2000

Akraba Evliliğinin Kültürel Nedenleri-Ankara Örneği

Bu araştırma, akraba evliliğinin kültürel nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Ankara ilinde gerçekleştirilmiştir.Araştırmada yüze görüşme yoluyla anket uygulanarak nicel veri toplanmış ve değerlendirmeler yapılmıştır.

1998

Boşanma Sebepleri

Araştırmada Türkiye’de boşanma sebeplerinin ve aile ilişkilerinin anlaşılmasına katkı sağlanması amacıyla boşanma olayları incelenmiştir. Çalışma kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesini temsilen 7 ilde boşanma davalarıyla ilgili dosyalar incelenmiştir. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

 

1997

Mesleklere Göre Aile Araştırması Olarak: İşçi Ailesi

Örneklemi İstanbul, Ankara ve Konya'dan seçilen İççi Ailesi Araştırması'nda bir meslek grubu veya sosyal tabaka mensubu olarak işçilerin aile yapıları ve ailevi özellikleri incelenmiştir. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları: Ankara Örneği

Bu araştırma Ankara'da yaşayan akademisyen, doktor ve mimarlar arasından seçilen 1934 kişi üzerinde gerçekleştirilmiş ve kariyer meslekler, aile yapısı, meslek ve yaşama tarzı odağında incelenmiştir.

Araştırmada önce kariyer mesleklerin genel profili ortaya konulmuş, daha sonra kariyer mesleklerin aile yapısı, aile tipolojisi, rol ve güç dağılımı, nikâh şekli, evlilik usulü, eş mesleği ve eşin çalışması, boşanma oranı, evlilik yaşı ve doğurganlık alt-başlıkları çerçevesinde ele alınmıştır.

Meslek açısından yapılan incelemede, kariyer meslek algısı, meslek ve meslek-dışı yaşam, çocukların meslek seçimi, sivil katılım ve meslekten beklentiler üzerinde durulmuştur. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Terörden Kaynaklanan Göçlerin Aile Yapısına Etkileri

Bu araştırmada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde terör nedeniyle bölge içi ve bölge dışı yerleşim yerlerine göç eden ailelerin durumları ve karşılaştıkları sorunlar incelenmiştir. Araştırmada bölge içi ve bu bölgelerden göç alan illerde nicel veri toplanmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet 

Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet konulu araştırma ile aile içerisinde ve toplumsal alanda bireylerin şiddet içeren davranışları ve şiddet eğilimleri ile çeşitli değişkenler arasında bir ilişkinin olup olmadığı ve eğer varsa ilişkilerin nicelik ve niteliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Aile ve toplumsal yaşam alanlarındaki bazı değişkenler (ailenin ekonomik gelir düzeyi, bireylerin eğitim düzeyi, aile içi meslek yapısı, aile içindeki rol ve statü dağılımı, aile içi iletişim biçimi, gelecekle ilgili beklentiler gibi) ile aile içi şiddet arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

Ekonomik Hesaplamalarda Bir Birim Olarak Aile

Bu araştırma ile sosyal politika tedbirlerinin düzenlenmesinde ailenin hem uygulama hem de hesap birimi olarak esas alınmasını sağlayacak ve böylece hesap birimi ile uygulama birimi arasındaki farklılıkları giderecek teorik bilimsel sonuçlara ulaşılması amaçlanmıştır. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

1996

Türk Ailesinde Adolesanların (Ergenlerin) Sorunları 

Araştırmanın konusu, ergenlerin başlıca sorunlarının neler olduğunu, bu sorunların farklı kesimlerdeki ergenlerde ne yönde değiştiğini ve nasıl bir öncelik taşıdığını, hangi sorunların nasıl çözüldüğünü ve nasıl çözümlenmesinin beklendiğini gerek ergenlerin kendileri, gerekse onların yakın çevrelerini oluşturan anneleri, öğretmenleri, işverenleri nezdinde tespit etmektir. Araştırmanın somut amacı, Türkiye' deki ergenlerin sorunlarının, beklentilerinin ve çözüm önerilerinin çok yönlü bir tespitini yapmak ve elde edilen verilere dayanılarak, ergenlere yönelik gerçekçi ve etkin bir politikaların oluşturulması için veri sağlanmasıdır. Araştırma kapsamında ülke genelini temsil edecek örneklemle nicel veri toplanmıştır. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

Yüksek Enflasyonun Aile İçi İlişkiler Üzerinde Etkisi

Araştırmada yüksek enflasyona bağlı olarak ortaya çıkan geçim sıkıntısının aile bireylerinin yaşamlarında yol açtığı ekonomik sosyal ve psikolojik sorunlar ve bu sorunların aile içi ilişkiler üzerindeki etkisini ortaya çıkarması hedeflenmiştir.

1996 yılı içerisinde Ankara'da 800 hane halkı ile gerçekleştirilen bu araştırmanın verilerine göre aile içi ilişkilerin enflasyona bağlı olarak ne şekilde değiştiğine ilişkin veriler elde edilmiştir. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

1994

Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları 

Araştırmanın konusu Türkiye'de kent ve kır ayrımında aile içi şiddetin; sebep ve sonuçlarının yaygınlığının, düzeyinin, görülme biçim ve sıklığının, şiddete uğrayanlarla şiddet uygulayanların şiddet kavramından ne anladıklarının ortaya çıkarılmasıdır.

Araştırmada metodolojik olarak birbirini tamamlayan üç teknik kullanılmıştır. Bunlar yaygın anket çalışması, vaka analizi ve medya taraması olarak belirlenmiştir. Yaygın saha çalışması Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilen bir örnekleme modeli tekelinde toplam 4287 görüşmenin verilerine dayanmaktadır. Örnekleme modelinde yer alan değişkenler, coğrafi bölgeler, kent-kır ayrımı ve hanelerin sosyo-ekonomik statü grupları olarak ele alınmaktadır. Vaka analizinde de 525 hane ile yapılan derinlemesine görüşmeler yer almaktadır. Medya taramasında ise dört aylık bir süre boyunca günlük gazetelerin taraması yapılmıştır.

Araştırmada eşe karşı fiziksel şiddet, sözlü ve davranışsal şiddet ve çocuklara yönelik fiziksel şiddet olmak üzere üç konudaki şiddet yaygınlığı ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

1993

Yurtdışına İşgücü Göçü ve Parçalanmış Aileleri

Araştırmanın temel amacı, yurt dışına işgücü göçü nedeniyle aile bireylerinin birbirlerinden ayrı kalmalarının, "parçalanma"nın aile yapısı üzerindeki etkilerini sergilemektir. Araştırmada ailenin gerek Türkiye'de, gerek yurt dışında yaşayan bireylerinden ulaşılabilenler ile görüşüldüğünden ana kitle olarak 911 aile, 1218 yetişkin ve 1016 çocuk araştırma kapsamına alınmıştır. Alan çalışmasında, Aile Kimlik Bilgileri Formu, Yetişkin Sorukağıdı ve Çocuk Sorukağıdı kullanılmıştır. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

1992

Televizyon ve Aile

Araştırma ile ulusal yayın yapan televizyonlar kapsamında televizyon yayınlarını içeriğinin ve etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında televizyon yayınlarını içerik analizi yapılmış ve ayrıca seçilen örneklem çerçevesinde toplanan nicel veri ile yayınların etkisi araştırılmıştır.

Ailede Çocuk Eğitimi

Türkiye genelinde, ailelerin mevcut çocuk eğitme/yetiştirme tarzlarının nasıl olduğunu tespit edebilmek ve konuyla ilgili, kurum ve kuruluşların çocuğa/aileye ve eğitime yönelik politikalar oluşturmalarına temel teşkil edebilecek verileri belirlemek amacıyla. Ailede Çocuk Eğitimi Araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında ülke genelinde Araştırma kapsamında ülke genelini temsil edecek bir örneklemle nicel veri toplanmıştır. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

Çalışan Kadınların Çocuk Bakımı ve Eğitimi Problemi: (Tıp Alanında Çalışan Kadınlar) )

Bu araştırmada Türkiye’de çalışan kadınların çocuk bakımı ve eğitiminden kaynaklanan problemleri, tıp alanında çalışan kadınlar örneğinde incelenmiştir. Araştırma Ankara, İstanbul, Nevşehir, Manisa illerinde gerçekleştirilmiş ve nicel veri toplanmıştır.

Sosyo – Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi

Bu çalışma Türk kültürünün toplumsal hayatının çok önemli, temel bir unsurunun, Aile Kurumu’nun Cumhuriyet’e kadar geçirdiği tarihi gelişim ve değişim sürecini konu edinen, farklı bilimsel disiplinlere mensup araştırmaların katkılarıyla arşiv çalışması ve tarihsel değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma, 3 cilt kitap olarak yayınlanmıştır.

1991

Kadının Ülkemiz Ekonomisindeki Yeri

Bu araştırma, Türkiye’de kadınların milli gelire katkılarının hacmini ortaya koyma hususunda, kantitatif verilerin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada kantitatif verilerden hareket ederek, onları etkileyen sosyal ve ekonomik faktörler ve bu faktörlerin kadınların iş verimliliği üzerindeki etkilerini yorumlayabilme hedefini taşıyan verirler yer almıştır.

Türk Ailesinin Yaşadığı Mekânlara İlişkin Eğilimler

Araştırmada ailelerin yaşadıkları konutlar ve çevresi ile ilgili verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında ülke genelini temsil eden bir örneklemle nicel veri toplanmıştır. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

Bağımsız İşyeri Sahibi Kadınların Aile ve İş İlişkileri

Araştırmanın konusu bağımsız işyeri sahibi kadınların aile ve iş ilişkileridir. Araştırma ile bağımsız işyeri sahibi kadınların aile grubu ve işyeri örgütlenmesi içindeki ilişkilerinin nasıl bir görünüm sergilediği, bu görünümlerin arkasında yatan ortak noktaların neler olduğunu tespit etmesi, böylelikle, işyeri sahibi kadınların dünyalarını daha yakından tanıması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında ülke genelini temsil edecek bir örneklemle nicel veri toplanmış ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Gecekondularda Aileler Arası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü

Araştırmanın amacı, ülkemizde kentli nüfusun önemli bir kesimini oluşturan kırdan kente gelen ve gecekondu semtlerinde yaşayan nüfusun, karmaşıklaşan gecekondu yaşantısı içinde sorunlarını saptayabilmek ve bu sorunların yine aynı ortamda kendi katkılarıyla geleneksellikten çağdaşlığa dönüştürecek mekanizmalar aracılığıyla çözülmesine katkıda bulunmaktır. Araştırma kapsamında ülke genelini temsil edecek bir örneklemle nicel veri toplanmıştır. Araştırmanın raporu kitap olarak yayınlanmıştır.