Yurt Dışı Temsilcilikler ve Uluslararası Sosyal Hizmetler Birimi




Yurt Dışı Temsilcilikler ve Uluslararası Sosyal Hizmetler Biriminin görevleri şunlardır:

 • Uluslararası göçün veya yer değiştirmenin sonucunda yurt dışında bulunan veya yurt dışı ile bağlantısı olan çocuk, birey ve ailelerin sosyal, kültürel ve yasal güçlüklerden kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak üzere, yurt dışı teşkilatımız ile Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (International Social Service-ISS)’nun ilgili ülke temsilcilikleri, yurt dışı teşkilatımızın veya ISS'nin temsilciliğinin bulunmadığı ülkelerde ise Dışişleri Bakanlığı, yapılacak işlemin milletlerarası özel hukuk bağlamında veya ikili adli iş birliği anlaşmaları kapsamında yürütülmesi halinde Adalet Bakanlığı, gerekli görüldüğü durumlarda diğer ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmalarını yürütmek,
 • Yurt içinde veya yurt dışında bulunan sosyal hizmet kurumları, mahkemeler veya sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren diğer yetkili makamlar tarafından sunulacak hizmetlerin veya alınacak kararların belirlenmesinde, vaka çalışmasına konu çocuk, birey veya ailenin yüksek yararı doğrultusunda bir işlem yapılabilmesi adına, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon görevini yerine getirmek,
 • Uluslararası sosyal hizmet vakalarının yürütülmesinde, yurt içinde veya yurt dışında ihtiyaç duyulan sosyal inceleme çalışmasının yapılmasını ve konuya ilişkin sosyal inceleme raporunun düzenlenmesini sağlamak, yerel sosyal hizmet makamları tarafından ilgili çocuk, birey veya ailenin yaşam koşulları hakkında risk teşkil eden durumların tespit edilmesi halinde koruma önlemlerinin alınmasını teşvik etmek,
 • Uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmalarının yürütülmesinde gerekli bilgi, belge ve uzman görüşlerinin temin edilmesini sağlamak ve ihtiyaç duyulan araştırmaları koordine etmek,
 • Uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmaları kapsamında elde edilen bilgi, belge ve görüşlerin etik ve belirli standartlara uygunluğunu değerlendirmek ve gerekli görüldüğünde konuya ilişkin rehberlik etmek,
 • ISS’ye üye olmaktan doğan iş ve işlemleri yürütmek,
 • Uluslararası sosyal hizmetler alanında yurt içinde veya yurt dışında ISS veya diğer kurumlar tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya toplantılara katılmak, katılım sağlanan faaliyetlerde gündeme gelen yeni yöntem ve teknikleri Bakanlık hizmetlerine uygun bir şekilde uygulamaya koymak, bu tür etkinliklerde elde edilen deneyimleri raporlayarak Daire Başkanlığına sunmak,
 • Uluslararası sosyal hizmet alanında Bakanlığa iletilen görüş ve öneri taleplerini değerlendirmek, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmalarına ilişkin verilerin düzenli olarak arşivlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanmasını sağlamak,
 • Bakanlık yurt dışı teşkilatının oluşturulması ve geliştirilmesiyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlamak, bu minvalde araştırmalar yapmak, strateji geliştirmek ve öneride bulunmak,
 • Bakanlığın Yurt Dışı Temsilciliklerinin (Müşavirlik ve Ataşelik) açılmasıyla ilgili resmi prosedürleri yerine getirmek, bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmaları yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli veya geçici görevle atanacak Müşavir, Ataşe ve ilgili personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yurt dışındaki Bakanlık temsilciliklerinden periyodik raporları takip etmek, gelen raporları Daire Başkanlığına sunmak,
 • Yurt Dışı Temsilciliklerinden gelen başvuruları değerlendirmek, ilgi alanına göre yönlendirmek, ilişkili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak ve işlemleri sonuçlandırmak,
 • Daire Başkanlığına gelen bilgi edinme başvuruları, CİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri koordine etmek veya sonuçlandırmak,
 • Bakanlık ve Yurt Dışı Temsilcilikleri arasındaki koordinasyonunu sağlamak ve ortak çalışmalara destek vermek,
 • Daire Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.