Yönetim Hizmetleri Birimi
Yönetim Hizmetleri Biriminin görevleri şunlardır:

 • Daire Başkanlığının insan kaynaklarına yönelik iş ve işlemlerini Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütmek,
 • Daire Başkanlığının bütçe ve mali işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek,
 • Hizmet alanları ile ilgili bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek, ödeneklerin planlama ve dağıtımını sağlamak, aktarma ve tenkis talep işlemlerini izlemek ve gerçekleşmesini sağlamak, ödeneklerin ayrıntılı muhasebesini tutmak,
 • Daire Başkanlığı personelinin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık taşra teşkilatı personelinin yurtdışı görevlendirme onaylarını almak,
 • Daire Başkanlığının hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan her türlü mal ve hizmet alımı ile bakım, onarım ve benzeri işleri Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek,
 • Daire Başkanlığının birimlerinde bulunan bilişim alt yapısının (bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi vb.) teknik sorunlarının giderilmesine yönelik yapılacak iş ve işlemleri, ilgili personel aracılığıyla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm içinde yürütmek,
 • Daire Başkanlığının taşınırlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Taşınırların etkili, verimli, ekonomik ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kayıtların usulüne uygun tutulması, yönetim hesabının ilgili mercilere iletilmesi işlemlerini yapmak,
 • Daire Başkanlığının evrak ve arşiv işlemlerini Daire Başkanlığının diğer birimleri ile koordineli olarak yürütmek,
 • Daire Başkanlığının Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre yerine getirilmesi gereken işlemlerini yürütmek,
 • Daire Başkanlığının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek,
 • Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılan, büro makineleri, bilgisayar, telefon, faks ve benzeri demirbaşların bakım sözleşmeleriyle onarımlarının yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitim ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Yurtdışı Temsilcilikler ve Uluslararası Sosyal Hizmetler Birimi ile koordineli olarak Bakanlık yurtdışı teşkilatlarının bütçe ve taşınır işlemlerini yürütmek,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, Daire Başkanlığının iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, iç denetim ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek,
 • Daire Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.