Tarihçe
 • Tarihçe
  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, çalışma, sosyal hizmetler ve aile işlerinden sorumlu olan bakanlıktır. 27 Mayıs 1934 tarih ve 2450 yılında İktisat Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunla, bakanlık alanında İş ve İşçiler Bürosu olarak ilk defa temelleri atıldı. 22 Haziran 1945 tarihinde, 4763 numaralı Çalışma Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun çıkarıldı. Anayasada yapılandırmalara uyumluluk kuralları ve yasaları hukmünde kararnamelerde düzenli olarak orada bulunmaktadır 703 odada KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının teşkilat kanunlarında düzenlemeyle iki bakanlık, "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İlişkilendirilmesi" adlı bir arayabilir. 10 Temmuz 2018 '

  Görevleri


  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görev ve yetkileri

  Sosyal hizmetler ve yardımlara yönelik ulusal politikalar ve teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli olanların yapılması, aranması, uygulanmasının izlenmesi ve ortaya çıkması yeni hizmet modellerine göre güncelliyor.

  Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarıldığı yerlerde; ulusal politika ve teknolojilerin korunması, yönetilmesi gereken, koordine etmek, aile bütünlüğünün güvenliği ve aile refahının geliştirilmesi hedefleniyor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve işbirliği konusunda çalışmak.

  Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

  Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

  Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; belirlenen ulusal politika ve stratejilerin uygulanmasını koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak.
  Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

  Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

  Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek.

  Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmakİ

  Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek, bu çerçevede denetimini yapmak, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirmek.

  Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek.

  Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak.

  Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak.

  Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak.

  Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak.
  İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak.

  Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve belirlenen politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak.

  Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak.

  İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek.
  Çalışma hayatını denetlemek.

  Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak.

  Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

  Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek.
  İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak.

  İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifıkalandırılmalarını sağlamak.

  Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

  BAĞLI BİRİMLER MERKEZ TEŞKİLATI
  Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
  Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
  Çalışma Genel Müdürlüğü
  Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
  Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü
  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
  Strateji Geliştirme Başkanlığı
  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
  Personel Dairesi Başkanlığı
  Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  Hukuk Müşavirliği
  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
  Özel Kalem Müdürlüğü
  YURT DIŞI TEŞKİLATI
  Dış Temsilcilikler
  Almanya
  Hollanda
  Fransa
  Avusturya
  Belçika
  İsviçre
  Avustralya
  İsveç
  İngiltere
  Danimarka
  Suudi Arabistan
  Libya
  Kuveyt
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  Azerbaycan
  Kazakistan
  Türkmenistan

  SÜREKLİ Kuruluşlar / BAĞLI Kuruluşlar
  Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği biriktirme Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı ettik
  Araştırma Merkezi ettik Çalışma Sosyal Güvenlik Eğitim ettik
  Türkiye İş Kurumu
  Sosyal Güvenlik Kurumu
  Mesleki Yeterlilik Kurumu
  Devlet Personel Başkanlığı
  Türkiye Orta'yı ettik Doğu Amme İdaresi Enstitüsü