Kalite ve Hizmet Planlama Daire Başkanlığı
Kalite ve Hizmet Planlama Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Hizmete ihtiyaç duyan çocukların başvuru, kabul, değerlendirme ve uygun hizmet modeline yönlendirme işlemleriyle ilgili usul, ilke ve esasları belirlemek.
 2. Çocuk ilk kabul merkezlerinden hizmet alacak çocuklara uygulanacak psikososyal destek programlarını oluşturmak ve bu programların takibini yapmak.
 3. Çocuk ilk kabul merkezlerinden hizmet alacak çocukların aile veya yakınlarına ilgili mevzuat doğrultusunda rehberlik ve danışmanlık yapılmasını sağlamak.
 4. Çocuk ilk kabul merkezlerinden hizmet alan çocuklarla ilgili uygun hizmet modelinin belirlenmesinde aile odaklı hizmetlere öncelik verilmesini sağlamak.
 5. Çocuk ilk kabul merkezlerine kabulü yapılan çocuklara uygulanmak ve uygun hizmet modelinin belirlenmesinde kullanılmak üzere çocuğun risk ve ihtiyaçların belirlenebileceği bilimsel ölçek geliştirilmesini sağlamak.
 6. Çocuk ilk kabul merkezlerinin açılış, kapanış işlemlerini ilk kabul merkezlerinin bağlı olduğu kuruluşların bağlı bulunduğu daire başkanlığıyla koordineli biçimde gerçekleştirmek.
 7. Çocuk ilk kabul merkezlerinde kalan çocukların eğitim yönünden takip edilmesi için plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.
 8. Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, performansın arttırılmasına yönelik bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek.
 9. Çocuk Koruma Kanununda belirlenen tedbirlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.
 10. Çocuk Koruma Kanununa göre oluşturulan merkezi koordinasyonun sekretaryasını yürütmek, il ve ilçe koordinasyonlarının çalışmaları ile tedbir kararlarının takibini yapmak ve sunulan hizmetin niteliğini geliştirmeye yönelik paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
 11. Saha ziyaretleri planlayarak çocuklara yönelik sunulan hizmetleri, uygulamada olan standartları, çocuklara yönelik programları yerinde değerlendirmek ve koordine etmek.
 12. Acil afet durumlarında ilk kabul merkezlerini acil durumun gereklerine göre yönetmek ve çocuklara yönelik hizmetleri ivedilikle sağlamak.
 13. Görev alanıyla ilgili tüm verileri analiz ederek, çocuklara yönelik hizmetlerde kalitenin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek ve izlemeler yapmak.
 14. Görev alanıyla ilgili bütçe, yatırım, proje, eğitim, yayın ve görüş taleplerini değerlendirmek.
 15. Görev alanıyla ilgili tüm verilerin toplanması, doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli her türlü raporlama, tablo, grafik, bilgi notu ve benzerlerini hazırlamak ve bunları ihtiyaç duyan birimler ile paylaşmak.
 16. Görev alanıyla ilgili dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, CÎMER müracaatları ve vatandaş taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, takibini yapmak.
 17. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.