Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığı
Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

• Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunların ve bu sorunlara yol açan faktörlerin tespiti, ailenin bütünlüğünün korunması, sosyal refahının ve sorun çözme kapasitesinin artırılması amacıyla, toplumun önceliklerini ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de dikkate alarak sosyal araştırmalar yapmak, araştırmalar doğrultusunda sosyal politikalar geliştirmek.

• Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık, bağımlılık, şiddet, istismar, töre cinayetleri ve intihar konularında araştırmalar yapmak, bu konulardaki sorunların azaltılmasına yönelik sosyal politikalar geliştirmek.

• Ailelerin sosyal refahının geliştirilmesine ve sosyal sermayesinin dönüşümüne yönelik araştırmalar yapmak, bu konuda Bakanlığın diğer birimleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde sosyal politikalar geliştirmek.

• Ailedeki yapısal değişimler ve aile değerlerinin dönüşümü üzerine araştırmalar yapmak, bu değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik sosyal politikalar geliştirmek.

• Ailenin ve aile üyelerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki eğilim ve beklentileri tespit etmek amacıyla araştırmalar yapmak.

• Nüfus yapısındaki değişimleri ve eğilimleri tespit etmek ve bunların aile yapısı üzerindeki muhtemel etkileri ve sorun alanlarını tespit etmek üzere araştırmalar yapmak, bunlarla ilgili istatistikleri derlemek ve Bakanlığın diğer birimleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde sosyal politikalar geliştirmek.

• Bilişim teknolojileri ve kitle iletişim araçlarının aile bireyleri üzerindeki etkilerini, yoksulluğun aile içi ilişkilere ve aileye etkilerini, ailelerin yaşadıkları konutlar ve çevrelerinin, başta çocuklar olmak üzere aile bireyleri üzerindeki etkilerini araştırmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde sosyal politikalar geliştirmek.

• Aile konusunda yayımlanan ulusal ve uluslararası istatistikler ile sosyal politika uygulamalarını takip etmek, derlemek ve raporlamak.

• Aile ile ilgili diğer alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurumlarla işbirliği içerisinde sosyal araştırmalar yapmak ve sosyal politika geliştirmek.

• Aile konusundaki ulusal ve uluslararası araştırmacıları ve sosyal araştırmaları desteklemek.

• Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının aile temelli sorunlarına yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde araştırmalar yapmak ve sosyal politikalar geliştirmek.

• Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği içerisinde yurt içinde ve yurtdışında sosyal politika geliştirmek amacıyla şura, panel, sempozyum, çalıştay, konferans, toplantı ve benzeri çalışmaları yapmak ve koordine etmek.

• Aile bağlamında, sağlık, suç, çevre, kentleşme, sosyal güvenlik, eğitim, bilgi toplumu, istihdam, nüfus, yaşlanma ve benzeri konularda araştırmalar yapmak, politika geliştirmek, mevcut ve geliştirilen sosyal politikaların fayda-maliyet ve etki analizlerini yapmak.

• Genel Müdürlüğün görevi ile ilgili her türlü anket ve istatistiki bilgi formlarını tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve raporlamaktır.