Görevlerimiz
Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Bakanlığı temsil etmek, soruşturma, dava ve İcra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek veya edilmesini sağlamak,

b) Soruşturma, dava, icra takipleri ve tahkim ile İlgili İşlemleri koordine etmek, İzlemek ve denetlemek,

c) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları veya hizmet birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını inceleyip hukuki görüş bildirmek,

ç) Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin hizmet birimlerince sorulacak hususlarda hukuki mütalaa bildirmek,

d) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda görüş vermek,

e) Bakanlığın amaçlarını gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak,

f) Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

g) Genel Müdürlük birimleri ve hukuk birimlerinin koordinasyonu ve rehberliği ile muhakemat hizmetlerinin denetimini yapmak,

ğ) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.