Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (“Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı”, “Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü”, “Gerontolog”)


Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/12)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Gerontolog (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı