Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
YÖNETİM HİZMETLERİ  DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Başkanlık arşivi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b) Başkanlığın gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek,

c) Başkanlığın personel iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) Başkanlık internet (web) sayfasının takip, güncelleme, içerik hazırlama ve diğer düzenlemelerini gerçekleştirmek,

d) Başkanlığın bütçesini hazırlamak,

e) Başkanlığın satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,

f) Başkanlığın taşınır veya taşınmaz kayıtlarını tutmak,

g) Başkanlığın demirbaş malzemelerinin bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Başkanlığın resmî mühür ve birimlerin kaşe yaptırılması ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

h) Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile eşgüdüm içinde planlamak ve yürütmek,

ı) Başkanlığın görev alanıyla ilgili olarak verilen dilekçeler, bilgi edinme başvuruları ve CİMER müracaatları ile ilgili olarak yapılacak işlemler ve verilecek cevaplar hakkında Daire Başkanlıkları arasındaki koordinasyon görevini yürütmek,

i) Bakanlık merkez birimleri tarafından hazırlanan genelgeleri Başkanlıkça tutulan kayıt defterine sıra numarası ile kayıt etmek ve bu genelgelerin birimlere dağıtımını yapmak,

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.