İdari Dava ve İcra Takip Daire Başkanlığı
İdari Dava ve İcra Takip Daire Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Bakanlığın taraf olduğu idari davalara ilişkin dava veya takip dosyası (fiziki veya elektronik ortamda) oluşturmak,

b) Genel Müdürlükçe takip edilecek idari davalar ile icra ve iflas takiplerine ilişkin dava ve takip dosyalarım ilgili hukuk müşaviri ya da avukata tevdi etmek,

c) Hukuk birimleri tarafından takibi gereken idari davalar ve icra takiplerine ilişkin evrakların il müdürlüğüne intikalini sağlamak ve bunların takibine ilişkin il müdürlüklerine talimat vermek,

ç) Bakanlığın taraf olduğu davaların Danıştay'da yapılacak duruşmalarına katılıma işlemlerini yürütmek,

d) Mahkeme ve icra dairelerine evrakın usulüne uygun olarak gönderilmesini sağlamak,

e) İdari dava emsal karar bankası oluşturmak,

f) Daire başkanlığının görev alanına giren iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri ve analizleri hazırlamak Yönetim Hizmetleri ve Denetim Daire Başkanlığına iletmek.