Sosyal Uyum Daire Başkanlığı
Sosyal Uyum Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

• Dezavantajlı sosyal grupların sosyal katılım ve uyumunun sağlanmasına yönelik programlar geliştirmek, bu konuda diğer birimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak çözüm önerileri geliştirmek, iş ve işlemleri planlamak ve faaliyetler düzenleyerek yürütmek.

• Ailelerin ve bireylerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarının önlenmesine ve bu tür sorunların çözümüne yönelik destekleyici projeler hazırlamak ve uygulamak.

• Yurt dışında yaşayan ailelere yönelik, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde projeler uygulamak, uygulanan projeleri izlemek ve değerlendirmek.

• Uluslararası desteklerle ya da uluslararası ortaklarla yürütülmek üzere ortaya konulan; başta sosyal dışlanmışlığı azaltmak ve insani kalkınmayı sağlamak olmak üzere Bakanlığın faaliyet alanıyla ilgili amaçlara sahip olan; Genel Müdürlüğün ana yararlanıcı, ortak ya da destekçi olduğu projelerin hazırlıklarını, planlama aşamasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu üstlenmek.

• Bakanlığın amaçlarıyla uyumlu olan ve uluslararası nitelikli programlar, resmi anlaşmalar, ortak projeler ve faaliyetler ile ilgili olarak Genel Müdürlük adına görüş bildirmek, katkı sağlamak ve Genel Müdürlüğün yükümlülüklerini yerine getirmek üzere faaliyetler yürütmek

• Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde sosyal politika alanında gerekli işlemleri, Avrupa Birliği müktesebatına uyum kapsamında temel haklar ve sosyal politika alanında çalışmaları ve projeleri Genel Müdürlük adına sürdürmek.

• Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin olmak üzere dış ilişkilerini diğer birimlerle işbirliği içinde yürütmek, Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların ve diğer ülkelerin ilgili organları ve kurumlarıyla ortak faaliyetleri koordine etmek ve işbirliğini sağlamak.

• Dezavantajlı sosyal gruplara yönelik olarak Genel Müdürlük ile ilişkili merkezlerin hizmetlerinin yürütülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik tedbirler almak ve çalışmalar yapmak.