Hizmet Standartlarımız
VAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI    
          
Sıra No
HİZMETİN ADI
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
ÇOCUK HİZMETLERİ
1
Evlat Edinme İlk Başvuru
 • 1- Dilekçe
 • 2-Meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır.
 • 3-Nufus cüzdanı fotokopisi
 • 4-Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • 5-2 adet vesikalık fotoğraf
 • 6-En az beş kişiden oluşan Referans mektubu(isim,soyisim,yakınlık derecesi)

 

1Saat
2
Evlat Edinme Başvurusunun Değerlendirilmesi
 1-Öğrenim durumunu gösterir belge
2-Sağlık kurulu raporu(Devlet veya Üniversite Hastanesi)
3-Adli sicil kaydı
4-Mal varlığı ve gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belge
 1. 5- Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul edilen ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge.

 

2 Ay ve 6. Madde için 6 ay ile 1 yıl sürebilir
3
Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi
 Yukarıdaki belgeler teslim edildikten ve uygunluğu kabul edildikten sonra yapılan sosyal incelemenin de olumlu olması halinde aile/kişi başvurur tarihi esas olmak üzere sıraya alınır.
 
Terk erkek bebek için 1,5 yıl
Terk kız bebek için 1,5 yıl
Rızalı erkek bebek için 8 ay
Rızalı kız bebek için 1 yıl
4
Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci

        1. Sırası gelen aile/kişi geçici bakım sözleşmesi imzalayarak çocuğu teslim alır. Çocuk evlat edindirilmek üzere bir yıl süre ile aile yanına yerleştirilir.

         2. Aile yanına bir yıl süre ile yerleştirilen çocuk ve aile üçer aylık      dönemler halinde periyodik olarak izlenir ve sosyal çalışmacı tarafından raporlaştırılır.
         3. Bir yıl süre ile izlenen aile/kişi evlat edinme işlemleri için Aile Mahkemesine yönlendirilir.
 
1,5 Yıl
5
Evlat Edinme Sonlandırma
 
 1. Çocuğun yeni nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Çocuk ile birlikte ailenin vukuatlı nüfus kayıt örneği
 3. Kesinleşmiş aile mahkemesi evlat edinme kararı
 4. Korunma kararın kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı
 
1 Ay
6
Koruyucu Aile Hizmetleri
1-Dilekçe
2-Bir adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi
3-Meslek elemanı ile doldurulan ilk başvuru formu
4-4 kişinin telefon numarası(akraba dışından)
45 dakika -1 saat
7
Koruyucu Aile Başvurusunun Değerlendirilmesi

 Fotoğraf
 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı
 2. Öğrenim durum belgesi
 3. Evliler için evlenme cüzdanı örneği
 4. İş ve gelir durumunu gösteren belge
 5. Adli sicil kaydı
 6. Sağlık raporu(Devlet yada Üniversite Hastanesi)
 
1 Ay
8
Koruyucu Aile Hizmetleri Statüsünün Değerlendirilmesi
 • Yukarıdaki evraklar tamamlandıktan sonra, ailenin evine sosyal inceleme yapılmak üzere gidilir. Hazırlanan rapor komisyona sunulur. Koruyucu Aile Statüsü alıp almayacağı kararlaştırılır.

 

1-3 Ay
9
Koruyucu aile sırasına alınma ve bekleme süreci
Koruyucu aile sözleşme süreci
Koruyucu aile sırasına alınma ve bekleme süreci
Koruyucu aile sözleşme süreci
 1. Koruyucu aile statüsü alan aileler kuruluşa yönlendirilir. Talep edilen yaş ve cinsiyete göre sıraya giren aileleri çocuk ile tanıştırılır.
 2. 2 ay gönüllü olarak çocuk ile tanışan aileler olumlu karar alırlarsa sözleşme imzalayarak mevcut koruyucu aile olurlar. Kararları olumsuz ise tekrar beklemede kalırlar.
 3. Koruyucu aile statüsü alan aileler kuruluşlara yönlendirilir. Kuruluşlar talep edilen yaş ve cinsiyete göre sıraya giren aileleri çocuk ile tanıştırırlar.
 4. 2 ay gönüllü olarak çocuk ile tanışan aileler olumlu karar verirlerse sözleşme imzalayarak koruyucu aile olurlar. Kararları olumsuz ise tekrar beklemede kalırlar.

 

2 Ay tanışma uygun olmaz ise 2 ay bekleme
10
Mevcut koruyucu aileleri izleme süreci
 1. Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar düzenli olarak belirli aralıklarla izlenir.

 

İlk yıl her ay 1 defa
İkinci yıl için;4 defadan az olmamak üzere düzenli izleme yapılır.
11
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat ve Değerlendirme
 1. Şahsın dilekçesi
 2. T.C. Kimlik numarası beyanı
 3. Anne ve baba ayrılmış ise ilgili mahkeme kararı

 

1 Ay
12
İhbar üzerine korunmaya muhtaç çocuklar- değerlendirme
 1. İhbar eden kişinin ismi ve iletişim bilgileri gizli tutulur.

 

10 Gün
13
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Terk Bebek İşlemleri
 
 1. Polis merkezinde tutulan tutanaklar
 2. Hastane Raporu
 
Cumhuriyet Savcılığı talimatına bağlı genelgede aynı gün işlem yapılmaktadır.
 
14
5395 sayılı kanun gereği savcı talimatı ile alınan çocuk işlemleri
Polis nezaretinde tutulan ifade tutanakları
Adli tabip raporu
Savcı talimatı
Görüşme raporu
 
Aynı gün
15
Mülteci çocuk kabul işlemleri
Var ise pasaport
Sığınmacı belgesi
Sağlık raporu bulaşıcı hastalık taşımadığına dair
Gerekmesi halinde kemik yaşı
Aynı gün
16
Korunma ve bakım altında olan çocuklarının yakınlarının yanında kalması için başvuruda bulunulması
Dilekçe
1 saat
17
Korunma ve bakım altında olan çocuklarının yakınlarının yanında kalması için başvurunun değerlendirilmesi
         -
2 ay
KADIN HİZMETLERİ
18
Kadın Konukevi İlk Başvuru
Başvurular Koza Şiddet Önleme ve izleme Merkezi Müdürlüğüne yapılır. Başvurusu uygun görülenler İlk kabul birimine yerleştirilir. İlk kabul birimi için gerekli belgeler:
Başvuru dilekçesi
Ön görüşme formu
Kurallara uyacağına dair taahhütname formu
Kimlik belgesi beyanı
Aynı gün
 
 
19
Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri
 1. Yöneticilerden istenilen bilgi ve belgeler:
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olma
 1. T.C. vatandaşı olma veTC kimlik numarası beyanı
 2. Yerleşim yeri
 3. Sabıkasız olma
 4. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği
 5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı
 6.  
 7. Konukevi binası için istenen belgeler:
 1. Kuruluş binasının iskân durumu hakkında ilgili belediyeden alınacak yapı kullanma izin belgesi ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor
 2. Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği
 3. Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor
 4. Kuruluşun fiziksel koşulları, hizmet bölümleri, tefrişi, kapasitesi, personel durumu ve genel olarak hizmete uygunluğu hakkında il müdürlüğünce düzenlenecek rapor 

 

Evrakların İl Müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 1 ay
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ
20
Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri ve Yer Görme
Açılış başvuru dilekçesi
Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirkülerinin birer örneği
Merkez müdürünün veya özel hukuk tüzel kişileri temsilcisinin başvurusu yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belge
Merkezin adı, adresi ve telefon numarası
Merkezin bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenmiş amacı, çalışma gün ve saatleri, ilk görüşme, danışmanlık seansları, vaka tartışma toplantıları, meslek elemanlarının yararlanacağı mesleki yönlendirme çalışmaları, personelin nitelik ve görevleri ve belirtilmesi istenen diğer hususları gösteren iç hizmet yönergesi
Bina tapu senedi veya kira sözleşmesi
Merkezde çalışacak sorumlu müdür, aile danışmanı, meslek elemanı ve büro personelinin T.C. kimlik numarası beyanı, adli sicil kaydı, iş sözleşmesi ve öğrenim durumunu gösterir belge
 1. Aile danışmanlarının ve meslek elemanlarının eğitim sertifikaları

 

Evrakların İl Müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 15 gün
21
Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Hizmet verecekleri binaya ait belgeler
 
Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği
İskan raporu örneği
Apartman ve toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi
Merkezin tüm yerleşimi gösterir kroki
Kuruluşun, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayandırılarak apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi
Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor
Deprem güvenliği yönünden ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak rapor
Binada ve merkezde engellilerin ulaşımını kolaylaştıracak önlemlerin alındığına dair kurucunun ayrıntılı beyanı
                -
22
Özel aile danışma merkezleri açılış işlemleri
-
İstenen belgeler ve merkez tefrişatının uygunluğu halinde 15 gün
 
23
Aile danışmanlığı-Aile ve boşanma süreci danışmanlığı başvuru
Kişinin kendisi, eşi ya da her ikisinin başvurusu
Aile mahkemelerinden yönlendirilenler
ALO-183
BİMER
Kamu kurum ve kuruluşlarından yönlendirilenler
 
24
Aile danışmanlığı-Aile ve boşanma süreci danışmanlığı randevu süreci
Başvuran kişi ile iletişime geçilerek görüşme sürecinin başlatılması için yapılan ön görüşme
Aile ve aile danışmanı için uygun olan gün ve saatin tespit edilmesi
Her hafta ya da on gün süre ile randevuların verilmesi ve sürecin devam etmesi
Randevu sonrası görüşme süreci seanslar en az 6 en fazla 20 seans
 
 
YAŞLI BAKIM HİZMETERİ
25
Huzurevi Başvuruları
 
 1. Dilekçe
 2. Nüfus cüzdanı  fotokopisi
 3. Gelir durumunu gösterir belge örnekleri
 4. Sağlık raporu
 
Evrakların tamamlanmasının ardından aynı gün
26
Huzurevi başvurularına ilişkin sosyal inceleme raporu talebi
 
7 iş günü
27
Sosyal inceleme raporunun şubeye alınmasının ardından il içi huzurevlerinde sıraya alma
 
7 iş günü
28
İl dışı huzurevi taleplerinin genel müdürlüğe bildirilmesi
 
7 iş günü
29
Genel müdürlük tarafından uygun görülen taleplerin sıraya alınmasının sağlanması
 
7 iş günü
30
Yaşlının huzurevine yerleştirilmesi
 
Sıraya ve aciliyet durumuna göre farklılık göstermektedir.
31
İl içi nakil taleplerinin değerlendirilmesi
Dilekçe
Durum değerlendirme raporu
7 iş günü
 
 
32
İl dışı nakil taleplerinin sıraya alınması
Genel müdürlük yazısı
Yazının şubeye ulaşmasından
sonraki 7 gün
33
Acil ihbarların değerlendirilmesi
 
İhbara ilişkin ön bilgi alınması aynı iş günü
34
BİMER,ALO 183 türü ihbar hattı değerlendirilmelerinin ilgili birime gönderilmesi
 
İlgili birime yönlendirme5 iş günü
35
Cevabı gelen BİMER ALO 183 hattı değerlendirilmelerinin ilgili birime yönlendirilmesi
Bilgi notu
5 iş günü
36
Özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezi açılış başvuru ve yer görme işlemleri
 1. Dilekçe(Kuruluşun adı ve adresi kurucunun kimliği ve açık adresi)
 2. Kurucu ve sorumlu müdür için;
 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 2. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
 3. Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
 4. Sağlık raporu beyanı
 5. Özel hukuk tüzel kişileri açılış veya devir işlemleri için bir temsilci gösterir. Temsilcide gerekli koşullar aranır.
 6.  Ticaret şirketi şeklinde yapılanmış tüzel kişiler için şirket ilanının yayınlandığı kuruluşun açılış faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir Ticari sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri ile şirket temsilcisinin hissedarlar arasında olduğunu gösterir belge ve karar örneği istenir.
 7. Vakıf, dernek, sendika veya oda şeklinde yapılanmış tüzel kişilerin göstereceği temsilciden Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu gösterir karar örneği, kuruluşun açılışının vakıf senedi, ve ya dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge istenir.
 8.  

 

İl müdürlüğüne belgelerin tesliminden itibaren 10 iş günü
37
Özel HYBM açılış işlemleri için istene belgeler
 1. Kuruluş binası için
 2. Yapı kullanım izin belgesi/ Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınan statik rapor
 3. Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği
 4. Yangın güvenliği yönünden itfaiye Müdürlüğünden alınacak rapor
 5. Kuruluşun özel bakım bölümünün bulunması veya kuruluşun doğrudan bakım merkezi olarak hizmet vermesi durumunda İl Sağlık/Halk Sağlık Müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu
 6. Sorumlu Müdür için
 7. Dilekçe
 8. Diploma
 9. Sağlık Raporu Beyanı
 10. T.C. kimlik no beyanı
 11. Adli sicil kaydı beyanı

 

İl müdürlüğüne belgelerin tesliminden itibaren 30 iş günü
38
Özel HYBM kapasite tespiti ve açılış işlemleri
 • Kapasite tespiti
 • Kuruluşun fiziksel koşulları
 • Kuruluşun fotoğraf  kataloğu hazırlanması ve tefrişi
 • Yatak odalarının genişliği ve kuruluşun diğer bölümlerinin yeterliliği dikkate alınarak m2 ye göre tespit edilecek kapasite
 • Genel olarak kuruluşun hizmete uygunluğu hakkında görevli meslek elemanları tarafından açılış izin raporu hazırlanması
 • Valilikten makam Onayı alınması
 • Açılış izin belgesinin hazırlanması
 • Sorumlu müdür için makam Onayı alınması ve izin belgesi hazırlanması

 

10 iş günü
39
Özel HYBM denetimi
 1. Denetim personellerinin isteyeceği bütün bilgi ve belgeler
Yılda 2 kez (1. Denetim 1.ve 6.ayları arasında 2. Denetim 7.ve 12. Aylar arasında)
 
 
 
 
40
Özel HYBM personelinin işe başlama ve ayrılış Onayları
 1. İşe başlama
 2. Yazı
 3. T.C. kimlik no beyanı
 4. Dilekçe
 5. Diploma
 6. Sertifika
 7. Adli sicil no ve sağlık durumu beyanı
 8. İşten ayrılma
 9. Yazı
 10. Dilekçe ya da tutanak

 

10 iş günü
41
Telefonda yada ya da dilekçe ile özel HYBM Şube Müdürlüğüne bildirilen talepler / şikayetler
 1. Dilekçe başvurusu / tutanak tutulması
 2.  
 
 
 
 
15 iş günü
 
 
 
 
ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ
42
Engelli kimlik kartı başvurusu
Sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı örneği
Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 adet fotoğraf
 
Aynı gün
43
Engelli kimlik kartı teslim edilmesi
Belge istenmemektedir
 
2 iş günü
 
 
 
 
44
Görme engelliler rehabilitasyon ve eğitim başvuruları
 1. Dilekçe
 2. İki adet vesikalık fotoğraf
 3. Engelliler için sağlık kurulu raporu
 4. Akciğer grafisi
Öğrenim durumunu gösterir belge
 
45
Korunmaya Muhtaç Engelli İlk Başvuru
Matbu başvuru dilekçesi
Engelli sağlık kurulu raporu
Vasi ve izin yetki kararı(Özür durumuna göre)
İki adet vesikalık fotoğraf
Anne baba boşanmış olması halinde boşanmaya ilişkin mahkeme kararı
 
 
Aynı gün
 
 
 
 
46
Korunmaya Muhtaç Engelli  Başvurusunun incelenmesi ve Bakanlığa gönderilmesi
Belge istenmemektedir
30 iş günü
47
Engelli bakım merkezleri aşılış başvuru işlemleri ve yer görme

 

 1. Kurucudan istenecek belgeler:
 2. T.C. Kimlik numarası beyanı,
 3. Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
 4. En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olduğuna dair belge,
 5. Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri,
 6. Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği,
 7. Kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,
 8. Kurucunun vergi borcu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna pirim borcu olmadığına dair belge,
 9. Kurucunun Bağ-Kur borcu olmadığına dair belge,
 10. Daha önce bu alanda faaliyet gösterdiğine veya faaliyet göstermediğine dair beyanını içeren belge.
 11.  
 1. Sorumlu müdürden istenecek belgeler:
 2. Form dilekçe
 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 2. Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
 3. Engelli bireylere yönelik hizmet alanlarında e az iki yıl deneyimli olduğuna ilişkin belge
 4. Meslek personeli, lisans mezunu sağlık personelinin ve tabibin öğrenim belgesi ya da bu unvanlara sahip olmayan lisans mezunları için MEB onaylı Engelli Bireyler İçin Bakım Elemanı Modül Programı sertifikası ya da yüksek öğrenim programlarından aynı amaçlı eşdeğer eğitim programlarından alınacak belge,
 5. Özgeçmişini içeren yazılı beyanı,
 6. Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi

 

Evrakların İl Müdürlüğüne teslim edildiği tarihten itibaren 30 iş günü
48
Özel bakım merkezleri açılış işlemleri
 1. Merkez hizmet binası için istenecek belgeler:
 1. Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği,
 2. Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı, yetkili birimlerden alınacak depreme dayanıklılık raporu,
 3. Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki ile onaylı mimari proje örneği,
 4. Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren fotoğraflar veya video CD/DVD/fotoğraf CD,
 5. Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
 6. Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor,
Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor.
 1. Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler:
 1. Personelin çalışma talebine ve yapmak istediği işe ilişkin dilekçe,
 2. T.C. Kimlik numarası beyanı,
 3. Öğrenim durumunu gösterir belge,
 4. Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
 5. Daha önce bu alanda çalışmış ise çalıştığı kuruluşlara veya daha önce bu alanda çalışmamış ise çalışmadığına ilişkin yazılı beyanını içeren belge, özgeçmiş,
 6. Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi.
 1.  
Evrakların il müdürlüğüne teslim edilmesinde itibaren 30 iş günü
EVDE BAKIM HİZMETLERİ
49
Engelli Evde Bakım İlk Başvurusunun alınması
Matbu başvuru dilekçesi
T.C. Kimlik Numarası beyanı
Engelli sağlık kurulu raporu (Engel Oranı % 51 ve üzeri ağır engelliler)
Hane halkı kapsamındaki  bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler
İki adet vesikalık fotoğraf
Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti
Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (Velayet kararı)
 
 
Evrakların kuruluşa teslim edildiği gün
50
Engelli evde bakım başvurusunun heyetler tarafından incelenmesinin tamamlanması ve onaylanması
Uygun görülmesi halinde banka hesabı açılması
45 iş günü
BASIN HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİM VE YAYIN
51
BİMER
 1. Başvuru formu
30 iş günü
52
Bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplandırılması, Valilik halk günleri, Dilekçe hakkının kullanılması kapsamında yapılan başvurular
 • Bilgi edinme başvuru formu
İl müdürlüğü görev alanında ise 15 iş günü diğer kurum ve kuruluşların hizmet alanı ile ilgiliyse 30 iş günü
53
Röportaj- Haber yapma-Çekim Talepleri
Form –Dilekçe-Valilik Onayı
5 iş günü
54
Heyet ziyaretleri
 • Bakanlık emirleri-Valilik Onayı
2 iş günü
55
Kuruluş ziyaretleri başvurusu (İlgili şubelerce başvurular alınır ve takibi yapılır)
 1. Kuruluş takip talep formu
10 gün önceden başvuru yapılması gerekmektedir
56
Etkinlik organizasyon başvuruları (İlgili şubelerce başvurular alınır ve takibi yapılır)
 1. Etkinlik organizasyon talep formu
10 gün önceden başvuru yapılması gerekmektedir
57
Mesleki uygulama talepleri
Üst yazı-dilekçe-Valilik Onayı
15 iş günü
58
Mesleki staj uygulamaları
 1. Üst yazı-dilekçe-Valilik Onayı
15 iş günü
59
Lise staj uygulamaları
Bakanlık Onayı- Valilik Oluru
Bakanlığın açıkladığı kontenjan çerçevesinde bir sonraki öğretim yılı için müracaatlar alınır.
 
 
60
Üniversite araştırmaları
Bakanlık Onayı
30 iş günü
61
Hizmet içi eğitim
İl Müdür Onayı- Valilik Oluru
15 iş günü
62
AEP Eğitimi
Valilik Oluru
7 iş günü
63
Aday memur eğitimi
Bakanlık Emir ve Onayları-Valilik Oluru
15 iş günü
64
İl dışı eğitim
Katılımcı formu-valilik Oluru
30 iş günü
ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER
65
3713 sayılı terörle mücadele kanunun ek 1. Maddesi kapsamına giren şehit yakını, gazi, gazi yakını ve sivil terör mağdurlarının kamu kurum ve kurumlarınca istihdamı ve ilgili yapılan başvuruların kabulü
İstihdam başvuru formu
SGK’ dan hangi kanun kapsamına girdiğine dair belge
Öğrenim durum belgesi
Hak sahiplerinden noter tasdikli feragatname
Sabıka kaydı
Bonservis sertifikalar, vb.
Başvuru sırasında verilen bilgilendirme dilekçesi
Aynı gün
66
Şehit yakını, gazi yakını, gazi, vazife harp malullerinin Ücretsiz seyahat kartı başvurularının kabulü
1 Adet biometrik fotoğraf ebat 50mmx 60 mm beyaz fon üzerine
Nüfus cüzdanı
Ücretsiz seyahat kartı başvuru formu
Aynı gün
67
Şehadet durumunda şehidin ailesine taziye ziyareti
Gerekli bilgilendirme ve psikososyal destek verilmesi
Aynı gün
68
Askerin yaralanması durumunda ailenin ziyaret edilmesi
Gerekli bilgilendirme ve psikososyal destek verilmesi
Olaydan 2 veya 3 gün içerisinde
 
 
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ
69
SED başvurusu
Başvuru dilekçesi
Aile bireylerinin kimlik fotokopileri
Eğitime devam eden çocukların öğrenci belgeleri
Evi kirada ise güncel kira kontratı
Çalışamayacak durumda sağlık sorunu varsa sağlık raporu
Borcu var ise borç dökümü ve beyanı
Boşanma durumu varsa boşanma mahkeme kararı
Eşi cezaevinde ise müddetname
 
 
İlk müracaatta ilgili meslek elemanı ile görüşüldükten sonra aynı gün
70
SED değerlendirmesi ve süreci
 1. Yukarıdaki evraklar tamamlandıktan sonra, ailenin evine sosyal inceleme yapılmak üzere gidilir. İlgili meslek elemanlarınca sosyal inceleme raporu hazırlanır. SED alıp almayacağı kararlaştırılır.

 

1 ay