Araştırma-Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı
Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Şehit yakınları ve gazilerin haklarına ilişkin yardım, hizmet ve muafiyetler hususunda politika üretmek ve strateji belirlemek amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek,

b) Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi, iletişim ve dayanışmalarının güçlendirilmesi ve toplumdan kopmamaları amacıyla projeler üretmek, koordine etmek, toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler geliştirerek Sosyal ve Ekonomik Haklar Koordinasyon Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde hareket etmek,

c) Ham verilerin istatiksel modellemelerle işlenerek yorumlanması, kullanıma hazır hale gelmesini sağlamak,

ç) Bakanlık bünyesinde bulunan uygulamalar ile entegrasyon sağlayarak gerekli hallerde veri sağlamak,

d) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait uygulamalar ile entegrasyon sağlayarak ortak veri havuzu oluşturmak,

e) Sistemle ilgili raporlama yaparak, ilgili birimlerle yeni ortaya çıkan taleplerin yazılım döngüsü içerisinde koordinasyon sağlamak,

f) Verilen hizmetlerin daha iyi çalışması için gerekli teknolojileri takip etmek ve güncellemek, veri tabanında bulunan verilerin yedekleme politikalarını oluşturmak,

g) Şehit yakınları ve gazilerin sağlık ve sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,

 ğ) Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardım kampanyalarına ilişkin usûl ve esasları belirlemek,

h) Yapılacak protokollerinin koordinasyonunu sağlamak, süreçlerini takip etmek ve raporlandırmak,

ı) Genel Müdürlüğün tanıtımı, faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kamu spotu, çeşitli materyaller, yazılı metinler hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını sağlamak ve yayınlanması için ilgili kurumlar ile işbirliği içinde çalışmak,

i) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları takip etmek, bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği gerçekleştirmek,

j) Genel Müdürlüğün görev alanına giren mevzuatı, Daire Başkanlıkları ile koordinasyon halinde takip etmek, geliştirmek ve diğer kurumlarca gönderilen mevzuat taslakları ile ilgili Genel Müdürlüğün görüşünü oluşturmak,

k) Genel Müdürlüğün sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikleri ile ilgili haber ve duyuruları web sayfasında yayımlamak,

l) Genel Müdürlüğün hizmet alanıyla ilgili yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada çıkan haber, yorum ve eleştirileri izlemek ve araştırılıp sonuç raporunu vermek üzere ilgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlamak,

m) Genel Müdürlüğün amaç ve etkinliklerinin her türlü yazılı ve görsel araçlarla yurt içinde ve yurt dışında kamuoyuna duyurulmasını sağlamak,

n) Genel Müdürlüğün halkla ilişkilerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

o) Şehadet haberinin alındığı andan itibaren şehit ve şehidin yakınlarına ait bilgi notlarını yetkili makamlara iletmek ve ilgili İl Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak,

ö) Şehit Yakınları ve Gazilere Hukuki Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki işlemlerin sekretaryasını yapmak ve ödeme evraklarını Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına göndermek,

p) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) alınan başvuruları ilgili birimlere yönlendirilerek cevaplanmasının sağlamak,

r) 5018 Sayılı Kanun ile öngörülen iç kontrol standartlarını oluşturmak, güncelleyerek değerlendirmek, izlemek ve stratejik plan çalışmalarını yürütmek,

s) Soru önergelerinin ilgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesi sonrasında alınan cevapların konsolide edilerek Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesini sağlamak,

ş) Genel Müdürlük tarafından sunulan hizmetlere ilişkin ilgili daire başkanlıklarında üretilen bütün verilerin analizini yaparak gerekli alanlarda kullanılmasını sağlamak,

t) Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu malzemenin veya hizmetin temini için ihtiyaç olması halinde teknik şartname hazırlayarak Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığından talepte bulunmak,

u) Günlük ve haftalık faaliyetleri Genel Müdüre sunmak,

ü) Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin performans analizlerini yapmak ve elde edilen sonuçlara göre Genel Müdüre önerilerde bulunmak,

v) Daire Başkanlığının evraklarının dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,

y) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.