İç Kontrol Daire Başkanlığı
İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Bakanlık iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

b) İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemlerin gerçekleşme sonuçlarını izlemek, raporlamak, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna (İYK) ve üst yöneticiye sunmak,

c)  Ön mali kontrol görevini yürütmek, ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ç) Ön mali kontrol, satın alma, harcırah iş ve işlemlerine ilişkin genelge, yönerge hazırlamak, usul ve standart belirlemek,

d) Bakanlık birimlerinin harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünü yapmak, Başkanlık görüşünü bildirmek,

e) Bakanlık merkez harcama birimlerinin ödeme emri belgelerini belirlenen limitler dâhilinde, harcama yetkilisi tarafından imzalanmadan önce ön mali kontrole tabi tutmak

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 (ı) maddesinde belirtilen %10’luk limitin takibini yapmak, gerektiğinde Kamu İhale Kurulundan uygun görüş almak,

g) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın 5’inci maddesinde belirtilen limitlerin takibini yapmak,

h) İç ve dış denetim rapor sonuçlarını değerlendirmek,

ı) Bakanlık mevzuat taslakları hakkında Başkanlık görüşünü oluşturmak,

i) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Üst Yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.