Adli Dava Daire Başkanlığı
Adli Dava Daire Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Bakanlığın taraf olduğu adli davalar ile alternatif çözüm yollarına ilişkin dava veya takip dosyası (fiziki veya elektronik ortamda) oluşturmak,

b) Genel Müdürlükçe takip edilecek adli davalar ile alternatif çözüm yollarına ilişkin dava dosyalarım ilgili hukuk müşaviri ya da avukata tevdi etmek,

c) Hukuk birimleri tarafından takibi gereken adli davalar ile alternatif çözüm yollarına ilişkin evrakların il müdürlüğüne intikalini sağlamak ve bunların takibine ilişkin il müdürlüklerine talimat vermek,

ç) Evrakın usulüne uygun olarak mahkemesine gönderilmesini sağlamak,

d) Kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılma talebinde bulunulup bulunulmayacağım değerlendirmek yahut değerlendirilmek üzere ilgili hukuk birimine intikalini sağlamak ve katılmaya karar verilen davaları ilgili hukuk müşaviri veya avukata tevdi etmek ya da hukuk birimine göndermek,

e) Bakanlığın taraf olduğu davaların Yargıtay'da yapılacak duruşmalarına katılma işlemlerini yürütmek,

f) Daire Başkanlığının görev alanına giren iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri ve analizleri hazırlamak ve Yönetim Hizmetleri ve Denetim Daire Başkanlığına iletmek,

g) Adli dava emsal karar bankası oluşturmak ve Genel Müdürlüğün ortak elektronik sistemine eklemek,

ğ) Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

h) Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya iş ve işlemleri ile arabuluculuk görüşmelerine ilişkin işlemleri yürütmek.