Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan kişi ve ailelerin çocuklarının ailesi ya da yakınları tarafından bakılıp eğitimlerinin sağlanmasına yönelik olarak sosyal ve ekonomik destek hizmetleri vermek, hizmet standartları ve programlarını geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
 2. Çocukların aileleri yanında bakımlarına yönelik sosyal ve ekonomik destek hizmetleri ile ilgili esasları, çocuk hizmetleri politikası ve hedeflerine uygun olarak belirlemek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak.
 3. Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak ve hizmete ilişkin kaynakların verimli kullanılması açısından, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak ve eşgüdümü sağlamak.
 4. Çocuk odaklı sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde kullanılacak ödeneğin illere dağıtılmasına yönelik planlamayı yapmak, ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
 5. Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerinin uygulanması, geliştirilip yaygınlaştırılması için politikaları belirlemek, bu doğrultuda plan ve programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak.
 6. Evlat edindirme ile koruyucu aile hizmetlerinin uygulanması ve engelleyici olumsuz koşulların ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri almak, ilgili mevzuatı geliştirici çalışmalarda bulunmak.
 7. Evlat edindirme konusunda toplumu bilinçlendirici çalışmalar yapmak.
 8. Koruyucu aile hizmetlerinin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.
 9. Evlat edinme ve koruyucu aile hizmetlerinde, hizmette standardın yükseltilmesine yönelik olarak bu alanda görev yapan meslek elamanlarına yönelik gerekli eğitimlerinin verilmesine ilişkin girişimlerde bulunulması; bu yolla aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve standardizasyonun sağlanması çalışmalarını yapmak.
 10. Evlat edinen aileler ve koruyucu ailelerin yanına çocuk yerleştirme işleminden önce çocuk ile aile arasında sağlıklı iletişim kurulması; koruyucu aile yanındaki çocukların öz aileleri ile yapılacak mesleki çalışmalar ile görüşme planlarının hazırlanması yönünde düzenlemeleri yapmak.
 11. Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetleri konusunda ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
 12. Yurtdışında bulunan korunmaya muhtaç çocukların ülkemizde evlat edinilmesi ile yurt dışı ve yurt içi tüm evlat edinme işlemlerini onaylanan uluslararası antlaşma, sözleşme ve mevcut mevzuata uygun olarak yürütmek.
 13. Koruyucu aile yanında bakımı sürdürülen çocuklar için ödenen koruyucu aile ücretlerinin, zamanında ödenmesini sağlamak ve günün koşulları doğrultusunda ücretlerin iyileştirilmesi yönünde gerekli düzenlemeleri yapmak, bu doğrultuda il müdürlüklerinden gelen talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek.
 14. Evlat edindirme ve koruyucu aile uygulamalarına yönelik geri bildirimleri almak, bu doğrultuda düzenlemeler yapmak, hizmete yönelik istatistikî verileri toplamak ve hizmetin gereği olan bilgi ve belgelerin mevzuatla belirlenen gizlilik prensibine uygun olarak, kayıt altına alınması, korunmasını ve kullanılmasını sağlamak.