Avrupa Birliği ve Projeler Birimi
Avrupa Birliği ve Projeler Biriminin görevleri şunlardır:

 • Bakanlık görev alanı ile ilgili Avrupa Birliği (AB) müktesebatını ve politikalarını izlemek, bunların uyumu ve uygulanması için gerekli idari ve kurumsal tedbirlerin alınmasını sağlamak yönünde çalışmalar yürütmek ve bu kapsamda diğer ilgili birimlerce yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve çalışmaları Avrupa Birliğine uyum doğrultusunda Uluslararası Kuruluşlar birimi ile koordineli bir şekilde yönlendirmek,
 • Bakanlığın görev alanlarıyla ilgili uluslararası fonları araştırmak, ilgili fonlarla proje önerileri geliştirmek,
 • Bakanlık birimlerinin AB fonları ve diğer uluslararası fonlar kullanılarak hazırlanan proje tekliflerine ilişkin görüş bildirmek, talep edilmesi durumunda projelerin değerlendirileceği sektörden sorumlu kurumla koordinasyonu sağlamak,
 • Başta Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) olmak üzere, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlar tarafından ülkemize sağlanan mali kaynaklar çerçevesinde, Bakanlığın proje ve programlar hazırlamasını sağlamak, bu çalışmaları yürütmek ve takibini yapmak, çalışmalarla ilgili bakanlık birimleri arasında koordinasyonunu sağlamak,
 • Avrupa Birliği ve üye ülkelerindeki sosyal politika alanındaki gelişmeleri incelemek ve araştırmalar yapmak, gerektiğinde ulaşılan sonuçlar ile ilgili rapor sunmak ve tekliflerde bulunmak,
 • Bakanlığın faaliyet alanlarında Avrupa Birliği ile Ülkemiz arasında hukuki düzenlemelerden doğan hak ve yükümlülüklerin takibini yapmak,
 • Avrupa Birliğine üyelik müzakereleri sürecinde hazırlanan “Türkiye Ülke (İlerleme) Raporu” nun hazırlık sürecinde sosyal hizmet ve sosyal politika bölümlerine sağlanacak görüş ve katkıları koordine etmek ve hazırlanan Bakanlık görüşünü Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına iletmek,
 • Ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde Bakanlığımızın görev alanına giren hususlarda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve üyelik müzakereleri (19. ve 23. fasıllar kapsamındaki görevler) ile ilgili konular kapsamında Avrupa Birliği’nin sosyal içerme ve temel sosyal politikaları çerçevesinde hazırlanacak dokümanlara ve yapılacak çalışmalara katkı sunmak, bu hususlarda Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca istenen görüşleri, bakanlık birimleri ile koordinasyon sağlayarak oluşturmak,
 • Bakanlık görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile müzakere ve görüş alışveriş sürecini yönetmek, bu süreçte yayımlanan resmi belgelerin takibini yapmak, ilgili birimleri bilgilendirmek ve Bakanlık görüşünün oluşturulması yönünde gerekli koordinasyonu sağlamak. Avrupa Birliğine üyelik müzakereleri sürecine destek olması amacıyla oluşturulan çalışma grupları ve/veya teknik organların çalışmalarına katılım ve katkı sağlamak, bu ve benzeri konularla ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak, Bakanlığın görev alanı dahilindeki konularda Avrupa Birliğine üyelik süreci hususunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Avrupa Birliği tarafına bilgi vermek,
 • Daire Başkanlığının internet sayfası tasarımının yapılmasını ve güncellenmesini Bakanlığın ilgili birimleriyle koordine olarak yürütmek,
 • Daire Başkanlığının görevi ile ilgili her türlü anket ve istatistiki bilgi formlarını tasarlamak, geliştirmek,
 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve Cumhurbaşkanlığı programı çerçevesinde Daire Başkanlığının orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 • Daire Başkanlığı bütçesinin, Yönetim Hizmetleri Birimi koordinasyonunda yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasına ve Başkanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesine ve değerlendirilmesine katkı sağlamak,
 • Bakanlık Stratejik Planının, performans programının, yıllık faaliyet raporunun hazırlıklarına Daire Başkanlığının katkısının oluşturulması sürecinde, Daire Başkanlığı birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve söz konusu süreçleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek,
 • Yönetim Hizmetleri Biriminin koordinesinde olan iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi işlemlerini ve iç denetim ile ilgili işlemlerin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları desteklemek,
 • Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.