İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığı
(1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (D) fıkraları kapsamında istihdam edilen Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatındaki personel ile sınırlı olmak üzere şunlardır:a) İlgili daire başkanlığınca bildirilen atanmaya hak kazanan kişilerin atama iş ve işlemlerini yürütmek,

b) 3713 sayılı Kanun ile 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun geçici 66 ncı maddesi kapsamında istihdam hakkı sahiplerinden Bakanlık kadrolarına atanmak üzere bildirilenlerin atama iş ve işlemlerini yürütmek,

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlık kadrolarına atanmak üzere bildirilenlerin atama iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca yapılacak atama iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Geçici görevlendirme ile diğer atama iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Hizmet sözleşmesi, iş sözleşmesi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

f) İşçi sendikaları ve işletme toplu iş sözleşmesi sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,

g) Bakanlıkta görev yapan veya görevden ayrılanlardan talepte bulunanlara hizmet belgesi, sicil özeti, görev belgesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Görev alanına giren konulara ilişkin başvurular ile CİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

h) Daire başkanlığınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve güncel olmasını sağlamak,

ı) Genel Müdür ve bağlı bulunulan genel müdür yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri daire başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde yerine getirmek.