05 Ekim 2020, Pazartesi

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen Evlilik Öncesi Eğitim Programının tanınırlığını, kamuoyu farkındalığını ve programa olan talebi artırmak, öncelikle gençlerin, evlilik hazırlığı yapan kişilerin ve yeni evli çiftlerin programa katılımını sağlamak, evlilik ve aile kurumuna ilişkin olumlu düşüncelerin gelişmesine katkı sağlamaya yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Programı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Aşağıda kapsam ve hedefleri kısaca belirtilen proje için firmalar başvurabilir.

Proje için isteklilerin proje tekliflerini Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına ekteki Proje Teklif Formatına ve Sözleşme Tasarısına göre hazırlayarak 19/10/2020 günü mesai bitimine kadar matbu ve USB ortamında elden veya postayla teslim etmeleri gerekmektedir.

İstekliler, Proje konusu ve Proje Teklifi Formatı ve Sözleşme Tasarısı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Genel Müdürlüğün Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığına doğrudan başvurarak veya iletişim bilgileri bölümündeki telefon ve e-posta yoluyla iletişime geçebilirler.

A. EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ TANIMLAMA BİLGİLERİ

  • Adı:Evlilik Öncesi Eğitim Programı Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Projesi
  • Uygulama Yeri: Türkiye
  • Projenin Türü: Araştırma ve Uygulama Projesi
  • Projenin Tahmini Başlama-Bitiş tarihleri. …/.../ 2020 – …/…/2020
  • Proje İçin İsteklilere Verilecek Süre:60 Gün

 

B. PROJENİN GEREKÇESİ

Evlilik, aileyi oluşturan temel kurumdur. Bakanlığımız tarafından 2012 yılında hazırlanan ve uygulanan “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” (EÖEP) ile aile kurmak için bir araya gelen çiftlerin, evlilik öncesi süreçte birbirlerini iyi tanımaları, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmelerini sağlayarak onlara evliliğe ‘iyi bir başlangıç yapabilme’ fırsatı vermesi amaçlanmıştır. Ancak yapılan çalışmalar ne kadar değerli ve faydalı olursa olsun, Evlilik Öncesi Eğitim Programının başarısını belirleyen en önemli ölçüt, programın hedef kitle tarafından bilinmesi ve amaçları yönünde kullanılmasıdır. Kitle iletişim araçlarının öğrenmede ve geniş toplumsal kesimlere ulaşmadaki etkililiği düşünüldüğünde, medya ve dijital iletişim kanalları ile yapılacak olan çalışmalar önem arz etmektedir.

C. PROJENİN HEDEF ALDIĞI KESİM VE ETKİLEYECEĞİ DİĞER TARAFLAR

Programın hedef kitlesi, ülkemizde yaşayan evlenmek niyeti ile biraya gelen çiftler ile evlilik çağına gelmiş genç ve yetişkinlerdir. 

D. PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI

10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” ana başlığı altındaki “Görev” alt başlığı altında yer alan 65. Maddesinin

(b) bendi :"Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak"

“Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü” başlığı altında yer alan 68. Maddesinin; (a) bendi; “Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek”

(b) bendi “Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılması için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek”

(ç) bendi;"Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak"

(g) bendi;"Ailedeki yapısal değişimleri, nedenleri ve sonuçları bakımından araştırmak, değerlendirmek ve aile değerlerinin sağlıklı biçimde korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak," hükümleri ile görev ve yetkileri yer almaktadır.

 

E. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ahmet Rasim KALAYCI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı

0312 705 55 56

e-posta: ahmet.kalayci@ailevecalisma.gov.tr

www.ailevetoplum.gov.tr

Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10/A Kat: 24

 

Ek1: Sözleşme Tasarısı

Ek2: Proje Teklif Formatı