Yönetim Hizmetleri ve Denetim Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri ve Denetim Daire Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Genel Müdürlüğe fiziki ya da elektronik ortamda gelen evrakları ilgisine göre Daire Başkanlıklarına dağıtmak, birimce gereği yapılan evrakların ilgili birimlere göndermek,

b) Genel Müdürlük ve hukuk birimleri arasında hukuk hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında koordinasyonu sağlamak,

c) Genel Müdürlükte ve hukuk birimlerinde görevli personelin hizmet içi eğitimine ilişkin iş ve işlemleri Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon içinde yürütmek,

ç) Bakanlık adına davaları temsile yetkili bulunanların tespiti ve ilgili mercilere bildirimi işlerini yürütmek,

d) Diğer daire başkanlıkları ve hukuk birimlerince hazırlanan istatistiki veri, analiz ve faaliyet raporlarını düzenleyerek yılda iki kez ve talep halinde Genel Müdüre sunmak,

e) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin raporlama, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdüre sunmak,

f) Genel Müdürlüğü ilgilendiren soru önergelerinin cevaplanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve kurumsal iletişim kanallarından yapılan başvurulara ilişkin işleri ilgili diğer daire başkanlıkları ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile koordinasyon içinde yürütmek,

ğ) Genel Müdürlüğün iç kontrol, stratejik plan, bütçe ve mali işlerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordinasyon içinde yürütmek,

h) Genel Müdürlüğün personel iş ve işlemlerini Personel Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde yürütmek,

ı) Taşınır ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,

i) Genel Müdürlük ile hukuk birimlerinin fiziki ve dijital ortamda oluşturulan dosya planını uygulama birliğini sağlayacak şekilde sınıflandırılmak,

j) Genel Müdürlüğün evrak ve arşiv iş ve işlemlerini Elektronik Belge Yönetim Sistemi

(EBYS) dâhilinde ve ayrıca fiziki ortamda tutulmasını Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon içinde yürütmek,

k) Mahkeme kararları gereği İlgili mevzuata göre Genel Müdürlükçe yapılması gereken ödeme işlemlerini gerçekleştirmek ve ödeme neticesinde rücu gereken dosyalarda sulhen tahsil İşlemlerini yerine getirmek, sulhen tahsil edilemediği durumlarda ilgili makamın dava açma ve icra takip talebini davaya esas alınacak tüm belge bilgilerle birlikte ilgili Daire Başkanlığına veya il müdürlüğü hukuk birimine göndermek,

l) İl Müdürlüklerine ödenek gönderme İşlemlerini gerçekleştirmek,

m) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde vekâlet ücreti dağıtım iş ve işlemleri ile harcırah işlemlerini yürütmek,

n) Hukuk Otomasyon Programına ilişkin iş ve işlemleri Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde yürütmek,

o) Genel Müdürlüğün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ö) Denetime ilişkin sekretarya iş ve işlemleri ile istatistiki verilerin raporlanmasını yürütmek,

p) Denetim raporlarının arşivleme işlemlerini yürütmek.