Hizmet Standartlarımız
Sıra No Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi
(En Geç)
Açıklama

1

Evlat Edinme İlk Başvuru

1)    Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır. (CH-FR-061)

3 Saat

( 1 Saat Müracaat

2 Saat Eğitim )

2

Evlat Edinme Başvuru

Formunun Doldurulmasından

Sonraki Süreç

1)    Nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen vukuatlı nüfus olayı kayıt örneği,

2)     Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3)     Adli Sicil Kaydı

4)    Özgeçmiş,

5)    2 adet vesikalık fotoğraf,

6)    Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,

7)    Muhtarlıklardan veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi,

8)    Öğrenim durumunu gösterir belge,

9)    Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,

10)           Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge.

11)           Müracaatların çok yoğun olduğu dönemlerde bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay daha uzatılabilir.

60 Gün

3

Evlat Edinmede Sıraya Alma

ve Bekleme Süresi

1)    Yukarıdaki belgeler teslim edildikten ve uygunluğu kabul edildikten sonra yapılan sosyal incelemenin de olumlu olması halinde aile/kişi sıraya alınır.

2)     Sırası gelen aile/kişi geçici bakım sözleşmesi imzalayarak çocuğu teslim alır. Çocuk evlat edindirilmek üzere bir yıl süre ile aile yanına yerleştirilir

4 Yıl

4

Evlat Edinme İzleme ve

Mahkeme Süreci

1)    Aile yanına bir yıl süre ile yerleştirilen çocuk ve aile üçer aylık dönemler halinde periyodik olarak izlenir ve sosyal çalışmacı tarafından raporlaştırılır.

2)    Bir yıl süre ile izlenen ailenin il dışına çıkaracağı çocuklar için dilekçesi alınır.

İzleme Süreci

1 Yıl

Mahkeme süreci

en az 6 Ay

5

Evlat Edinme Sonlandırma

1) Çocuğun yeni nüfus cüzdanı fotokopisi

2) Çocuk ile birlikte ailenin vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3) Kesinleşmiş aile mahkemesi evlat edinme kararı

4) Vaka Kapatma Formu (CH-FR-079)

1 Ay

6

Koruyucu Aile Hizmetleri için

1)    İlk Müracaat Meslek elemanınca Koruyucu Aile Başvuru Formu doldurulur. (CH-FR-027)

1 Saat

 

Koruyucu Aile Müracaatı

Uygun İse Sonraki Süreç

1) 2 adet fotoğraf

2) T.C. Kimlik Numarası beyanı, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş,

3) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,

4) Evliler için evlenme cüzdanı örneği,

5) İş ve gelir durumunu gösteren belge,

6) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin belge,

7) Koruyucu aile olacak kişilerin çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar  

    verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir rapor. Sosyal  

    Çalışmacı  gerekli gördüğü hallerde kişinin sağlığına, süreğen hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor.

    Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir. Aile ile birlikte yaşayan kişiler varsa, adli sicil  

    kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan(Kurum tarafından sonradan doğruluğu teyit edilir) ve ruhsal rahatsızlığı

    ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair rapor bu kişilerden de istenir.

1 Ay

7

Koruyucu Aile Sosyal İnceleme Süreci

1)    Meslek Elemanınca sosyal inceleme raporu düzenlenir. (CH-FR-031)

60 Gün

9

Koruyucu Aile Hizmetleri

İzleme Süreci

1)    Uyum Süreci (2 ay); Eğitim, sağlık, aile içi iletişim (uyum ve temel bakım koşulları) gibi konularda izleme yapılır.

2)    Çocuğun öğrenim belgesi

İlk 1 yıl içerisinde her ay

1 yıldan sonra yılda en az

4 defa

10

 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar

Müracaat-Değerlendirme

 

1)    Şahsın Dilekçesi/Resmi Yazı

2)    T.C. Kimlik Numarası beyanı,

3)    Anne ve Baba ayrılmış ise ilgili Mahkeme Kararı

4)    Öğrenci belgesi.

30 Gün

11

 

İhbar Üzerine Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Hayati tehlikesi olduğu tespit edilen)

1)    İhbar eden kişinin T.C. Kimlik Numarası beyanı

2)    Çocuğun Korunmaya Muhtaç Olduğu İhbar Edilmiş İse, durumun tespit edildiği tutanak

24 Saat

12

 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar

Terk Bebek İşlemleri

1)    Bebeğin TC. Kimlik belgesi

2)    Annenin dilekçesi (hastanede doğmuş ise)

3)    Hastanede düzenlenmiş SİR

4)    Emniyet Tahkikatı

24 Saat

13

Emniyet Çocuk Şube Vakaları

 

1)    Karakol Görüşme Tutanağı

2)    Adli Tabip Raporu

3)    Savcı Talimatı

4)    Görüşme Raporu

 

24 Saat

14

Mülteci Çocuk İşlemleri

 

1)    Var ise Pasaport

2)    Sığınmacı Belgesi

3)    Sağlık Raporu (Bulaşıcı hastalık taşımadığına dair )

4)    Gerekmesi halinde kemik yaşı tespit raporu

 

24 Saat

15

Özel Kreş ve Gündüz

Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemleri

 

1)    Dilekçe

2)    Mernis/Soybis verileri

3)    Boşanma varsa mahkeme kararı

4)    Anne veya babanın çalıştığı işyerinden yazı/ İşe giriş bildirgesi

5)    Kira Sözleşmesi

3 Hafta

16

Tutuklu ve Hükümlü Annelerin Çocuklarına Verilen Ücretsiz Bakım Hizmeti

1)    Nüfus Cüzdanı örneği

2)    Çocuğa ait sağlık raporu

3)    Cezaevi kurumunca hazırlanan sosyal inceleme raporu

7 Gün

 

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerince

Başlatılan Sosyal Ekonomik Destek Hizmetleri

1) T.C. Kimlik numarası beyanı

2) Gerek görüldüğünde Sağlık Raporu, Öğrenci Belgesi, Kira Sözleşmesi vb. belgeler

3) Soybis izin formu

 

Başvuru 1 Gün

 

İnceleme için bekleme süresi

30 Gün

 

17

Korunmaya Muhtaç Engelli İlk Başvuru

 

1)    T.C. Kimlik Numarası beyanı,

2)     Engelli sağlık kurulu raporu,

3)    Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak koruma altına alınması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunan bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı."

4) İki adet vesikalık fotoğraf,

6) Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

 

 

 

 

 

30 Gün

18

Engelli Kimlik Kartı İlk

Başvurusu

 

1)    Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı Örneği

2)    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3)    1 adet vesikalık fotoğraf

4)    Engelli kartı başvuru dilekçesi (54-FR-182)

 

Başvuru 10 Dakika

 

Kart Teslimi 7 Gün

19

Engelli Evde Bakım İlk

Başvuru

1)    T.C. Kimlik Numarası beyanı ,

2)    Engelli sağlık kurulu raporu,

3)    Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç Engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı."

4)    Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,

5)    İki adet vesikalık fotoğraf,

6)    Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,

7)    Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

8)    Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,

Başvuru 20 Dakika

 

Adreste inceleme için bekleme süresi 30 Gün

 

Bakım ücretinden yararlanmaya başlaması 60 gün

20

Huzurevi Başvuruları

 

1) Dilekçe,

2) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

3) Gelir durumunu gösterir belge örnekleri

4) Sağlık kurulu raporu

 

30 Gün

 

Yerleştirme süresi

6 Ay

21

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi İlk Başvuru

Değerlendirme

1)    Başvuru dilekçesi

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi

3) Kolluk kuvveti ile getirilen kadınlar için Teslim Tutanağı

24 saat

22

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi İlk Başvuru

Mesleki Görüşme

1) Görüşme Raporu

2) Gerek görülen diğer belgeler(PSDB Rehberlik Danışma Bilgi Formu, Tedbir İzleme Formu vb.)

24 saat

24

Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve

Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri

 

1) Yöneticilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.

a- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,

c-  Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

2) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

3) Kuruluş binasının iskân durumu hakkında ilgili belediyeden alınacak yapı kullanma izin belgesi ya da

    Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor,

4) Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,

5) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,

6) Kuruluşun fiziksel koşulları, hizmet bölümleri, tefrişi, kapasitesi, personel durumu ve genel olarak hizmete

    uygunluğu hakkında il müdürlüğünce düzenlenecek rapor

     30 Gün

(Eksiklik tespit edildiğinde süre uzatılır)

25

Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri

 

 

1)  Merkezde çalışacak tüm personel için,

a- İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek personel için düzenlenmiş iş sözleşmesi,

b- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslının ibrazı ile İl Müdürlüğünce onaylı örneği,

c- Adli sicil kaydı belgesi,

d- Aile Danışmanlarının ve Meslek Elemanlarının niteliklerini gösteren belgeler,

2) Merkez müdürünün veya özel hukuk tüzel kişileri temsilcisinin başvuru yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belge,

3) Merkezin adı, adresi ve telefon numarası,

4) Merkezin hizmet vereceği binanın ya da bağımsız bölümün iskân durumu hakkında Belediye İmar

    Müdürlüğü’nden alınacak iskân raporu örneği ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik raporu

    örneği,

5) Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğünden alınacak rapor,

6) Merkezin tüm mekânlarını ve kullanım amaçlarını gösterir krokisi,

7) Merkezin, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde

    yönetim planında belirtilen yetkiye dayanılarak apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,

8)    Merkezin bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenmiş amacı, çalışma gün ve saatleri, ilk görüşme, danışmanlık

seansları, vaka tartışma toplantıları, meslek elemanlarının yararlanacağı mesleki yönlendirme çalışmaları, personelin nitelik ve görevleri ve belirtilmesi istenen diğer hususları gösteren iç hizmet yönergesi,

9) Özel hukuk tüzel kişileri için ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirkülerinin birer örneği,

10)Gerçek kişiler için, T.C. Kimlik Numarası beyanı ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

 

Başvuru 15 Gün

 

Açılış İzni

30 İş Günü

 

Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Özel Kreş, Gündüz bakımevi ve Çocuk Kulübü Açılış İşlemleri

 

1)            Kurucu gerçek kişi ise,

a-               TC Kimlik No.

b-              Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge

c-               Öğrenim durumu belgesi

d-              Binanın yapı kullanım izin belgesi

2)                   Kurucu tüzel kişi ise yukarıdaki belgelere ek olarak,

Kuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi veya çocuk kulübü işletmeciliğini yapabileceğinin yer aldığı Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin aslı (onaylı örneği)

 

Başvuru 15 Gün

 

Açılış İzni

90 Gün

26

Özel Huzurevi Açılış İşlemleri

 

1) Kurucu ve sorumlu müdür için;

    a- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    b- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,

    c- Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin belge,

    d- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,

    e- Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi istenir.

2) Kuruluş binası için;

    a- Yapı kullanma izin belgesi ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor,

    b- Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,

    c- Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,

    d- Kuruluşun özel bakım bölümü bulunması veya kuruluşun doğrudan bakımevi olarak hizmet vermesi

        durumunda il sağlık müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu istenir.

Başvuru 15 Gün

 

Açılış İzni

90 Gün

27

Gerçek Veya Özel Hukuk

Tüzel Kişileri Tarafından

Açılacak Bakıma Muhtaç

Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinin Açılış İşlemleri

 

1) Kurucudan istenecek belgeler

    a- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    b- Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin belge,

    c- En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olduğuna dair belge,

    d- Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında

        olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri,

    e- Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu

        ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği,

    f- Kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi

       olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf

       senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,

   g- Kurucunun vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna pirim borcu olmadığına dair belge,

   h- Kurucunun Bağ-Kur borcu olmadığına dair belge,

    ı- Daha önce bu alanda faaliyet gösterdiğine veya faaliyet göstermediğine dair beyanını içeren belge.

2) Sorumlu Müdürden istenecek belgeler

    a- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    b- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,

    c- Lisans eğitimine sahip olduğunu belgeleyen öğrenim belgesi,

    d- Daha önce bu alanda çalıştığına dair belge,

e-               Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi,

f-      Merkezde çalışacak sorumlu müdür ve diğer tüm personel için akıl sağlığının yerinde olduğuna ve bulaşıcı

         hastalık olmadığına dair rapor

g-               Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin belge.

3) Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler

    a- Personelin çalışma talebine ve yapmak istediği işe ilişkin dilekçe,

    b- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    c- Öğrenim durumunu gösterir belge,

    d- Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge,

    e- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,

     f- Özgeçmiş,

     g- Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi.

     h- Merkezde çalışacak sorumlu müdür ve diğer tüm personel için akıl sağlığının yerinde olduğuna ve bulaşıcı

         hastalık olmadığına dair rapor

4) Merkez hizmet binası için istenecek belgeler

    a- Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği,

    b- Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün

        bölümlerini gösterir tasdikli planı,

    c- Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki,

    d- Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren

        fotoğraflar veya video CD/DVD/fotoğraf CD,

    e- Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,

    f- Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden

        alınacak rapor,

    g- Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor.

Başvuru 15 Gün

 

Açılış İzni

1-3 Yıl

28

Kuruluşları Ziyaret İşlemleri

1)    Dilekçe

2)    Belli periyotlarla düzenli ziyaret gerçekleştirecekler için adli sicil kaydı, sağlık raporu

Ziyaret edilecek tarihten önce onay alma süresi

7 Gün

29

Yabancıların Kuruluşları

Ziyaret İşlemleri

1)    Dilekçe

2)    Kimlik Fotokopisi.

3)    Pasaport Fotokopisi

4)    Türkiye'de ikamet ediyorsa oturum belgesi ve ikametgâh belgesi

15 Gün

30

Rehberlik Hizmetlerinden

Faydalanma

1) Dilekçe,

30 Gün

31

Doğum Yardımı Uygulaması

1)    Başvuru Dilekçesi

2)    Başvuruyu yapan kamu işçisi ya da memur ise çalıştığı kurumdan resmi yazı

 

15 dakika

 

Ücretin yatması

 

Başvuruyu takip eden bir sonraki ayın sonu

 

 

32

Şehit Yakını ve Gazi İş Başvurusu İşlemleri

1)    Başvuru dilekçesi

2)    2 adet adli sicil kaydı. (devlet memuriyeti için)  e- devlet şifresi ile sistem üzerinden alınacaktır.

3)    1 adet 50mmx60mm biyometrik resim

4)    SGK’ dan şehit ya da gazi olduğuna dair belge

5)    Diplomanın noter onaylı fotokopisi.

6)     Sağlık raporu

7)    Hak sahibi olan kişilerden noter huzurunda alınmış feragatnameler

8)    Askerlik durum belgesi

9)    Güvenlik soruşturması arşiv araştırması formu 2 adet (bilgisayarda doldurulmuş olacak), 2 adet vesikalık fotoğraf

 

 

Başvuru 15 dakika

 

İşe yerleştirme süresi en fazla 6 yıl

33

Şehit Yakını ve Gazi Ücretsiz Seyahat Kartı

 

1)    1 adet 50mmX60mm biyometrik resim

 

Başvuru 10 dakika

Kart teslim süresi

2 hafta