İstihdam Daire Başkanlığı
İstihdam Daire Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkındaki yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri yapmak,

b) Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığı ile koordineli olarak istihdam politikalarına yönelik çalışmalar yürütmek,

c) Şehit-Gazi Bilgi Sistemi veri tabanını oluşturmak, güncelliğini sağlamak, bu sistemin, paydaş kurumların veri tabanlarıyla entegresini sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak, Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığına güncel verileri iletmek,

ç) Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

d) İstihdam ve ücretsiz seyahat kartları işlemlerine ilişkin Bakanlığımız aleyhine açılan davalarla ilgili Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapmak,

e) İstihdam ve ücretsiz seyahat kartı işlemlerinin yürütülmesine yönelik mevzuat kapsamında Bakanlığımıza bağlı İl Müdürlüklerimize danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek,

f) Daire Başkanlığının görev alanları ile ilgili resmi kurumlarla ve dış paydaşlarla yapılacak her türlü toplantı ve görüşmelere katılmak, koordine etmek ve sonuçlarını raporlayarak Genel Müdüre sunmak,

g) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden alınan başvuruları (CİMER), Genel Müdürlüğümüz kurumsal elektronik posta adresi ile vatandaşlardan gelen istihdam ve ücretsiz seyahat kartı işlemlerine yönelik dilekçe ve talepleri cevaplandırmak,

ğ) Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu malzemenin veya hizmetin temini için ihtiyaç olması halinde teknik şartname hazırlayarak Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığından yazılı talepte bulunmak,

h) Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin performans analizlerini yapmak ve elde edilen sonuçlara göre Genel Müdüre önerilerde bulunmak,

ı) Daire Başkanlığının hizmet alanıyla ilgili yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada çıkan haber yorum ve eleştiriler hakkında Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığı ile koordinasyon halinde olmak, bilgi notu hazırlayarak Genel Müdüre sunmak,

i) Daire Başkanlığının dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,

j) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.