Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İhtiyaç ve kurumsal gelişimi göz önünde tutarak teşkilat yapısını üst yönetim ile birlikte oluşturmak, yeni insan kaynağı pozisyonlarını belirlemek, Genel Müdürlüğün personel bilgisi istatistiklerini tutmak, kadro talebine esas gerekçe ve raporları hazırlamak,

b) Genel Müdürlük personelinin maaş, görev yolluğu, kişi borçları, sendika üyelikleri, yıllık ve sıhhi izin, göreve ilişkin vekâlet, geçici görevlendirme, istifa ve emeklilik, disiplin, ödül ve ceza gibi özlük işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

c) Personelin devam kontrol sistemi ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak,

ç) Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacını belirleyerek Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği içinde eğitimlerin yapılmasını sağlamak, personelin sürekli gelişimini sağlayacak eğitim hedeflerini belirlemek, eğitim sonuçlarını değerlendirerek birimlere duyurmak, personelin oryantasyon eğitimlerinin yapılmasını sağlamak,

d) Bütçenin hazırlanması ve ödenek işlemlerinin takip ve gereğini yapmak,

e) Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemenin veya hizmetin ilgili Daire Başkanlıklarınca hazırlanacak şartnameye uygun olarak satın alma işlemlerini yapmak, ödeme emirlerini düzenlemek,

f) Taşınırların etkin, verimli, ekonomik ve usulüne uygun olarak edinilmesi ile kayıtların usulüne uygun tutulması, yönetim hesabının ilgili mercilere iletilmesi işlemlerini yapmak,

g) Yatırımların ve inşaatların takibini yapmak,

ğ) Genel Müdürlük birimlerinden çıkan yazı ve belgelerin özelliğine göre posta ya da kurye ile dağıtımını sağlamak,

h) Şehit Yakınları ve Gazilere Hukuki Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında tahakkuk ve ödeme iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

ı) Genel Müdürlüğün, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla yapacağı anlaşma ve sözleşmelerle ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlayarak gerekli işlemleri yürütmek,

i) Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin performans analizlerini yapmak ve elde edilen sonuçlara göre Genel Müdüre önerilerde bulunmak,

j) Daire Başkanlığının hizmet alanıyla ilgili yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada çıkan haber yorum ve eleştiriler hakkında Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığı ile koordinasyon halinde olmak, bilgi notu hazırlayarak Genel Müdüre sunmak,

k) Daire Başkanlığının görev alanları ile ilgili resmi kurumlarla ve dış paydaşlarla yapılacak her türlü toplantı ve görüşmelere katılmak, koordine etmek ve sonuçlarını raporlayarak Genel Müdüre sunmak,

l) Genel Müdürlük ve birim arşivi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, belgeleri sınıflandırma, saklama, kullanıma sunma, ayıklama ve imha etme gibi işleri usulüne uygun olarak gerçekleştirmek,

m) Genel Müdürlüğü ilgilendiren genel iş ve işlemlerde koordinasyonu sağlamak,

n) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.