Mevzuat ve Görüş Daire Başkanlığı
Mevzuat ve Görüş Daire Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Hizmet birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını görüş hazırlanmak üzere ilgili hukuk müşaviri, avukata, uzman, uzman yardımcısına tevdi etmek,

b) Diğer Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslakları hakkında;

-Gerekli görülen hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından almak,

-İlgili birimlerden alınan görüşler doğrultusunda Bakanlık görüşünü hazırlamak üzere ilgili hukuk müşaviri, avukata, uzman, uzman yardımcısına tevdi etmek ve hazırlanan Bakanlık görüşüne koordinatör olarak paraflamak,

-Bakanlık görüşünü ilgili kuruma iletmek,

c) Hizmet birimleri tarafından talep edilen konular hakkında hukuki görüş vermek üzere ilgili hukuk müşaviri, avukat, uzman, uzman yardımcısına tevdi etmek,

ç) Hizmet birimleri tarafından hazırlanan protokol, sözleşme ve şartname taslakları hakkında hukuki görüş vermek için ilgili hukuk müşaviri, avukata, uzman, uzman yardımcısına tevdi etmek,

d) Bakanlığı ilgilendiren yasama faaliyetleri sırasında talep edilmesi halinde TBMM Komisyon ve Genel Kurul çalışmalarına ilgili hizmet birimi temsilcilerinin iştiraki için koordinasyonu sağlamak, gerekirse iştirak etmek,

e) Bakanlık görev alanına giren konularda mevzuat araştırma ve analizi yapmak, rapor hazırlamak ve gerekli görüldüğü hallerde öneri sunmak,

f) Bakanlığın faaliyet alanlarına ilişkin mevzuatın güncel şekilde Kamu Mevzuat Sistemi (KMS) dâhilinde yürütülmesi ile Bakanlık internet sitesinde yayımı için koordinasyonu sağlamak,

g) Anayasa Mahkemesinde açılan iptal davalarına ilişkin hukuki görüş işlemlerini yürütmek,

ğ) Genel Müdürlükçe verilen görüşlerden görüş bilgi bankası oluşturmak,

h) Daire başkanlığının görev alanına giren iş ve İşlemlere ilişkin istatistiki verileri ve analizleri hazırlamak ve Yönetim Hizmetleri ve Denetim Daire Başkanlığına iletmek.