Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı görevleri şunlardır:

 1. Genel Müdürlüğümüz insan kaynağı pozisyonlarını belirlemek, personel bilgisi istatistiklerini tutmak, kadro talebine esas gerekçe ve raporları hazırlamak.
 2. Genel Müdürlüğümüz birimlerinde çalışan personelin iş ve işlemlerin tek elden yürütülmesini sağlamak, personelin; izin, sağlık raporu, istifa, emeklilik gibi özlük işlemleri, göreve ilişkin seyahat vb. işleri yürütmek.
 3. Görevden ayrılan/göreve başlayan Genel Müdürlüğümüz personeline ilişkin tebligat, ayrılış/başlayış iş ve işlemlerini yürütmek.
 4. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde staj yapacak stajyer öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek.
 5. Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili olarak geliştirilen yeni hizmet binaları projelerinin yapımını takip etmek.
 6. Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşların tefriş ve büyük onarım ödeneklerini değerlendirip, uygun görülen ödenekleri göndermek.
 7. Genel Müdürlüğümüzün satın alma, resmî mühür temini, taşınır işlemleri ile demirbaş malzemelerin bakım/onarım iş ve işlemlerini yürütmek.
 8. Genel Müdürlüğümüzün personelinin icra/nafaka takibi işlemleri ile maaş, doğum yardımı, kesenek, harcırah vb. tahakkuk iş ve işlemlerini yürütmek.
 9. Genel Müdürlüğün taşınır malları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 10. Orta vadeli program ve mali planla uyumlu olmak üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçe çağrısına müteakip, belirlenen süre içerisinde izleyen üç yıla ilişkin Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatları için bütçe tekliflerini hazırlamak, ayrıntılı harcama programını (AHP) oluşturmak, revize, aktarma, ek ödenek, yeni tertip açılmasına yönelik talepleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına iletmek. Merkez ve Taşra birimlerinin ödenek ihtiyaçlarını karşılamak üzere e-bütçe sistemi üzerinden ödenek gönderme belgesi icmali düzenlemek, kullanılmayan ödenekleri tenkis etmek, ödeneklerin etkin ve verimli kullanılması amacıyla harcamaları kontrol etmek taşra birimlerinin ödenek iş ve işlemlerine ilişkin taşra birimlerine rehberlik etmek.
 11. Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili yatırım programında yer alan projelerin fiziki ve nakdi gerçekleşme durumlarını takip etmek, gayrimenkul karşılığı yaptırılan inşaatlarla ilgili incelemelerde bulunmak, Genel Müdürlüğün yatırım programına alınmasında gerekli gördüğü yapılara ilişkin önerileri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına iletmek, yatırım programı hazırlamasını koordine etmek, detay onaylarını almak, uygulama sonuçlarını izlemek, dönemsel ve yıllık yatırım ödeneklerinin proje ve tertip düzeyinde yatırım değerlendirme raporlarını hazırlamak.
 12. Genel Müdürlüğün toplantı mekânları ile ilgili organizasyonları yapmak.
 13. Genel Müdürlüğümüze gelen ve Genel Müdürlüğümüzden giden evrak, resmi yazı, mesaj ve belgelerin kabulünü sağlamakla birlikte ilgili Daire Başkanlıklarına ulaştırılmasını sağlamak.
 14. CİMER başvuruları ve bilgi-belge taleplerinin ilgili Daire Başkanlıklarına iletilerek cevaplanması ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
 15. JİRA Talep Takip Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğümüz personelinin taleplerini oluşturmak ve bu taleplerin takibini sağlamak.
 16. Genel Müdürlük arşivi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, belgeleri sınıflandırma, saklama, kullanıma sunma, ayıklama ve imha etme gibi işleri usulüne uygun olarak gerçekleştirmek ve Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirmek.
 17. Dış kaynaklı demirbaş mal ve hizmetlerin alımını gerçekleştirmek, bunlarla ilgili tahakkuk belgelerini hazırlamak, mal ve hizmet alımıyla ilgili yıllık çalışma planı yapmak ve yapılan alımların istatistiğini tutmak, ödeme emirlerini Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinin istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlemek.
 18. Genel müdürlüğümüz personelinin sürekli gelişimini sağlayacak eğitim hedeflerini belirleyerek bu hususta eğitimlerin yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak ayrıca personelin oryantasyon eğitimlerini etkili olarak uygulatmak ve takip etmek.
 19. Genel Müdür/ Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.
 20. Genel Müdürlüğümüz santral hizmetlerini yürütmek.