Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Yönetim Bilgi Sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek ve sistemin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

b) Resmi istatistik programı kapsamında birimler arası koordinasyonu sağlamak,

c) Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,

ç) Bakanlığın sorumluluk ve görev alanına giren konularda izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek,

d) Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, performansın arttırılmasına yönelik bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek,

e) Görev alanına giren konularla ilgili mevzuatın uygulanması hususunda üst yöneticilere ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

f) Başkanlığın görev alanı ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

g) Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminin (KAYSİS) bir parçası olan Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde (HEYS) bulunan Bakanlık (Merkez-Taşra-Yurtdışı) ve bağlı, ilgili kuruluşlara ait hizmetler ile Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan Bakanlık teşkilat şemasının güncelliğini sağlamak,

ğ) Bakanlık Standart Dosya Planı ve kuruluş haberleşme kodlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.