25 Eylül 2020, Cuma

TÜRKİYE AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE SOSYAL İÇERME EĞİTİM PROGRAMI


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılında Sosyal İçerme Eğitim Programı Geliştirmeyi planlamaktadır. Aşağıda kapsam ve hedefleri kısaca belirtilen proje için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile bu alanda hizmet sunan şirketler ve proje grubu oluşturmak kaydıyla gerçek kişiler başvurabilir.

8/1/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar”a göre hizmet alımı gerçekleştirilecektir.

Proje için isteklilerin proje tekliflerini ekteki Proje Teklif Formatına ve Sözleşme Tasarısına göre hazırlayarak 09/10/2020 günü saat mesai bitimine (18:00) kadar Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na matbu ve USB ortamında elden veya postayla/kargoyla teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim tarih ve saatinden sonra ulaşacak postalar/kargolar dikkate alınmayacaktır.

Proje konusu, Proje Teklifi Formatı ve Sözleşme Tasarısı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Genel Müdürlüğün Sosyal İçerme Daire Başkanlığına doğrudan başvurarak veya iletişim bilgileri bölümünde yer alan telefon ve e-posta yoluyla iletişime geçebilirler.

A. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ

  • Adı: Türkiye Ayrımcılıkla Mücadele Ve Sosyal İçerme Eğitim Programı
  • Uygulama Yeri: Türkiye
  • Projenin Türü: Eğitim Programı Geliştirme
  • Proje İçin İsteklilere Verilecek Süre: 55 takvim günü

 

B. PROJENİN GEREKÇESİ

Sosyal içerme dezavantajlı grupların sosyoekonomik statülerinin yükseltilmesi ve sosyal, ekonomik bütünleşmelerinin sağlanması için vazgeçilmez olanaklara ve evrensel standartlarda kamu hizmetlerine (eğitim, istihdam, mesleki eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal yardımlar ve sosyal koruma vs.) erişimin sağlanmasına dönük politikaları ifade etmektedir. Bu politikalar dezavantajlı gruplar için farklı hizmet üreten kurumlar arasında koordinasyonun ve karar süreçlerine geniş katılımın sağlandığı çok yönlü politikalardır ve bunun yanında kamu hizmetlerinin hedef gruba göre tasarlandığı stratejik yaklaşımları gerektirmektedir.

Temel kamu hizmetlerinin sunumunda aktif görev alan kamu personeline, akademisyenlere ve STK’lara yönelik uzun vadede ülke genelinde düzenlenecek eğitimler aracılığıyla sosyal içermeye ilişkin kurumsal kapasite ve bilgi düzeyinin artırılması projenin temel gerekçesidir.

C. PROJENİN HEDEF ALDIĞI KESİM VE ETKİLEYECEĞİ DİĞER TARAFLAR

Sosyal içerme konularında çalışan kamu kurum kuruluşları, temel kamu hizmetlerinin sunumunda görev alan kamu personeli, akademisyenler, STK’lar, sosyal politika ve eğitim politikası oluşturucu ve uygulayıcılarıdır.

D. PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI

10.7.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde “Ailelerin maddî refahının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuda diğer birimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli eğitim programları ve projeler hazırlamak ve uygulamak” görevi Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönergenin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “Dezavantajlı sosyal grupların sosyal katılım ve uyumunun sağlanmasına yönelik programlar geliştirmek, bu konuda diğer birimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak çözüm önerileri geliştirmek, iş ve işlemleri planlamak ve faaliyetler düzenleyerek yürütmek.” görevi Sosyal İçerme Daire Başkanlığına verilmiştir.

E. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T: +90 312 705 55 00    F: +90 312 705 55 99

E-posta: tugce.demir@ailevecalisma.gov.tr

https://www.ailevecalisma.gov.tr/athgm

Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10/A Kat: 24

Çankaya/ANKARA

 

Ek 1: Sözleşme Tasarısı

Ek 2: Proje Teklif Formatı