Raporlama Çalışmaları
Ülkemiz Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye taraf olmuş bir devlet olarak Sözleşme’nin 35. Maddesi gereği ilki Sözleşmenin ülkemiz açısından yürürlüğe girdiği tarihten iki yıl sonra, sonrakiler ise dört yılda bir olmak üzere periyodik raporlar hazırlamak durumundadır.

Birleşmiş Milletler, ulusal raporların Engelli Hakları Komitesi’nin Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin ilk raporlama dönemine yönelik hazırlamış olduğu raporlama yönergesi ile birlikte diğer insan hakları raporlama enstrümanları esas alınarak hazırlanmasını beklemektedir. Sözleşmenin ilgili kurumlarca uygulanmasının teşvik edilmesi ve bu uygulamanın izlenmesinden sorumlu odak kurum olan Genel Müdürlüğümüz tarafından rapor hazırlama süreci başlatılmış ve bu hazırlık çalışmaları kapsamında referans belgeler Türkçeye çevrilmiş ve web sayfamızda erişime açılmıştır.

Sözleşmede öngörüldüğü üzere söz konusu raporun hazırlanmasında işbirliği ve katılım öne plana çıkmaktadır. Sözleşme’nin Devletlerin genel yükümlükleri ile ilgili 4. maddesi engelli bireylere danışılması ve bu bireylerin süreçlere dâhil edilmesini ve ayrıca raporlama ile ilgili 35. maddesi ise raporların açık ve şeffaf bir yöntemle hazırlanmasını öngörmektedir. Bu maddeler bir arada ele alındığında, devletlere söz konusu raporları engelli çocuklar dahil olmak üzere engelli bireyler ve bu bireyleri temsil eden örgütlerle istişarede bulunmak suretiyle hazırlamayı dikkate almaları gibi bir sorumluluk vermektedir. Genel Müdürlüğümüz de gerek kuruluş esasları gerekse Sözleşmenin bu hükümleri doğrultusunda ulusal raporun hazırlığını kamu kurum ve kuruluşlarının, engellilere yönelik hizmet verenler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içerisinde yürütmektedir.

"Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin Ulusal Raporu" için Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Referans Belgeler