…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
25 Eylül 2023, Pazartesi Ankara

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilme Programı Birinci Dönem Çalışmaları Çerçevesindeki Eğitimleri Tamamlandı


2022 yılı içinde gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının tüm aşamalarını başarı ile geçerek atanmaya hak kazanan 15 Müfettiş Yardımcısına, Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilme Programı Birinci Dönem Çalışmaları çerçevesinde, 21.11.2022-02.12.2022 tarihleri arasında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Onur BATUMAN tarafından eğitim verildi.

Başkanlıkta görevli Başmüfettiş Uğurcan DURMAZ ile “4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Ön İnceleme Süreci, Öninceleme Raporu Taslağı ve Yazım Tekniği” konusunda başlayan eğitim,  

“3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Tazmin Süreci ve Tazmin Raporu Yazım Tekniği” konusunda Müfettiş Ufuk YILMAZ,

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Disiplin Cezaları ve Görevden Uzaklaştırma vb), Disiplin Soruşturması Süreci, Disiplin Raporu Taslağı ve Yazım Tekniği” konusunda Refakat Müfettişi Yakup GÜMÜŞ,

“İnceleme Süreci, İnceleme Raporu Taslağı ve Yazım Tekniği” konusunda Müfettiş Aynur GENÇ,

“1 Nolu CB Kararnamesi, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği ve RTB Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi Çerçevesinde Müfettişlerin Görev ve Sorumlulukları, Uyması Gereken Kurallar” konusunda Başmüfettiş Ertuğrul YILDIRIM,

“RTB Yönetmeliği Uyarınca Genel ve Özel Teftiş Süreci” konusunda Refakat Müfettişi Mehmet KONCA,

“RTB Yönetmeliği Uyarınca Sosyal Hizmet Kuruluşları Genel Teftiş ve Özel Teftiş Rapor Taslağı ve Yazım Tekniği” konusunda Refakat Müfettişi Bahar AKAR,

“Özel Sosyal Hizmet Kuruluşlarının(Özel Aile Danışma Merkezi ve Özel Kreşler) İşleyişi, Teftişi ve İlgili Mevzuatı Hakkında Genel Bilgilendirme” konusunda Müfettiş Mehmet KARAHAN,

“Özel Sosyal Hizmet Kuruluşlarının(Özel Engelli Bakım Merkezi ve Özel Huzurevi) İşleyişi, Teftişi ve İlgili Mevzuatı Hakkında Genel Bilgilendirme” konusunda Müfettiş Ali Serkan SAĞER,

“SYDV ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Görevli İşçilere Yönelik Toplu Sözleşmeler Uyarınca Disiplin Hükümleri, Yetkili Kurullar ve Disiplin Cezaları, SYDV Genel Teftiş Raporu Taslağı ve Yazım Tekniği” konusunda Refakat Müfettişi Hakan AYDIN,

“Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (22.08.2015 tarih ve 29453 R.G. Sayılı) ve Döner Sermaye Teftişi, Döner Sermaye Teftiş Raporu Yazım Tekniği” konusunda Başmüfettiş Remzi YILMAZ,

“5237 sayılı TCK Uyarınca Genel Hatlarıyla Memur Suçları” konusunda Başmüfettiş Habib ÖZÇELİK,

“2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu” konusunda Müfettiş Özkan DOĞRUER,

“5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” konusunda Müfettiş Hilal KÖK,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli İş Başmüfettişi Onur BATUMAN tarafından ise “4857 sayılı İş Kanunu ve İşçilere İlişkin İlgili Mevzuat Hakkında Genel Bilgilendirme (İşçi, İşveren Vekili, İş Kanununun İstisnaları, İş Sözleşme Türleri, Fesih Türleri, Sözleşme Feshinde Usul, Fazla Çalışma, İzin Hakkı, Çalışma Süreleri, Çalışma Hayatının Denetimi Ve Teftişi vb) ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”, “10, 17 İşkolu ve SYD Vakıflarına İlişkin Toplu İş Sözleşmelerinin Mali Hükümleri, Disiplin Hükümleri, Toplu İş Sözleşmeleri Kapsamındaki Yardımlar ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” konularında 02.12.2022 tarihinde sunumlar yapılmıştır. 

Teorik eğitimleri tamamlanan Müfettiş Yardımcıları, Genel Teftiş, İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma mevzuatına ilişkin görev mahallinde eğitimlerine devam etmek üzere Müfettişlerin uhdesinde görevlendirilmiştir.