Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı
STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a)Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının, vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve revizyonu için gerekli çalışmaları yapmak,

b)Bakanlığın stratejik planının hazırlanması, izlenmesi ve raporlanması ile sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

c)Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlık faaliyet raporunu hazırlamak,

ç)Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarının uygulanmasına yönelik tedbir tekliflerinin ve raporlarının hazırlanması, uygulanması ve takibinin koordinasyonunu yapmak,

d)Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmakta olan eylem planlarındaki Bakanlık hizmet alanı ile ilgili eylemlere ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek,

e)Başkanlığın görev alanı ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticilere ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

f)Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmaları yapmak,

g)Milletvekilleri tarafından sorulan ve Başkanlığa intikal ettirilmiş olan yazılı soru önergelerini cevaplandırmak,

ğ)Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.