Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanlığı
Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Asgari gelir desteği ve hak temelli sosyal yardımlar konusunda çalışmalar yapmak, programlar geliştirmek ve uygulamak.

b) GSS gelir testi iş ve işlemleri ve düzenli sosyal yardımlar ile ilgili olarak mevzuat çalışmaları yapmak, objektif kriterler geliştirmek, bu konuda gerekli koordinasyonu gerçekleştirmek ve bu görevleri ilgili mevzuat ve ilgili makamın kararları doğrultusunda vakıflar ile işbirliği içerisinde yürütmek.

c) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında primi devlet tarafından karşılanacak kişilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) GSS kapsamında yapılacak olan gelir testine yönelik iş ve işlemleri vakıflar ile işbirliği içinde yürütmek.

d) Gerekli devir işlemlerini müteakip 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Yapılması Hakkında Kanun ile Fona verilen görevler kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek.

e) SGK mevzuatı çerçevesinde muhtaç ailelerin sağlık hizmetlerine erişimini sağlamaya yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve yönetmek.

f) Fon Kurulunun tevdi edildiği makam tarafından uygun görülmesi halinde Vakıfların ödeme gücünü aşan ve sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanmayan sağlık giderlerine ilişkin standartları belirlemek ve vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek ve ilgili makamın onayına sunmak.

g) Fon Kurulunun tevdi edildiği makamın kararlarına uygun olarak kaynak aktarım talimatlarını düzenlemek ve kararları vakıflara bildirmek.

ğ) Daire tarafından uygulanan sosyal yardım programlarının ve GSS gelir testi işlemlerinin takibini yaparak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek, istatistik ve rapor hazırlamak.

h) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanlığı Birimleri

i.   Sağlık Yardımları Birimi

ii.  Şartlı Yardımlar Birimi

iii.  Düzenli Yardımlar Birimi

iv.  Mevzuat Birimi

v.   Ödeme ve İstatistik Birimi