Yatırım Koordinasyon Daire Başkanlığı
YATIRIM DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Bakanlık yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, program revizyonu, programa proje alınması veya çıkarılması, ödenek planlaması ile uygulama sonuçlarını izlemek, üç aylık ve yıllık yatırım değerlendirme raporlarını hazırlamak,

b) Birimler tarafından Kamu Yatırımları Sistemi’ne (KAYA) üç aylık bilgilerin girilmesini koordine etmek ve yıllık yatırım programı izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak,

c) Talep edilen bölgesel kalkınma projelerinin (DAP-GAP-KOP vb.) gerçekleşme raporlarının koordinasyonunu sağlamak,

ç) İl Özel İdareleri ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bütçe tertiplerine aktarılan ödeneklerin takibini yapmak,

d) İmzalanan protokol kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredilen yapım işleri için aktarılan ödeneklerin takibini yapmak,

e) Yatırım programının uygulanmasına ilişkin ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticilere ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.