Eğitim Faaliyetleri
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Eğitim Faaliyetleri

 

1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 78 inci maddesi ile; İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları, yeni kurulan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na verilmiştir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı bir birim olarak Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ile İş Müfettişi ve Denetçilerden oluşmaktadır.

Başkanlığımız, önleme odaklı “teftiş anlayışı” ile işyerlerindeki çalışma koşullarının mevzuata uygunluğunun denetiminin yanı sıra, işçi ve işveren taraflarının hak ve yükümlülükleri hususunda rehberlik faaliyetlerini de üstlenmiştir. Diğer taraftan aynı anlayış, Bakanlığımıza bağlı ve/veya açılış iznini Bakanlığımızdan alarak faaliyet gösteren sosyal hizmet ve sosyal yardım kuruluşlarının genel denetimleri ifa edilirken de yerine getirilmektedir. Bu çerçevede, müfettişlerimizin çalışma hayatıyla ilgili yeni gelişmeleri öğrenmeleri, değişikliklere uyum sağlamaları ve mesleki bilgi, beceri ve donanımlarını arttırmaları, denetçilerimizin ise dinamik bir yapıya sahip olan sosyal hizmet ve sosyal yardım konularında mevzuat bilgilerini geliştirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nın birleşmesi ile kurulan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, 81 il ve 922 ilçede yer alan işyerleri, özel/kamu sosyal hizmet ve sosyal yardım kuruluşlarından oluşan denetim alanı ile Türkiye’nin başat denetim birimlerinden biri haline gelmiş, bu durum beraberinde eğitim faaliyetlerinin yoğun ve yetkin bir şekilde uygulanması zorunluluğunu getirmiştir.

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenen yönde değişiklik oluşturma süreci olarak tanımlanır ve insan kaynağının geliştirilmesi için en önemli tekniklerden birisidir. Çalışanların kabiliyetlerini geliştirir ve değişen koşullara karşılık onların kapasitelerini arttırır. Bu kapsamda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın önleme odaklı yeni teftiş anlayışının başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi, çalışma yaşamına müdahale etme, Başkanlığın sosyal taraflar arasında köprü görevi üstlenerek çalışma barışına katkıda bulunmak, sosyal hizmet ve sosyal yardıma ilişkin mevzuatın sahada uygulama birliğini sağlamak, iyi ve başarılı uygulama örneklerini sosyal hizmet ve sosyal yardım kuruluşlarına taşımak, eksik ve/veya yanlış mevzuat uygulamalarının önüne geçmek misyonlarının etkinliğini arttırmak ve günümüzde giderek önem kazanan “hayat boyu öğrenme” ilkesi çerçevesinde müfettişlerimizin/denetçilerimizin görev alanları ile ilgili yeni gelişmeleri öğrenmeleri, değişikliklere uyum sağlamaları ve mesleki bilgi ve becerilerini arttırmaları doğrultusunda hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Başkanlığımızda yeni göreve başlayan müfettiş yardımcıları/denetçi yardımcıları için; “uyum”, “aday memurların yetiştirilmesi (temel ve hazırlayıcı)” ile “yetiştirme”, İş Başmüfettişi/Başdenetçi, İş Müfettişi/Denetçi ve İş Müfettişi/Denetçi Yardımcıları için de “mesleki gelişim” eğitimleri yürütülmektedir. Uyum eğitimleri, Başkanlığa yeni katılan müfettiş/denetçi yardımcıları ve büro çalışanlarını, yapacakları işe hazırlamak amacıyla kısa süreli olarak düzenlenmekte olup, bu eğitimde, kurumsal tutum, davranış ve çalışma ilişkileri ile işin gerektirdiği temel bilgiler öğretilmektedir.

Mesleki gelişim eğitimleri kapsamında müfettişler/denetçiler, müfettiş/denetçi yardımcıları ve büro çalışanları; mesleki bilgi ve becerilerini daha etkin ve verimli kullanma, çalışma alanları ile ilgili yeni gelişmeleri öğrenme, yeni bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinme, bilgi tazeleme, değişikliklere uyum sağlama ve teknoloji kullanma kapasitelerini arttırma hedefleri çerçevesinde mesleki gelişim eğitimlerine tabi tutulmaktadırlar. Süresi, konuları, yeri, tarihleri ve eğitimde yer alacak diğer faaliyetleri Başkanlık tarafından planlanan mesleki gelişim eğitimleri; çalışma hayatı/sosyal hizmet ve sosyal yardım hizmetleri ile ilgili mevzuat, müfettişlerin/denetçilerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin artırılması, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından izlenebilmesi ve bu hususlarla ilgili uluslararası gelişmeler konularında yapılmaktadır. Ayrıca müfettiş/denetçi ve müfettiş/denetçi yardımcılarının mesleki gelişimlerine yönelik olarak, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen sertifikalı veya sertifikasız kurs, seminer, panel ve konferanslara; akademik ve kariyer eğitimleri ile yabancı dil eğitimlerine katılmaları imkânlar ölçüsünde teşvik edilmektedir.

  • 2019 Yılı Eğitimleri 

2019 YILI EĞİTİM FAALİYETLERİ E-KİTABI

  • 2018 Yılı Eğitimleri 

2018 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM E-KİTABI

  • 2017 Yılı Eğitimleri 

2017 YILI EĞİTİM FAALİYETLERİ E-KİTABI

  • 2016 Yılı Eğitimleri 

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM E-KİTABI

  • 2015 Yılı Eğitimleri

2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM E-KİTABI

  • 2014 Yılı Eğitimleri

2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM E-KİTABI

  • 2013 Yılı Eğitimleri

2013 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM E-KİTABI

  • 2012 Yılı Eğitimleri

2012 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİ