26 Ocak 2023, Perşembe

Arabuluculuk Komisyonu İle İlgili Duyuru!


İlgi : 14.07.2021 tarihli ve 632794 sayılı Bakanlık Makam Oluru.

6325  sayılı  Hukuk  Uyuşmazlıklarında  Arabuluculuk  Kanununun  "Arabuluculuk faaliyetlerinin  yürütülmesi"  başlıklı  15  inci  maddesinin  sezizinci  fıkrasında;  "Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder. Komisyon, arabuluculuk müzakereleri sonunda gerekçeli bir rapor düzenler ve beş yıl boyunca saklar" hükmüne yer verilmiştir.

 Bakanlığınız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi Olur'nda: "2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlürinde oluşturulacak komisyonlar; avukat bulunan illerde bir avukat ile iki il müdür yardımcısı, avukat bulunmayan illerde veya avukat/avukatların geçici süreyle görevi başında bulunmadığı hallerde ise il müdürü ile iki il müdür yardımcısından oluşturulacaktır. İl Müdürü veya il müdür yardımcılarının geçici süreyle görevi başında bulunmadığı hallerde yerine vekalet eden personelin katılımıyla; komisyon için yeter sayıda il müdür yardımcısının bulunmadığı hallerde şube müdürü veya kuruluş müdürlerinden yeter sayıda katılımla komisyon oluşturulacaktır. Mülga Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/7/2019 tarihli ve 1619590 sayılı Olur'unun yürülükten kaldırılması ve uygulamanın İlgi Olurda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmesi." şeklinde belirtilmiştir.

14.07.2021  tarihli  ve  632794  sayılı  Bakanlık  Makam  Oluruna  atıfta  tutularak 05.10.2022  tarihli  ve  4987859  sayılı  Müdürlük  Makam  Onayı  alınmıştır.  Fakat Müdürlüğümüz  uhdesine  Avukat  kadrosunda  personel  atamaları  gerçekleşmiş  olup Arabuluculuk Komisyonunun tekrar oluşturulması ihtiyaç duyulmuştur.

Yeniden  iki  ayrı  Arabuluculuk  Komisyonunun  teşekkül  edilmiş  olup  İl Müdürlüğümüzde  oluşturulacak  Arabuluculuk  Komisyonları  için  aşağıdaki  tabloda  adı geçenlerin  görevlendirilmesi,  personelin  izinli  veya  raporlu  olması  durumunda  sıradaki personel tarafından devamlılığın sağlanması ile sekreterya iş ve işlemlerinin aşağıda tabloda belirtilen personel tarafından yürütülmesi hususunda aşağıdaki iletişim numarası veya mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

ARABULUCULUK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İLETİŞİM:

 

 

 

 

Unvan

Ad Soyad

E-posta

Telefon

Veri  Hazırlama  ve Kontrol İşletmeni

Ümit Sefa GİRGİN

mugla.arabuluculuk@aile.gov.tr

(0252) 214 12 40-132

 

Memur

Gülderen ALABAZ

mugla.arabuluculuk@aile.gov.tr

(0252) 214 12 40-151