Hakkında
Kuruluş Tarihçesi

- Mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 11.08.2011 tarih ve 20 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile İç Denetim Başkanlığı kurulmuştur.

- Mülga Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 23.01.2008 tarih ve 06 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile İç Denetim Başkanlığı kurulmuştur.

- Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş süreci kapsamında 09.07.2018 tarihli ve 30473 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile mülga Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluşturulmuştur. 21.04.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "73 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile bakanlık ikiye ayrılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuştur.  

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 04.05.2021 tarih ve 04 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile İç Denetim Başkanlığı kurulmuştur.

İç Denetim Başkanlığının Görevleri

1. Bakanlık kaynaklarının ekonomiklik, verimlilik ve etkililik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini, nesnel risk    analizlerindayalı olarak değerlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak,

2. Bakanlığın risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek,

3. Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak,

4. Denetim ve Danışmanlık faaliyetlerini yürütmek,

5. Görev alanı ile ilgili Üst Yönetici tarafından talep edilen program dışı görevleri  gerçekleştirmek,

6. Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birim yöneticisi ile mutabık kalınan hususların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

7. Denetlenen birimlerle uzlaşılamayan hususları Üst Yöneticiye raporlamak,

8. Başkanlığın faaliyetleri hakkında Üst Yöneticiye düzenli olarak bilgi vermek,

9. İç Kontrol Sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak,

10. Bakanın onayı ile yürürlüğe konulan; iç denetim başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin diğer usul ve esaslarının belirtildiği iç denetim yönergesini ihtiyaç olması halinde dönemsel olarak gözden geçirmek ve değişikliklerin bir örneğini Kurula göndermek.

11. Üst Yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulan; İç Denetim Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin diğer usul ve esaslarının belirtildiği İç Denetim Yönergesini ihtiyaç olması halinde dönemsel olarak gözden geçirmek ve değişikliklerin bir örneğini Kurula göndermek.