Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023)
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2023 Yılı Faaliyet Planı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı 2021-2025

 

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023)

“Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı”, 2018-2023 yıllarını kapsayacak şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, özel sektörün ve ilgili diğer kuruluşların kadınların güçlenmesine yönelik yapacakları çalışmaları içeren bir doküman olarak hazırlanmıştır.

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023) beş temel politika eksenine –eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmalarına katılım, medya- ilişkin mevcut durum, temel amaç, hedefler, stratejiler ve faaliyetler düzenlenmiştir.

Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda beş temel politika eksenine ilişkin “5 Temel Amaç”, “21 Hedef”, “21 Strateji”, “126 Faaliyet”e yer verilmiştir.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013)

Kamu politikalarına temel teşkil edecek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik "Ulusal Eylem Planı Taslağı"nın hazırlanması çalışmaları kapsamında girdi olarak kullanılmak üzere 7 kritik alana (eğitim, sağlık, ekonomi, yetki ve karar alma süreçlerine katılım, yoksulluk, medya ve çevre) ilişkin politika dokümanı hazırlanmıştır.

Hazırlanan politika dokümanları, ilgili tarafların temsilcilerinden oluşan 6 ayrı çalışma grubu içerisinde tartışılarak nihai hale getirilmiştir. Söz konusu dokümanlar ışığında ve ilgili tarafların yazılı önerileri alınarak hazırlanan "Ulusal Eylem Planı" tamamlanmış olup basımı gerçekleştirilmiştir.

*Düzeltme: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı sayfa 19 paragraf 3'te yer alan "...8 yaşından büyük..." ifadesi "... 18 yaşından büyük..." olarak düzeltilmiştir.

Kadının Güçlenmesi Eylem Planı 2018-2023 için tıklayınız.

*Eylem Planında yer alan kurum kuruluşlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi düzenlemeleri çerçevesinde güncellenmiş olup, güncellenen kuruluş isimleri eylem planı tablolarında kırmızı ile belirtilmiştir.