08 Nisan 2024, Pazartesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 Yılı 8.000 Sözleşmeli Personel Alımı Kapsamında Asil Sıradan Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgelere İlişkin Duyuru


 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 20.02.2024 tarihinde yayımlanan ilana 21.02.2024-11.03.2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yüklenmiştir.

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.

Bakanlığımızca gerçekleştirilen 8.000 sözleşmeli personel alımı kapsamında ASİL sıradan yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 15.04.2024-30.04.2024 (mesai bitimi) tarihleri arasında eksiksiz olarak (MERKEZ TEŞKİLATA YERLEŞENLERİN PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, TAŞRA TEŞKİLATINA YERLEŞENLERİN YERLEŞMİŞ OLDUKLARI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜKLERİNE) şahsen veya posta/kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

 GEREKLİ BELGELER

1- Atama Başvuru ve Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.İndirmek İçin Tıklayınız.

2- Kimlik fotokopisi,

3- Öğrenim Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

  1. a)Öğrenim Belgesini/Diplomasını E-Devlet sisteminden alamayan adaylardan; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,
  2. b)Yurt dışındaki bir okuldan mezun olan adaylar için; diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesinin; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

4- Askerlik görevini tamamlamış adaylar için Terhis Belgesi, diğer erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir Bkz. Açıklama-3)

5- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

6- KPSS Sonuç Belgesi (Karekod bölümü okunaklı çıktı alınmış),

7- YALNIZCA Büro Personeli (4/B) (YDS Şartlı)  unvanına yerleşen adaylar: İngilizce Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az ‘C’ seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge

8- Mesleğe İlişkin Belgeler:

  1. a)Avukat pozisyonuna yerleşen aday için, Avukatlık Ruhsatı (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti), 2024tarihi itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmayan adaylar için aynı tarihte avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğuna ilişkin belge,
  2. b)Destek Personeli (şoför) pozisyonuna yerleşen aday için, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan ve 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca 01.01.2016 tarihi öncesi itibarıyla en az B sınıfı, 01.01.2016 tarihi sonrası için 2021tarihi öncesinde düzenlenmiş ve geçerliliği devam eden olmak kaydı ile D1 sınıfı sürücü belgesi (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti),
  3. c)Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşen adaylar için2024tarihi ve öncesinde düzenlenmiş olup geçerlilik süresi devam eden “Silahlı” Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı’nın önlü arkalı fotokopisi (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti).

*SADECE MERKEZ TEŞKİLAT Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşen adaylar için Resmi sağlık kurumlarından alınan boy ve kilo tespitine ilişkin sağlık raporu

9- Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler

  1. a)E-Devlet Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi (E-Devlet’te Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi anahtar kelimesi ile aratılarak bulunabilir.)
  2. b)E-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi(E-Devlet’te SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi anahtar kelimesi ile aratılarak bulunabilir. Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü seçeneği seçilip, “Barkodlu Belge Oluştur butonuna tıklanarak karekodlu belge oluşturulacaktır.)
  3. c)Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyesinde görev yapan/yapmış olan adayların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan, statü ve ayrıldı ise ayrılış nedenini gösterirOnaylı Hizmet Belgesi ya da E-Devlet Hitap Hizmet Dökümü (Sosyal Güvenlik Kurumu) (işçi, memur, sözleşmeli (657 DMK 4/B, 399 KHK vb.), ek ders ücretli, proje personeli...),

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi İndirmek İçin Tıklayınız.

11- Mal Bildirim Formu (Form adalarca; 15.11.1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları esas alınarak önlü arkalı tek yaprak olacak şekilde doldurulup tarih ve imzalı olarak kapalı zarf içinde teslim edilecektir. Bildirime esas taşınır/taşınmaz malı ya da alacak/borcu bulunmayan adaylar da formun kimlik bilgileri bölümünü doldurulup tarih ve imzalı olarak teslim edecektir.İndirmek İçin Tıklayınız.

12- 3 adet vesikalık fotoğraf,

13- Belgeler yarım kapak karton dosyaya yukarıdaki sıra ile takılarak (1 no.lu belge en üstte olmak üzere) teslim edilecektir.

AÇIKLAMALAR

1- Belgelerini teslim eden adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması yaptırılacak olup ayrıca alım ilanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları incelenecektir. Adaylar hakkında belirtilen işlemlerin tamamlanması sonrasında atama işlemi yapılacak olup göreve başlamak üzere atandıkları birime başvurmaları gerekmektedir.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesi feshedilen, sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı fesheden ya da sözleşme yenilememek suretiyle işten ayrılmış adaylardan, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen bir pozisyona unvan değişikliği kapsamında atanacak olan ya da eş durumu ve sağlık durumu mazereti nedeniyle ataması yapılamadığından sözleşmesini fesheden adaylar haricinde11.03.2024 tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresi dolmayan adayın ataması yapılamayacaktır. Bu durumdaki adayın istisna durumunu gösterir belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

3- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel olarak görev yapan adaylardan ilgili yıla ait Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı gereğince bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı bir pozisyona yapılacak atamalar hariç olmak üzere, bulunduğu pozisyonda 11.03.2024 tarihi itibariyle 3 hizmet yılını tamamlamayan adayın ataması yapılamayacaktır. Bu durumdaki adayın istisna durumunu gösterir belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

4- Askerlik vazifesini yerine getirmekte olan adayların ilk aşamada birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihini gösterir resmi yazıyı Atama Başvuru ve Beyan Formu ekinde göndermeleri yeterli olup, askerden terhis olduktan sonra 30 (otuz) gün içinde yukarıda belirtilen atama belgeleri ile birlikte atama için başvuru yapmaları gerekmektedir.

5- Belgelenen mazeret halleri hariç belirlenen süre içerisinde atanma talebinde bulunmayan aday atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

6- Personel Alım İlanında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayın atama işlemi yapılmayacak olup gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.        

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Belge Teslim Adresi:

 

TAŞRA TEŞKİLATINA YERLEŞEN ADAYLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri iletişim bilgileri için tıklayınız.

 

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATA YERLEŞEN ADAYLAR

Personel Genel Müdürlüğü iletişim bilgileri için tıklayınız.