Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı
Proje Değerlendirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Muhtaç durumda olup kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli vatandaşlarımız ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlarımızın ev ve kişisel temizliklerinin sağlandığı Vefa ( Yaşlı Evde Bakım ) Programı’nın norm, standart ve destek esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yaparak SYD Vakıfları aracılığıyla yürütülmesinin sağlanması,

b) Terörizm, madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarıyla mücadele edilmesi kapsamında 3294 sayılı Kanun kapsamındaki dezavantajlı grupların yoğun olarak yaşadığı, iç ve dış göçün, kadına yönelik şiddetin ve toplumsal olayların yoğun olduğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin düşük olduğu yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın devlet ve millet kaynaşmasını sağlamak, milli ve manevi değerleri, toplumun değer yargılarını muhafaza etmek üzere, psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya ve aile bütünlüğünü tehdit eden unsurlardan korumak amacı ile faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) Projelerinin norm, standart ve destek esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yaparak SYD Vakıfları aracılığıyla yürütülmesinin sağlanması,

c) Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerlerde 3294 sayılı Kanun kapsamındaki vatandaşlarımızın toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere, psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak faaliyet gösteren Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) Projelerinin norm, standart ve destek esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yaparak SYD Vakıfları aracılığıyla yürütülmesinin sağlanması,

ç) Kış aylarında evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin kamu misafirhanelerinde, pansiyon, otel gibi yerlerde konaklatılmasının ve bu kişilerin temizlik (banyo, tıraş, saç kesimi), sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesinin sağlandığı Evsizlere Konaklama Projesinin norm, standart ve destek esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yaparak SYD Vakıfları aracılığıyla yürütülmesinin sağlanması,

d) Kuruluş bakımından ayrılan gençlerin uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir işte ilk kez istihdam olunmalarından bir ay sonrasına kadar konaklama ve yemek ihtiyaçlarının giderilmesinin amaçlandığı Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençlerin Sosyal Yönden Desteklenmesi Projesinin norm, standart ve destek esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yaparak SYD Vakıfları aracılığıyla yürütülmesinin sağlanması,

e) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amacına uygun olarak dezavantajlı birey ve grupların (çocuklar, kadınlar, gençler, engelliler, yaşlılar vb.) ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanmasına yönelik Vakıflarca geliştirilen Sosyal Hizmet projelerinin değerlendirilmesi ve Makama arz edilmesi,

f) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak,

Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı Birimleri

i.   Proje Geliştirme Birimi

ii.  Proje Değerlendirme Birimi

iii. Proje İzleme İstatistik ve Raporlama Birimi

iv. Proje Kaynak İşlemleri Birimi