Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı
Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Fon kaynaklarının etkin, verimli bir şekilde yönetilmesini, zamanında transferini veya tahsisini sağlamak ve Fon gelirlerini takip ve tahsil etmek.

b) Tazminat niteliği taşıyan ödemelere ilişkin olarak genel bütçeden tahsis edilen kaynakların tahsis ve transferini sağlamak.

c) Fon kaynaklarının ilgili makam kararlarına uygun şekilde dağıtımını yapmak.

ç) Fon ile ilgili parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, muhafaza etmek ve Fona yapılan bağışların kabul ve takibini yapmak.

d) Fon muhasebesini sosyal yardım faaliyetlerini esas alarak il, ilçe ve bölge bazlı tutup, raporlamak.

e) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları düzenlemek.

f) Tek düzen muhasebe standartları kapsamında vakıf muhasebesinin hesap planı ile vakıf kayıt usul ve esaslarını belirlemek.

g) Vakıflara gönderilen kaynağın ilgili dairelerin talepleri doğrultusunda takibini yapmak, kullanılmayan kaynağın fona iadesini sağlamak.

ğ) Vakıf kaynağının harcama ve değerlendirme usulünü belirlemek.

h) Gerekli bilgi, belge ve raporları yetkili mercilere belirlenen sürelerde düzenli olarak vermek.

ı) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı Birimleri:

i.   Fon Muhasebesi Kayıt ve Kontrol Birimi

ii.  Vakıf Muhasebesi ve Mevzuatı Danışma Birimi

iii. Banka Hesapları Takip ve Raporlama Birimi

iv. Ödeme Talimatları Birimi