T.C. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün teşkilat ve görevleri ile işleyişine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişine ilişkin usûl ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 65, 66, 67, 71, 88, 506, 507, 508 ve 509 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,
b) Bakan: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını,
c) Genel Müdürlük: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Genel Müdür: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürünü,
d) Genel Müdür Yardımcısı: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılarını,
e) Daire Başkanlığı: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarını,
f) Daire Başkanı: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlarını,
g) Birim: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdüre ya da Daire Başkanlıklarına bağlı oluşturulan birimleri,
ğ) Birim Sorumlusu: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdüre ya da Daire Başkanlıklarına bağlı oluşturulan birimlerin sorumlularını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Görevler
Teşkilat
MADDE 5- (1) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 65, 66, 67 ve 71 inci maddelerine göre kurulan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün teşkilatı ekli (1) sayılı cetvel ve (2) sayılı teşkilat şemasında gösterilmiştir.

Genel Müdürlüğün Görevleri
MADDE 6- (1) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 67, 71 ve 88 inci maddelerine göre Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın engellilere ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
b) Engelliliğin önlenmesi ile engellilerin eğitimi, istihdamı, rehabilitasyonu, ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları ve diğer konularda ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
c) Engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak,
ç) Engellilerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak,
d) Münhasıran engellilere tanınan haklar ve sunulan hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere hazırlanan engelli kimlik kartlarına ilişkin işleri yürütmek,
e) Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin olarak ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
f) Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerini geliştirmek,
g) Yaşlıların ve bakıma ihtiyacı olan engellilerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli mekanizmaları kurmak, var olanları standardize etmek, uygulamaları takip etmek ve denetlemek,
ğ) Yaşlıların toplumla bütünleşmesine, statü ve rollerinin yeniden kazanımına, işlevlerinin artırılmasına, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin mekanizmalar oluşturmak,
h) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce engellilere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,
ı) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinlikler düzenlemek, toplumu aydınlatıcı yayınlar hazırlamak, eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası kongre, seminer, şûra ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
i) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, müşterek projeler hazırlamak ve uygulamak,
j) Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, proje geliştirmek ve yürütmek, gerçekleştirilecek çalışma ve etkinliklere katılmak; ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile kararların ulusal düzeyde uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
k) İnceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesini ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamak,
l) Görev alanına giren konulara ilişkin mevzuatı ve uygulanmasını izlemek, bu konuda yürütülen mevzuat yenileme çalışmalarına katkıda bulunmak,
m) Sorumluluk alanına ilişkin sorunlar ve yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin bilgileri veri tabanı aracılığıyla izlemek, güncellemek ve yapılacak çalışmalarda değerlendirmek,
n) Görev alanına ilişkin konularda ülkemizin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar uyarınca Bakanlık temsilcileri, diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile konuyla ilgili uzmanlardan teşkil edilecek çalışma grupları ile ulusal takip ve danışma kurullarının sekretarya işlerini yürütmek,
o) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Genel Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7- (1) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst yöneticisidir. Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlüğe verilen görevleri kanun, kanun hükmünde kararname, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programları ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütmek,
b) Hükümet programları, kalkınma ve icra planlarında Genel Müdürlüğü ilgilendiren faaliyetleri takip ederek gereğinin yapılmasını sağlamak,
c) Engelli ve yaşlı hizmetleri ile ilgili politika ve stratejileri belirleyerek ilgili birimlerle iş birliği içinde sonuçlandırmak,
ç) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili yenilik ve değişimi gerektiren konularda projeler hazırlatmak, birim imkânları ile diğer bakanlık ve dış imkânları birleştirerek projelerin uygulanmasını sağlamak,
d) Genel Müdürlüğün insan gücü ihtiyacını belirlemek, buna göre personel planlamasını yapmak ve personelin gelişimini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak,
e) Gerekli gördüğü hallerde doğrudan genel müdürlük makamı, genel müdür yardımcılığı veya daire başkanlıkları bünyesinde koordinasyon, iş bölümü ve görev dağılımı esaslarına göre çalışma grupları oluşturmak,
f) Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulacak birim, çalışma grubu, kurul ve komisyonlarının görevlerini belirlemek, söz konusu görevlerin dağılımını yaparak koordinasyon ve iletişimi sağlamak, bu amaçla uygun gördüğü genel müdür yardımcısı, daire başkanı veya diğer personeli görevlendirmek,
g) Hizmetler ile ilgili geliştirilen çeşitli teknolojik usul ve yöntemlerin Genel Müdürlükteki süreçler açısından değerlendirmesini yapmak ve uygulanması için gerekli tedbirleri almak,
ğ) Yapılan işlerin belirli aralıklarla değerlendirilmesi, mevcut yapının işlevselliğinin gözden geçirilmesi, görevlerin analiz edilerek daha etkin duruma getirilmesi amacıyla değerlendirmeler yapmak ve sistemin kamu yararı ve hizmet gereklerini karşılar hâle gelmesini sağlamak,
h) Personelinin performansını incelemek, değerlendirmek ve denetlemek; verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde taltif etmek, bir üst göreve atanacak personeli niteliklerine ve belirlenen kriterlere göre seçmek ve atanması için teklifte bulunmak,
ı) Genel Müdürlük faaliyetlerinin yenilik ve değişime uygunluğu dikkate alınarak daha etkin, verimli ve uygulanabilir olmasını sağlamak amacıyla koordinatör/koordinatörler görevlendirmek,
i) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,
j) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, Bakanlığın diğer birimleri ile Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
k) Bakanlık Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre yetkili kılındığı yazıları Bakan adına imzalamak; yetkisinde bulunan konularda gerek görmesi hâlinde Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarına hangi konularda ve hangi alanlardaki işlerin imza yetkisini devrettiğini yazılı olarak bildirmek,
l) Genel Müdürlüğün stratejileri konusunda uygun göreceği zamanlarda yönetim, plan, prensip ve politika tespiti amacıyla genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve ilgili diğer personel ile toplantı yapmak,
m) Genel Müdürlük hizmetlerinde ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlamak,
n) Genel Müdürlüğü ve Bakanlığı yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
o) Bakanlık Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek,
ö) Bakanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün hizmet ve faaliyetleri ile emri altındakilerin iş ve işlemlerinden Bakanlık Makamına karşı sorumludur.
(3) Bu Yönergede yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Genel Müdür yetkilidir.

Genel Müdür Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8– (1) Genel müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Görevlerini kanun, kanun hükmünde kararname, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programları ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütmek,
b) Planlama, koordinasyon ve yönetim işlerinde Genel Müdüre yardımcı olmak ve çalışma şartları ile diğer faaliyetlerde meydana gelen değişikliklerle ilgili bilgi vermek,
c) Kendisine bağlı birimlerle ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasında Genel Müdüre yardımcı olmak,
ç) Politika ve stratejilerin alt kademelere en doğru biçimde aktarılmasını ve buna uygun hareket edilmesini sağlamak,
d) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik yeni yol ve yöntemler araştırmak, araştırma sonuçlarına göre yapılması gerekli görülen değişikliklere ilişkin Genel Müdüre önerilerde bulunmak,
e) Kendisine bağlı birimlerdeki görevlerin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
f) Personelin üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak için performans gelişimlerini izlemek ve bu çerçevede performanslarını değerlendirmek,
g) Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,
ğ) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla diğer birimlerle iş birliği yapmak,
h) Bakanlık Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek,
ı) Gerektiğinde Genel Müdüre vekâlet etmek,
i) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
j) Genel Müdürce verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Genel Müdür Yardımcıları kendilerine verilen görevleri Genel Müdürün emir ve direktifleri yönünde, düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde ve etik kurallara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten Genel Müdüre karşı sorumludur.


Daire Başkanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9– (1) Daire başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Görevlerini kanun, kanun hükmünde kararname, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programları ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütmek,
b) Genel Müdürlüğün politika ve stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak, belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak,
c) Belirlenen politika ve stratejilerin alt kademelere en doğru biçimde aktarılmasını ve buna uygun hareket edilmesini sağlamak, çalışma şartları ile diğer faaliyetlerde meydana gelen değişikliklerle ilgili olarak Genel Müdür Yardımcısını bilgilendirmek,
ç) Dairesinin iş ve işlemlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
d) İç denetim, genel denetim, iç kontrol ve risk izleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan düzeltici ve önleyici işlemleri yürütmek,
e) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik tedbirleri almak, yeni yöntemler araştırmak, araştırma sonuçlarına göre yapılması gerekli görülen hususları raporlamak,
f) Talep edildiğinde amirlerine görev alanı ile ilgili bilgi sunmak,
g) Kendisine bağlı birimler ve personel arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
ğ) Personelin üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak için performanslarını izlemek ve değerlendirmek,
h) Diğer birimlerle iş birliği yapmak,
ı) Bakanlık Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek,
i) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,
j) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
k) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Daire Başkanları kendilerine verilen görevleri amirlerinin emir ve direktifleri yönünde, düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde ve etik kurallara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten amirlerine karşı sorumludur.

Birim Sorumlularının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10- (1) Birim sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Görevlerini kanun, kanun hükmünde kararname, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programları ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütmek,
b) Birimi ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesine katkıda bulunmak ve biriminde iş ve işlemlerin bu doğrultuda planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
c) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,
ç) İmzaya sunulan yazıların takibini yapmak,
d) Diğer birimlerle iş birliği yapmak,
e) Birim çalışmalarının daha etkin ve verimli hâle gelebilmesi için iyileştirmeye yönelik tekliflerini amirlerine sunmak,
f) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporlar hazırlamak ve amirlerine görev alanı ile ilgili bilgi sunmak,
g) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ğ) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Birim sorumluları kendilerine verilen görevleri amirlerinin emir ve direktifleri yönünde, düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde ve etik kurallara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten amirlerine karşı sorumludur.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı / Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11- (1) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı / Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Görevlerini kanun, kanun hükmünde kararname, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programları ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütmek,
b) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularla ilgili olarak inceleme ve araştırma yapmak, yeni stratejiler geliştirilmesine, yeni programlar üretilmesine, sosyal politikaların geliştirilmesine ve projelerin hazırlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak, Genel Müdürlüğün hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları hazırlamak ve bu çalışmalara katılmak,
c) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin uygulamayı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
ç) Genel Müdürlüğün görev alanı kapsamında uluslararası topluluklar ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla uyum çalışmalarını ve koordinasyon işlemlerini yürütmek, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve raporlaştırmak,
d) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin hizmet veren kuruluşlara rehberlik yapmak, uygulama sonuçlarını karşılaştırmak, ihtiyaç ve sorunlarını belirlemek, çözümü yönünde önerilerde bulunmak,
e) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konular hakkında uygulamaya yönelik gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililere verilecek eğitim çalışmalarında görev almak,
f) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamındaki araştırma, inceleme ve projelerde görev almak, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar vb. tarafından hazırlanan araştırma ve raporları incelemek, amirlerine görüş sunmak, hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla rapor ve öneriler hazırlamak, gerektiğinde bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
g) Genel Müdürlüğün görev alanındaki uygulamaları yönlendirmek ve geliştirmek amacıyla her türlü düzenleyici işlemlerin hazırlık çalışmasını yapmak veya yapılan çalışmalara katılmak, gerektiğinde konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek,
ğ) İlgili birimlerde çalışılan konular itibarıyla istatistikler toplamak, bilgi ve dokümanları derlemek ve periyodik raporlar hazırlamak,
h) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamında engellilere ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlerde kullanılmak üzere araştırma, inceleme yapmak,
ı) Engelli ve yaşlılar ile ilgili uygulamalarda veri toplama, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,
i) Görev alanına ilişkin müracaatları değerlendirmek ve gerekli yazışmaları düzenlemek,
j) Genel Müdürlüğün görev alanındaki konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği diğer tüm hizmetleri yapmak,
k) Görev alanına ilişkin konularda uygulamaya ve mevzuata yönelik görüş bildirmek,
l) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin eğitim çalışmalarında görev almak,
m) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
n) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için öneriler hazırlamak ve projeler geliştirmek,
o) Diğer birimlerle yürütülecek ortak çalışmalarda görev almak,
ö) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
p) Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak,
r) Amirleri tarafından verilecek diğer görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.
(2) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman yardımcıları ayrıca görevlendirildikleri dairenin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler uzmanlarının görevlerini yerine getirirken yaptıkları faaliyetlerine yardımda bulunmak, meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmek, uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlarına katılmak, amirleri veya uzman tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek konularında sorumludurlar.
(3) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı/Uzman Yardımcısı kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 12– (1) Şube müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Görevlerini kanun, kanun hükmünde kararname, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programları ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütmek,
b) Görevlendirildiği alanla ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesinde görev almak,
c) Görevlendirildiği alanla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, koordine edilmesi ve uygulanmasında görev almak,
ç) Görev alanına ilişkin konularda ilgili personel ile koordineli çalışmak,
d) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamındaki araştırma, inceleme ve projelerde görev almak, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar vb. tarafından hazırlanan araştırma ve raporları incelemek, amirlerine görüş sunmak,
e) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporlar hazırlamak ve amirlerine görev alanı ile ilgili bilgi sunmak,
f) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin eğitim çalışmalarında görev almak,
g) Görev alanına ilişkin müracaatları değerlendirmek ve gerekli yazışmaları düzenlemek,
ğ) Mevzuat geliştirme çalışmalarına katılmak,
h) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ı) Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak,
i) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Şube Müdürü kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

Araştırmacının/Uzmanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 13– (1) Araştırmacının/uzmanın görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Görevlerini kanun, kanun hükmünde kararname, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programları ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütmek,
b) Görevlendirildiği alanla ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesinde görev almak,
c) Görevlendirildiği alanla ilgili her türlü faaliyetin düzenlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, koordine edilmesi ve uygulanmasında görev almak,
ç) Görev alanına ilişkin konularda ilgili personel ile koordineli çalışmak,
d) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamındaki araştırma, inceleme ve projelerde görev almak, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar vb. tarafından hazırlanan araştırma ve raporları incelemek, amirlerine görüş, sunmak,
e) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporlar hazırlamak ve amirlerine görev alanı ile ilgili bilgi sunmak,
f) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin eğitim çalışmalarında görev almak,
g) Görev alanına ilişkin müracaatları değerlendirmek ve gerekli yazışmaları düzenlemek,
ğ) Mevzuat geliştirme çalışmalarına katılmak,
h) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ı) Diğer birimlerle yürütülecek ortak çalışmalarda görev almak,
i) Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak,
j) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Araştırmacı/uzman kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Sosyal Çalışmacının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 14- (1) Sosyal çalışmacının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamında engellilere ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlerde kullanılmak üzere gerçekleştirilen araştırma, inceleme ve projelerde görev almak, hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla rapor ve öneriler hazırlamak,
b) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamında hizmet modelleri geliştirilmesine katkıda bulunmak, hizmet kuruluşlarının standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda yer almak, uygulamaları izleme çalışmalarında görev almak,
c) Engellilere ve yaşlılara yönelik hizmet veren resmi ve gönüllü kuruluşlara rehberlik yapmak, ihtiyaç ve sorunlarına ilişkin önerilerde bulunmak, resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmasında ve gönüllülerin çalışmalarının programlanmasında görev almak,
ç) Görev alanına ilişkin müracaatları değerlendirmek ve gerekli yazışmaları düzenlemek,
d) Görev alanına ilişkin konularda uygulamaya ve mevzuata yönelik görüş bildirmek,
e) Mevzuat geliştirme çalışmalarında görev almak,
f) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin eğitim çalışmalarında görev almak, gerektiğinde il müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarda sosyal hizmet uygulamaları yapmak,
g) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ğ) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
h) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
ı) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Sosyal çalışmacı kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Psikoloğun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 15- (1) Psikoloğun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamındaki faaliyetlerin yürütülebilmesi için engelli ve yaşlıların durumlarına özgü psiko-sosyal temellerin incelenmesi ve bu temeller üzerinde hizmet sunumuna ilişkin yapılacak araştırmalara katkıda bulunmak, her türlü sosyal hizmet faaliyetlerinin düzenlenmesinde, izlenmesinde ve koordine edilmesinde görev almak,
b) Engelli ve yaşlıların, eğitim, rehabilitasyon ve sosyal yaşam faaliyetlerinde psikolojik destek programlarının oluşturulması, psikolojik gelişimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin planlama ve koordinasyon faaliyetlerinde görev almak, Genel Müdürlüğün görevleri kapsamındaki araştırma, inceleme ve projelerde görev almak, hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla rapor ve öneriler hazırlamak,
c) Engellilere ve yaşlılara yönelik hizmet veren resmi ve gönüllü kuruluşlara rehberlik yapmak, ihtiyaç ve sorunlarına ilişkin önerilerde bulunmak, resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmasında ve gönüllülerin çalışmalarının programlanmasında görev almak,
ç) Engellilik ve yaşlılık alanında psikolojik ölçme ve değerlendirme çalışmalarına ilişkin araştırma ve incelemeler yapmak, ölçekler geliştirmek ve alanda kullanılması için rehberlik yapmak,
d) Sosyal hizmet veren resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda kalan engelli ve yaşlıların uyum süreçlerinin incelenmesine, sorunların tespitine ve çözümlerin önerilmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
e) Görev alanına ilişkin müracaatları değerlendirmek ve gerekli yazışmaları düzenlemek,
f) Görev alanına ilişkin konularda uygulamaya ve mevzuata yönelik görüş bildirmek,
g) Mevzuat geliştirme çalışmalarında görev almak,
ğ) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin eğitim çalışmalarında görev almak,
h) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ı) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
i) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
j) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Psikolog kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Sosyologların Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Sosyologların görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Engellilik ve yaşlılık alanlarıyla ilgili olarak toplum, toplumsal ilişkiler, olaylar ve toplumsal değişmeler, insan ilişkileri, davranışları ve etkileşimlerine yönelik neden-sonuç ilişkilerinin belirlendiği araştırmalarda görev almak,
b) Genel Müdürlüğün hizmet alanı ile ilgili her türlü olay, olgu ve sosyal sorunlara ilişkin sosyolojik olarak ulusal ve uluslararası örnekler üzerinde çalışıp, içinde bulunulan toplumsal gerçekliği de göz önüne alarak çözüm önerileri sunmak,
c) Aile bireylerinin sosyal ilişkilerini araştırarak çevre, gelenekler, aile, inanç, eğitim gibi sosyal kurumlar ve diğer sosyal olaylara yaklaşımlarına yönelik bilimsel bilgiler toplamak ve bu bilgilerin engelli ve yaşlıların sosyal sorunlarının çözümleri ile ilgili personele ve kuruluşlara ulaştırılmasında görev almak,
ç) Genel Müdürlüğün hizmetlerine ihtiyaç duyan grupların sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin araştırmalar yapmak ve bilimsel çözüm önerileri geliştirmek,
d) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan alanı ile ilgili araştırma rapor vb. incelemek ve mesleki görüş bildirmek ve ortak çalışmalara katılmak,
e) Mevzuat geliştirme çalışmalarında görev almak,
f) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin eğitim çalışmalarında görev almak,
g) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ğ) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
h) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
ı) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Sosyolog, kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.


Fizyoterapistin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 17- (1) Fizyoterapistin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Engelli ve yaşlıların fiziksel aktiviteleri, hareket kabiliyetlerinin artırılması, işlevsel yetilerinin yeniden kazanılması amacıyla yapılacak çalışmalarda, koruyucu ve geliştirici hizmetlerin hazırlanmasında, planlanmasında ve izlenmesinde görev almak, bu konularda araştırma ve inceleme yapmak, hizmetlerin standardının yükseltilmesi amacıyla öneriler hazırlamak,
b) Bakanlığa bağlı kuruluşlarda hizmet alan engelli ve yaşlıların fiziksel tıp ve rehabilitasyon sürecinde hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamasını takip etmek,
c) Engelli ve yaşlıların kazalardan korunmaları için evde, sosyal ortamda ve sosyal hizmet veren kurumlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde görev almak,
ç) Fizyoterapi cihaz ve malzemeleri kullanmak zorunda olan engelli ve yaşlılar ile bu cihaz ve malzemelerin kullanımı, uygunluğunun değerlendirilmesi, ihtiyaçlara yönelik tespit faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi çalışmalarını yapmak,
d) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamındaki araştırma, inceleme ve projelerde görev almak,
e) Mevzuat geliştirme çalışmalarında görev almak,
f) Görev alanına ilişkin konularda uygulamaya ve mevzuata yönelik görüş bildirmek,
g) Görev alanına ilişkin müracaatları değerlendirmek ve gerekli yazışmaları düzenlemek,
ğ) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin eğitim çalışmalarında görev almak,
h) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ı) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
i) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
k) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Fizyoterapist kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Odyoloğun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 18- (1) Odyoloğun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) İşitme, konuşma, lisan ve ses bozukluğu olan engelli ve yaşlı bireylerin tanılanması, takibi ve rehabilitasyonuna ilişkin araştırma, proje ve uygulamalarda görev almak,
b) Mesleki ve teknik yöntemleri kullanarak engelli ve yaşlılara yönelik programlar hazırlamak ve uygulamak,
c) Bakanlığa bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında hizmet alan ve işitme, konuşma, lisan ve ses bozukluğu olan bireylerin gelişimlerine ilişkin planlama, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,
ç) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamındaki araştırma, inceleme ve projelerde görev almak,
d) Birimin görev alanına ilişkin müracaatları değerlendirmek ve gerekli yazışmaları düzenlemek,
e) Mevzuat geliştirme çalışmalarında görev almak,
f) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin eğitim çalışmalarında görev almak,
g) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ğ) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
h) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Odyolog kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

İşaret Dili Tercümanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 19- (1) İşaret Dili Tercümanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Türk İşaret Dili kullanan engellilerle işaret dilini kullanarak iletişim kurulmasını sağlamak,
b) İşaret dili tercümanlığı hizmetlerine ilişkin belgeleri imzalamak ve yasal işlerde, yeminli işaret dili tercümanı olarak görev yapmak,
c Yaptığı görüşme ve çevirilerin raporunu tutmak, dosyalamak ve raporun bir nüshasını talepleri halinde ilgililerle paylaşmak,
ç) Türk İşaret Dili kullanan engellilerin yazılı belgelerinin, gerektiğinde Türkçe gramer yapısına uygun biçimde çevirisini yapmak,
d) Bakanlıkça geliştirilen Tercüman iş/işleyiş Programı aracılığıyla (T.İ.P.) işaret dili tercümanı talebinde bulunulduğunda, talebi bildirmek ve hizmet sonlandığında sonuç raporu kısmına gerekli bilgileri işlemek,
e) Bakanlığa ait web sayfalarında yayımlanan haber, duyuru ve metinlerin işaret dili çevirisini yapmak.
f) Türk İşaret Dili ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan projelere, programlara vb. işaret dili tercümanlığı desteği vermek,
g) Diğer personel ile işbirliği içerisinde Türk İşaret Dili kullanan engellilerin sosyalleşme süreçlerine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
ğ) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamındaki araştırma, inceleme ve projelerde görev almak,
h) Birimin görev alanına ilişkin müracaatları değerlendirmek ve gerekli yazışmaları düzenlemek,
ı) Mevzuat geliştirme çalışmalarında görev almak,
i) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin eğitim çalışmalarında görev almak,
j) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
k) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
l) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) İşaret dili tercümanı, kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Çocuk Gelişimcinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 20- (1) Çocuk Gelişimcinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Engelli çocukların zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimleri ile ilgili eğitim programlarına yönelik temel esasların oluşturulmasında görev almak,
b) Engelli çocukların psiko-sosyal gelişimlerine uygun serbest zaman, sosyal kültürel ve sportif etkinliklere katılmalarını sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları planlama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerine katılmak,
c) Engelli çocukların eğitsel ve psiko-sosyal gelişimlerine ilişkin planlama çalışmalarına katılmak, özel eğitim ve okul öncesi eğitimine yönelik eğitim programlarını incelemek, eğitim programlarını takip etmek, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında araştırma yapmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,
ç) Engelli çocukların korunması, korunma altına alınan engelli çocukların takip edilmesi, aileye kazandırılması çalışmalarında görev almak, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla araştırma ve inceleme yapmak,
d) Mevzuat geliştirme çalışmalarında görev almak,
e) Görev alanına ilişkin müracaatları değerlendirmek ve gerekli yazışmaları düzenlemek,
f) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin eğitim çalışmalarında görev almak,
g) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ğ) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
h) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Çocuk Gelişimci kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Eğitim Uzmanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 21- (1) Eğitim uzmanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Engelli ve yaşlıların eğitim ihtiyaçlarının analizi, eğitim plan ve programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak,
b) Engellilerin iş ve meslek edinmeleri, rehabilitasyonu, sosyal yaşama katılımı ve toplum içinde desteklenmeleri için eğitim programları geliştirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak,
c) Yaşlıların rehabilitasyonu, sosyal yaşama katılımı ve toplum içinde desteklenmeleri için eğitim programları geliştirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak,
ç) Engelli ve yaşlıların örgün ve uzaktan eğitim uygulamalarına etkin bir biçimde katılımlarına yönelik araştırma ve projelerde görev almak, uygulamaların geliştirilmesine yönelik öneriler hazırlamak,
d) Engelli ve yaşlıların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımının ve başarılı olmalarının sağlanması yönünde çalışmalar yapmak, yaşam boyu eğitim kapsamında bu alanlardaki becerilerinin geliştirilmesine yönelik programlar hazırlamak ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak,
e) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamındaki araştırma, inceleme ve projelerde görev almak,
f) Mevzuat geliştirme çalışmalarında görev almak,
g) Görev alanına ilişkin müracaatları değerlendirmek ve gerekli yazışmaları düzenlemek,
ğ) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin eğitim çalışmalarında görev almak, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin verilmesinde görevli personelin eğitimine ilişkin çalışmalar yapmak, çalışmalarda görev almak,
h) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ı) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
i) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Eğitim uzmanı kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Öğretmenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 22- (1) Öğretmenin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Engelli çocukların milli ve manevi değerlere bağlı, vatanını, milletini seven, toplum içinde saygınlığı olan bireyler olarak yetiştirilmesinin sağlanmasında planlama, izleme ve değerlendirme çalışmalarında görev almak,
b) Engellilerin iş ve meslek sahibi olmaları, sosyal yaşama katılımı, rehabilitasyonu ve toplum içinde desteklenmeleri için eğitim programı geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarında görev almak,
c) Engellilerin eğitim-öğretim standartlarının geliştirilmesine yönelik proje, araştırma, inceleme ve program hazırlama çalışmalarına katılmak,
ç) Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan ders programları, açıköğretim, televizyon ve internet üzerinden eğitim uygulamalarını vb. takip ederek, engellilerin bu programlara etkin bir biçimde katılımlarını sağlamaya yönelik araştırma, inceleme ve projelerde görev almak, bunların geliştirilmesine yönelik öneriler hazırlamak,
d) Bakanlıkça açılan veya yetki verilen kuruluşlardan hizmet alan engellilerin gerek özel eğitim, gerek kaynaştırma eğitimi ve diğer eğitim programları dahilinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını sağlamaya ve başarılı olmalarına yönelik çalışmalar yapmak, programlar hazırlamak ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak,
e) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamındaki araştırma, inceleme ve projelerde görev almak,
f) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin eğitim çalışmalarında görev almak, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin verilmesinde görevli personelin eğitimine ilişkin çalışmalar yapmak, çalışmalarda görev almak,
g) Mevzuat geliştirme çalışmalarında görev almak,
ğ) Görev alanına ilişkin müracaatları değerlendirmek ve gerekli yazışmaları düzenlemek,
h) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ı) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
i) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Öğretmen kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Mimar / Mühendis / Şehir Plancısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 23- (1) Mimar / Mühendis / Şehir Plancısının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Engelli ve yaşlıların toplumsal yaşama, sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik faaliyetlere ulaşabilirliğini sağlamak üzere, yapılı çevrenin (binalar, açık alanlar, kentsel donatılar, toplu taşım araçları vd.) hareket kısıtlayıcı ve bağımsız hareket etmeyi engelleyici unsurları hakkında araştırmalar yapmak, yapılı çevrenin ulaşılabilirlik esasına göre düzenlenmesine yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, rapor hazırlamak, projeler geliştirmek, tasarım ve uygulamaya yönelik çalışmalarda görev almak, bu amaçla kamu kurum kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim birimleri ve üniversiteler ile birlikte çalışmalar yapmak,
b) Engellilerin çalışma hayatında başarılı ve verimli olması için gerekli ekipmanlar üzerinde araştırma ve incelemeler yapmak, çalışma hayatını kolaylaştırıcı önlemler hakkında çalışmalar yapmak,
c) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamındaki araştırma, inceleme ve projelerde görev almak, ç) Kadro unvanlarının gereği olan hizmetleri yapmak,
d) Mevzuat geliştirme çalışmalarında görev almak,
e) Görev alanına ilişkin müracaatları değerlendirmek ve gerekli yazışmaları düzenlemek,
f) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin eğitim çalışmalarında görev almak,
g) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ğ) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
h) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Mimar / Mühendis / Şehir plancısı kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

İstatistikçinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 24- (1) İstatistikçinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlüğün görev alanları ile ilgili toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili istatistikleri takip etmek ve derlemek, bu bilgileri istatistik tekniklerini kullanarak yorumlamak ve sayısal olarak ifade ederek amirlerine sunmak,
b) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamındaki araştırma, inceleme ve projelerde görev almak,
c) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin istatistiklerin tutulması ve derlenmesini sağlamak,
ç) Bakanlıkça açılan veya yetki verilen kuruluşlara ilişkin veri ve istatistiklerin oluşturulması, güncellenmesi, işlenmesi, izlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi faaliyetlerinde görev almak,
d) Mevzuat geliştirme çalışmalarında görev almak,
e) Görev alanına ilişkin müracaatları değerlendirmek ve gerekli yazışmaları düzenlemek,
f) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ğ) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
ğ) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) İstatistikçi kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Bilgisayar Programcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 25- (1) Bilgisayar programcısının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlüğün bilişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili bilgisayar programlarının analizine yardımcı olarak tasarım, kodlama ve benzeri konularda görev almak,
b) Hazırlanan programların test edilmesi ve uygulamaya konulması çalışmalarına katılmak,
c) Birimlerden gelen uygulama ve paket program alım taleplerine yönelik teknik analizler yapmak,
ç) Proje eğitim çalışmalarının koordinasyonunda bulunmak ve eğitimlere katılmak,
d) Kullanıcılara program kullanımı ile ilgili destek vermek,
e) Kurumun ihtiyacı olan sistem, bilgisayar donanımları ve yazılım programlarının temini için teknik şartname ve sözleşme hazırlanması çalışmalarına katılmak,
f) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
g) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
ğ) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Bilgisayar programcısı kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Çözümleyicinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 26- (1) Çözümleyicinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Veri tabanı sistemleri, bilgisayar ağları, bilgisayar ve ağ güvenliği, yazılım mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, işletim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, sistem geliştirme, modelleme ve benzeri konularda gerçekleştirilecek çalışmalara katılmak,
b) Bilişim aracılığıyla yapılması düşünülen işlere ilişkin araştırma yapmak,
c) Verilerin toplanması, çözümlenmesi, tasarımı, hazırlanması, kontrol edilmesi ve bilişim ortamına aktarılması çalışmalarına katkı sağlamak,
ç) Sistemin güvenliği ve denetimini sağlayacak yöntemleri tanımlamak,
d) Kurumun ihtiyacı olan sarf malzemesinin temini için gerekli olan teknik şartname ve sözleşme hazırlamak ve ihale komisyonlarına katılmak,
e) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
f) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
g) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Çözümleyici kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Mütercimin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 27- (1) Mütercimin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin yabancı yayınları talep halinde tercüme ederek, bağlı bulunduğu amirlerine sunmak,
b) Yabancı dillerde gelen ve giden resmi yazı ve dokümanları inceleyerek çeviri ve özet çevirilerini hazırlamak,
c) Yurt dışı heyetlerin programlarına eşlik etmek, gerektiğinde yazılı ve sözlü tercüme görevini yürütmek,
ç) Hizmetlerin tanıtımına ilişkin hazırlanan her türlü dokümanın yabancı dillere çevirisini yapmak ve yaptırılan çevirileri kontrol etmek,
d) Mevzuat geliştirme çalışmalarında görev almak,
e) Birim ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek,
f) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
g) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
ğ) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Mütercim kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 28- (1) Şefin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Görevlerini kanun, kanun hükmünde kararname, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programları ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütmek,
b) Sorumlu olduğu alanda malî işleri yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaların düzenlenmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak,
c) Gelen ve giden evrakın kayıt ve dosyalama ve arşiv işlemlerinin takibini yapmak,
ç) İlgili dokümanları zamanında amirlerine sunmak,
d) İmza aşaması tamamlanan yazıların ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
e) Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
f) Hizmet için gerekli araç ve gerecin temini ve korunmasını sağlamak,
g) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ğ) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
h) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
ı) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Şef kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Ayniyat Saymanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 29- (1) Ayniyat Saymanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlüğün hizmet sunumuna yönelik temin edilen, birimlerinin ihtiyacı için satın alınan, başka kurumdan devir veya hibe yoluyla temin edilen demirbaş ile kullanıma ve tüketime mahsus malzemelerin kayıt, giriş, çıkış vb. işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin bildirimleri ilgili birimle koordinasyon halinde yapmak,
b) Sorumluluğu altında bulunan malları, ambar, depo ve benzeri yerlerde muhafaza altına almak,
c) Görevden ayrılma, emeklilik vb. durumlarda devir teslim işlemlerinin yapılması için oluşturulan komisyonlara ve sayım komisyonlarına katılmak,
ç) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
d) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
e) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
f) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Ayniyat Saymanı kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Bilgisayar İşletmeni/Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Memurun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 30- (1) Bilgisayar işletmeni/Veri hazırlama ve kontrol işletmeni/Memurun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Sorumluluğuna verilen görevleri ilgili mevzuatına göre yürütmek,
b) Birimi ile ilgili kayıtları tutmak, evrak ve mevzuatı arşivlemek,
c) İhtiyaç duyulan liste, tablo, çizelge ve dokümanları vb. hazırlamak,
ç) Elektronik ortamdaki bilgileri yedeklemek, güncelleştirmek, gerekli olanları muhafaza etmek,
d) Görevlerin yürütülmesinde birimin diğer personeli ile koordinasyon içinde çalışmak,
e) Verilen yazıları imlâ ve yazışma kurallarına uygun olarak zamanında yazmak veya yazılmasını sağlamak,
f) Gizlilik gerektiren konu ve yazışmalarda gizliliğe riayet etmek, sorumlu olduğu kişilerden başkasına bilgi ve belge vermemek,
g) Personelin özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemleri ilgili birimle koordineli yürütmek,
ğ) Gerekli hallerde, çalıştığı birimin malî işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaları düzenlemek,
h) İyileştirme ile ilgili önerilerini amirlerine sunmak,
ı) Kullandığı makine, cihaz ve donanımı koruyarak, hizmete her an hazır bulundurulmalarını sağlamak ve verimli bir şekilde kullanmak,
i) Evrak akışını izlemek, evrakların arşivlenmesi, arşivden evrak çıkarılması vb. görevleri yerine getirmek,
j) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
k) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
l) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
m) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Bilgisayar işletmeni/Veri hazırlama ve kontrol işletmeni/Memur kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 31- (1) Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Amirinin telefon ve diğer görüşmelerinin düzenli olarak yapılmasını ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,
b) Amirinin ziyaret, davet, toplantı, randevu, seyahat iş ve işlemlerini düzenlemek,
c) Gelen ve giden yazı ve evrakları takip etmek, imzadan çıkanları ilgili birimlere ulaştırmak,
ç) Faks ve elektronik posta ile gelen yazıları takip etmek ve ilgili birime ulaştırmak,
d) Hizmet için gerekli araç ve gerecin korunmasını sağlamak,
e) Amirin makam odasının tertip, düzen ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,
f) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
g) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek,
ğ) Makama ait belge ve kıymetli evrakları dosyalamak, birim arşivinde saklamak, gizliliğe uygun davranmak,
h) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ı) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
i) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Sekreter kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden amirine karşı sorumludur.

Teknisyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 32- (1) Teknisyenin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Makine, araç-gereç, teçhizat, bina, tesis ve benzerlerinin bakım ve onarımını yapmak, korumak ve kullanıma hazır durumda bulundurmak, meslekleriyle ilgili teknik görevleri yapmak,
b) Çalıştığı yerde gerekli düzenlemeyi yaparak işi ile ilgili personelin çalışmasını gözetlemek,
c) Etüt, araştırma, ölçme, hesaplama, projelendirme, uygulama, kontrol, tamir, bakım ve konusuyla ilgili diğer görevleri yapmak,
ç) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
d) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek,
e) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
f) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Teknisyen kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Teknikerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 33- (1) Teknikerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) İnşaat, imar, makine, elektrik, elektronik, bilgisayar ve diğer meslek dallarında ilgili mühendis, diğer yetkili ve sorumluların direktifi ve gözetimi altında meslekleriyle ilgili teknik görevleri yapmak,
b) Etüt, araştırma, ölçme, hesaplama, projelendirme, uygulama, kontrol, tamir, bakım ve konusuyla ilgili diğer görevleri yapmak,
c) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ç) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek,
d) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
e) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Tekniker kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Santral Memurunun Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 34- (1) Santral memurunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Kurum içi veya kurum dışından gelen çağrıları ilgili birim ya da kişi ile irtibatlandırmak,
b) Genel Müdürlükten şehir içi veya şehir dışındaki kişi ve kuruluşlarla ilgililer tarafından istenilen, telefon irtibatını sağlamak,
c) Kullandığı makine ve teçhizatın periyodik bakımının yapılmasını sağlamak; makine ve teçhizatı doğru ve temiz biçimde kullanmak,
ç) Kurumsal e-posta adresinden ve amirlerinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
d) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek,
e) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
f) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Santral memuru kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Hizmetlinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 35- (1) Hizmetlinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Kadro unvanlarının gereği olan hizmetleri yapmak,
b) Kurumun iç ve dış genel bakım ve temizliğini yapmak,
c) Kurum içinde insan gücüne dayalı işleri ve hizmetleri yerine getirmek,
ç) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Hizmetli kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

Sürekli İşçi/Şirket Personeli/Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 36- (1) Sürekli işçi/Şirket personeli/Diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Kadro unvanları ile kendilerine verilen diğer görevlerin gereği olan hizmetleri yapmak,
b) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek,
c) Çalışma alanı ile ilgili periyodik raporları hazırlamak ve amirlerine sunmak,
ç) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Sürekli işçi/şirket personeli/diğer personel, kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu birim sorumlusuna karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Daire Başkanlıkları ve Birimler
Daire Başkanlıkları ve Birimler
MADDE 37- (1) Genel Müdürlüğün daire başkanlıkları ve bağlı birimleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük Makamı
1. Genel Müdürlük Makamı Sekretarya Birimi
2. Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
b) Araştırma, Geliştirme ve İstatistik Dairesi Başkanlığı
1. İstatistik ve Veri Analizi Birimi
2. Strateji Geliştirme Birimi
3. Proje İzleme Değerlendirme ve Araştırma Birimi
4. Uluslararası İlişkiler Birimi
5. Mevzuat Takip Birimi
c) Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı
1. Binalar ve Açık Alanlar Birimi
2. Toplu Ulaşım Hizmetleri Birimi
3. Bilgiye Erişim Birimi
4. İzleme ve Koordinasyon Birimi
ç) Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
1. Resmi Kuruluş İşlemleri Birimi
2. Tertip ve Nakil İşlemleri Birimi
3. Gündüz Kuruluş İşlemleri Birimi
d) Evde Bakım ve Gündüz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
1. Evde Sosyal Hizmet Birimi
2. Evde Bakım Birimi
3. Gündüz Sosyal Hizmet Birimi
e) Kalite İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
1. Risk Takip Birimi
2. Hizmet, Meslek Standartları ve Ölçütleri Birimi
3. Bakım Hizmetleri Kalite Standartları ve Kalite Yönetim Birimi
f) Özel Bakım Kuruluşları Dairesi Başkanlığı
1. Engelli Kuruluşları Birimi
2. Yaşlı Kuruluşları Birimi
3. Bakım Turizmi Birimi
g) Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım Dairesi Başkanlığı
1. Eğitim Birimi
2. Sosyal Hayata Katılım Birimi
3. Koruyucu Önleyici Hizmetler ve Sağlık Birimi
4. İstihdam ve Sosyal Güvenlik Birimi
5. Türk İşaret Dili İzleme ve Koordinasyon Birimi
ğ) Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
1. Resmi Kuruluş İşlemleri Birimi
2. Tertip ve Nakil İşlemleri Birimi
3. Gündüz Kuruluş İşlemleri Birimi
h) Yaşlı Refahı Dairesi Başkanlığı
1. Yaşlı Ekonomisi Birimi
2. Yaşlı Destek Birimi
3. Uluslararası İlişkiler Birimi
4. Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Birimi
ı) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinasyon Birimi
2. Mali İşlemler Koordinasyon Birimi
3. Destek Hizmetleri, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Birimi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Daire Başkanlıkları ve Diğer Birimlerin Görevleri

Araştırma Geliştirme ve İstatistik Dairesi Başkanlığı
MADDE 38- (1) Araştırma Geliştirme ve İstatistik Dairesi Başkanlığı’nın birimleri ve görevleri şunlardır:
a) İstatistik ve Veri Analizi Birimi
1. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin istatistiki verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak, veri tabanına ilişkin çalışmaları ilgililer ile koordinasyon halinde yürütmek,
2. Veri ve istatistik alanlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler çerçevesinde ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yürütmek,
3. Kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetlere ilişkin veri derleme yöntemlerini, tanım ve değişkenlerini belirlemede rehberlik etmek ve kayıt sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmek,
4. İstatistik bültenini düzenli olarak yayınlamak ve geliştirmek, istatistik talebine ilişkin dilekçe, yazı ve sözlü soruları yanıtlamak,
5. Strateji Geliştirme Başkanlığından gelen istatistiki veri taleplerinin karşılanması amacıyla Genel Müdürlük içerisinde koordinasyonu sağlamak.

b) Strateji Geliştirme Birimi
1. Genel Müdürlüğün vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirleme çalışmalarını koordine etmek, politika ve stratejilerini geliştirme çalışmalarına katılmak, uygulamayı izlemek, Bakanlık stratejik plan hazırlık çalışmalarına katılmak, stratejik yönetim süreci uygulamalarını yürütmek, takip etmek, sonuçları raporlamak ve ilgili birimlere iletmek,
2. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık eylem planlarına ilişkin bilgi ve verileri ilgili birimlerden toplamak ve Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,
3. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda kalkınma planları, stratejik planlar ve ulusal eylem planlarına, diğer benzer politika belgeleri ve planlar ile ulusal programlarda yer alan tedbirlere ilişkin bilgi ve verileri ilgili birimlerden toplamak ve Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,
4. Genel Müdürlüğün görev alanına giren, soru önergeleri, bilgi talepleri, sunum, danışma ve denetim raporları gibi bilgi ve görüş taleplerinin koordinasyonunu sağlamak
5. Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda yapılan protokollere ilişkin bilgi ve verileri ilgili birimlerden toplamak ve raporlamak.
c) Proje İzleme Değerlendirme ve Araştırma Birimi
1. Genel Müdürlükçe yürütülen veya katkı sunulan projelere ilişkin süreçleri takip etmek, bunlarla ilgili bilgi, belge, rapor, veri vb. toplamak, Genel Müdürlük içerisinde proje geliştirme, proje yürütme ve yürütülen projelere ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak,
2. Gönüllü hizmetlerini teşvik etmek, geliştirmek için eğitim programları ve projeler hazırlamak, çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu konularda işbirliği ve koordinasyon yapmak,
3. Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki operasyonel programların takibini, duyurusunu yapmak, ilgili fonların kullanılmasını Bakanlığın ilgili birimi ile iş birliği içerisinde koordine etmek,
4. Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki operasyonel programlar kapsamında desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak, proje çağrıları ve yönlendirmelerini Bakanlığın ilgili birimi ile iş birliği içerisinde yapmak,
5. Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki operasyonel programlar kapsamında kabul edilen projelere ilişkin süreçlerin kontrol, izleme ve değerlendirmelerini Bakanlığın ilgili birimi ile iş birliği içerisinde yapmak,
6. Avrupa Birliği mali yardımlarının sektörel ve operasyonel olarak izlenmesi kapsamındaki takip, koordinasyon ve katılım süreçlerine dair iş ve işlemleri Bakanlığın ilgili birimi ile iş birliği içerisinde yürütmek,
7. Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, aynı alanda faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak,
8. Engel grupları içinde ihtiyaçları farklılaşan engellilere özgü sorunların tespiti ve hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, teklifler hazırlamak,
9. Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu bilişim uygulamalarının geliştirilmesi, etkin ve verimli şekilde kullanılması ve gerektiğinde teknik destek sağlanması gibi hizmetleri Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile koordineli yürütmek.

10. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda, uluslararası göç hareketleri sonucu ülkemize gelen geçici koruma statüsündeki kişilerin durumlarına ilişkin çalışmalara katkıda bulunmak.
ç) Uluslararası İlişkiler Birimi
1. Genel müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda uluslararası faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini Bakanlığın ilgili birimi ile koordinasyon halinde yürütmek,
2. Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda uluslararası sözleşmelere ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum için gerekli çalışmaları yürütmek,
3. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme gereği hazırlanacak olan ulusal raporlamalar kapsamında koordinasyon, hazırlık ve söz konusu raporların uluslararası platformda müzakere edilmesi süreçlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
4. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin ulusal düzeyde etkin bir şekilde uygulanmasının ve izlenmesinin teşvik edilmesine yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi ve mevzuatın Sözleşme ile uyumlaştırılması çalışmalarının koordine edilmesine ve yürütülmesine dair iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
5. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin uygulanmasının ve izlenmesinin teşvik edilmesine yönelik farkındalık çalışmalarını yürütmek,
6. BM mekanizmaları ve kuruluşları tarafından engellilik kapsayıcı politikalar oluşturulmasına ve izlenmesine yönelik yürütülen raporlama, toplantı vb. faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
7. Genel Müdürlüğün görev alanı çerçevesinde ülkelerle yapılan işbirliklerini bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yürütmek, görüşmeler kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımı, kuruluş ziyaretlerinin organizasyonu vb. faaliyetlere dair iş ve işlemleri yürütmek,
8. Engellilik kapsayıcı ulusal politikaların ve uygulamaların geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik oluşturulacak üst kurul, danışma kurulu, çalışma gruplarının koordinasyon, raporlama ve sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Mevzuat Takip Birimi
1. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin mevzuat değişikliklerini izlemek, Genel Müdürlük bünyesinde gerekli bilgilendirmeyi yapmak,
2. Bakanlık birimleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları mevzuat taslaklarına ilişkin görüş bildirmek, Genel Müdürlüğün görüşüne esas olmak üzere ilgililerden görüş toplamak,
3. Genel Müdürlükçe hazırlanan mevzuat taslaklarına ilişkin Bakanlık birimleri ile diğer ilgililerin görüşlerini toplamak,
4. Genel Müdürlük bünyesinde mevzuat hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek ve yürütmek,
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.

Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı
MADDE 39- (1) Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Binalar ve Açık Alanlar Birimi
1. Engellilerin ve yaşlıların binalarda ve açık alanlarda karşılaştıkları erişilebilirliğe ilişkin sorunların tespiti, çözüm yollarının araştırılması ve yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
2. Erişilebilirlik konusundaki uluslararası mevzuat ve standartlardaki gelişmeleri takip etmek, binalar, açık alanlar ve tüm yapılı çevrenin engelliler ve yaşlılar tarafından güvenli ve bağımsız kullanımını sağlamak amacına yönelik ulusal mevzuatın ve standartların belirlenmesi ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, uluslararası örnek uygulamaları araştırarak ulusal olarak uygulanabilecek modeller geliştirmek,
3. Genel Müdürlüğün yatırım programında yer alan kuruluş inşaat projelerinin izlemesini gerçekleştirmek,
4. Görev alanına giren konularda Bakanlık birimlerinin erişilebilirlikle ilgili çalışmalarına rehberlik yapmak, destek sağlamak.
b) Toplu Ulaşım Hizmetleri Birimi
1. Engellilerin ve yaşlıların toplu ulaşım hizmetlerinde karşılaştıkları erişilebilirliğe ilişkin sorunların tespiti, çözüm yollarının araştırılması ve yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
2. Erişilebilirlik konusundaki uluslararası mevzuat ve standartlardaki gelişmeleri takip etmek, toplu ulaşım hizmetlerinin engelliler ve yaşlılar tarafından güvenli ve bağımsız kullanımını sağlamak amacına yönelik ulusal mevzuatın ve standartların belirlenmesi ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, uluslararası örnek uygulamaları araştırarak ulusal olarak uygulanabilecek modeller geliştirmek.
c) Bilgiye Erişim Birimi
1. Engellilerin ve yaşlıların elektronik hizmetler, bilgi ve teknoloji altyapıları ile bilgilendirme hizmetlerinde karşılaştıkları erişilebilirliğe ilişkin sorunların tespiti, çözüm yollarının araştırılması ve yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
2. Erişilebilirlik konusundaki uluslararası mevzuat ve standartlardaki gelişmeleri takip etmek, elektronik hizmetlerin, bilgi ve teknoloji altyapılarının erişilebilirliği ile bilgilendirme hizmetlerinin engelliler ve yaşlılar tarafından güvenli ve bağımsız kullanımını sağlamak amacına yönelik ulusal mevzuatın ve standartların belirlenmesi ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, uluslararası örnek uygulamaları araştırarak ulusal olarak uygulanabilecek modeller geliştirmek,
3. Elektronik hizmetler ile bilgi ve iletişim teknolojilerine ve sistemlerine engelsiz erişimin teşvik edilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer paydaşların gerekli düzenlemeleri yapmaları için çalışmalar yürütmek, ayrıca tasarım, geliştirme ve dağıtım çalışmalarının teşvik edilmesi ve bu teknoloji ve sistemlerden engellilerin faydalanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
4. Engellilik ve yaşlılık alanlarında erişilebilir dijital dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak,
5. Görev alanına giren konularda Bakanlık birimlerinin erişilebilirlikle ilgili çalışmalarına rehberlik yapmak, destek sağlamak.
ç) İzleme ve Koordinasyon Birimi
1. Erişilebilirlikle ilgili ulusal düzeyde izleme çalışmalarını yürütmek, illerde erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonlarınca yürütülen çalışmaları takip etmek,
2. Erişilebilirlikle ilgili toplumu bilgilendirmeye ve yükümlülere rehberlik etmeye yönelik yayın, eğitim vb. çalışmaları diğer birimlerle koordineli olarak yürütmek,
3. Erişilebilir uygulamaların hayata geçirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle işbirliği yapmak ve gerekli önlemlerin alınmasına yönelik öneriler geliştirmek,
4. Dairenin görev alanındaki konulara ilişkin verileri ve istatistiki bilgileri toplamak, periyodik olarak derlemek, değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek, veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamak.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.

Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 40- (1) Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Resmi Kuruluş İşlemleri Birimi
1. Bakım ve desteğe ihtiyacı olan engellileri tespit etmek, süreli ve/veya sürekli bakım altına almak, korumak, günlük bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak üzere ilke, esaslar ve standartların tespit edilmesine katkıda bulunmak, var olan uygulamaları koordine etmek, izlemek, değerlendirmek, yönlendirmek, denetlemek ve rehberlik etmek,
2. Engellilere yönelik Bakanlığa bağlı resmi yatılı merkezlerin, umut evlerinin ve benzer nitelikteki kuruluşların yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
3. Bakanlığa bağlı Resmi kuruluşlarda engellilere yönelik yürütülen yatılı hizmetler ile kuruluşlara ilişkin yatırım planlama, açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları planlamak ve yürütmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak,
4. Engelli bakım kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin teftiş raporlarını değerlendirmek, izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
5. Bakanlığa bağlı kuruluşlarda gerçekleştirilmesi planlanan araştırma ve inceleme taleplerini değerlendirmek,
6. Taşra teşkilatına, dairenin görev alanına ilişkin olarak uygulamaya ve mevzuata yönelik görüş bildirmek.
7. Engellilerin bakım hizmetlerine ilişkin sorunları ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesi amacıyla personel, engelliler, aileler ve topluma yönelik öneri, proje, program ve eğitimler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,
8. Engelli bakımı ile ilgili alternatif hizmet modelleri araştırmak ve geliştirmek.
9. Afet ve acil durumlarda, etkin bir şekilde gerekli önlemlerin alınabilmesi için il müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarda olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında iyileştirme çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
10. Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlar için tip projelerin geliştirilmesine ait yeni ihtiyaç programları hazırlamak, izlemek ve ilgili birimlerle işbirliği içinde bu projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
b) Tertip ve Nakil İşlemleri Birimi
1. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin kurum bakımına alınmasına yönelik yerleştirme ve nakil taleplerini değerlendirmek,
2. Bakanlığa bağlı olarak hizmet sunan kuruluşlarda genel işleyiş ve hizmetler konusunda rehberlik yapmak.
c) Gündüz Kuruluş İşlemleri Birimi
1. Bakanlığa bağlı Resmi kuruluşlarda engellilere yönelik yürütülen gündüz ve kısmi zamanlı hizmetler ile bu hizmet birimlerine ilişkin açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları koordine etmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak,
2. Engellilere yönelik Bakanlığa bağlı gündüz yaşam merkezlerinin yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
3. Gündüz yaşam merkezlerinin faaliyetlerine ilişkin teftiş raporlarını değerlendirmek, izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
4. Gündüz yaşam merkezlerinde gerçekleştirilmesi planlanan araştırma ve inceleme taleplerini değerlendirmek.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.

 

Evde Bakım ve Gündüz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 41- (1) Evde Bakım ve Gündüz Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Evde Sosyal Hizmet Birimi
1. Yaşlıların ve bakıma ihtiyacı olan engellilerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli mekanizmaları planlamak, var olanların standartlaştırılmasını sağlamak, uygulamaları takip etmek, geliştirmek, yaşanan sorunları ve çözüm yollarını araştırmak,
2. Engelli ve yaşlı bireylerin aktif ve bağımsız yaşam sürmeleri için ev ortamlarının iyileştirilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
3. Engelli ve yaşlı bireylerin yatılı bakım kuruluşlarına yerleştirilmeksizin, kendi sosyal çevrelerinden, ailelerinden ve/veya evlerinden ayrılmadan bakım hizmetlerine ve evde bakıma destek hizmetlerine ulaşabilmelerine ilişkin politikaları geliştirmek, planlamak, bu konularda yaşanan sorunları ve çözüm yollarını araştırmak,
4. Engelli ve yaşlı bireylere yönelik sunulan evde bakım ve evde bakıma destek hizmetlerinde uygulamanın geliştirilmesi amacıyla personel, engelliler, yaşlılar, aileler, toplum ve diğer paydaşlara yönelik öneri, proje, program ve eğitimler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve takibini yapmak,
5. Evde bakım hizmetleri ve evde bakıma destek hizmetlerini özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde yürütmek.
6. Engelli ve yaşlı bireyler ile yakınlarına ev ortamında sunulan sosyal hizmetlere yönelik plan, program, rehber, kılavuz vb. hazırlanması ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek,
7. Evde bakım ve evde bakıma destek hizmetlerine ilişkin gezici bakım ekipleri, çağrı merkezleri, yatılı bakıcı çalıştırma vb. konularda koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
8. Yaşlı Destek Programı’nın (YADES) uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
9. Ev ortamında sunulan sosyal hizmetlerin genel işleyiş, kapsam ve içeriği gibi konularda ilgililere rehberlik yapmak.
b) Evde Bakım Birimi
1. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 7nci maddesi kapsamında yapılan evde bakıma destek ödemelerine ilişkin hak sahiplerinin ve ilgililerin tespit edilmesi, takibi, değerlendirilmesi ve ödemeye ilişkin standartların geliştirilmesini sağlamak,
2. Evde bakıma destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ödemelerin yapılması konusunda Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,
3. Engellilerin evde bakımına destek ödemelerine ilişkin veri ve istatistikleri tutmak, analiz etmek ve raporlamak.
4. Evde bakıma destek ödemelerine ilişkin uygulamaya ve mevzuata yönelik görüş bildirmek.
c) Gündüz Sosyal Hizmet Birimi
1. Gündüz hizmeti sunan merkezlerde verilecek hizmetlerin içeriğine yönelik plan, program, rehber, kılavuz vb. oluşturmak, eğitim içeriklerini hazırlamak,
2. Engelli ve yaşlı bireylere yönelik sunulan gündüz hizmetlerinde uygulamanın geliştirilmesi amacıyla personel, engelliler, yaşlılar, aileler, toplum ve diğer paydaşlara yönelik öneri, proje, program ve eğitimler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve takibini yapmak,
3. Gündüz hizmetleri ile ilgili veri ve istatistikleri tutmak, analiz etmek ve raporlamak,
4. Gündüz hizmetlerinden yararlananlara ve ailelerine yönelik psikososyal destek hizmetlerinin planlanmasını ve standartlarının oluşturulmasını sağlamak.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.

Kalite İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 42- (1) Kalite İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Risk Takip Birimi
1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri Bakanlığın ilgili birimleriyle koordinasyon halinde sağlamak,
2. Genel Müdürlük faaliyetlerine yönelik risk analizi ve risk değerlendirme çalışmalarını Bakanlığın ilgili birimleriyle koordineli olarak yürütmek,
3. Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanı kapsamında etki, boşluk ve ihtiyaç analizi yaparak rapor hazırlamak, hazırlanan raporu ilgililerle paylaşmak,
b) Hizmet, Meslek Standartları ve Ölçütleri Birimi
1. Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda hizmet standartları, performans ve kalite ölçütlerini ilgili birimlerle koordinasyon halinde hazırlamak ve geliştirmek, bilgi ve verileri toplamak, izlemek ve değerlendirmek,
2. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda yapılacak çalışmalarda koordinasyonu sağlamak.
c) Bakım Hizmetleri Kalite Standartları ve Kalite Yönetim Birimi
1. Engelli, yaşlı ve bakıma gereksinim duyan bireylere, bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren kuruluşlarda bakım hizmetleri kalite standartlarının geliştirilmesi ile bu standartların uygulanmasına dair gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
2. Bakım Hizmetleri Kalite Standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak, bu konuda projeler geliştirmek ve yürütmek, kalite standartlarına dair gerekli kitap, rehber vb. belgeleri oluşturmak ve yayımlamak,
3. Bakım Hizmetleri Kalite Standartlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli olan eğitimleri planlamak ve uygulamak,
4. Bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren kuruluşlarda kurumsal ihtiyaç değerlendirmeleri yapmak ve değerlendirmeleri rapor halinde yayınlamak,
5. Bakım hizmetleri kalite standartlarına ilişkin değerlendirme faaliyetlerini yürütmek, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.

Özel Bakım Kuruluşları Dairesi Başkanlığı
MADDE 43- (1) Özel Bakım Kuruluşları Dairesi Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Engelli Kuruluşları Birimi
1. Diğer kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince açılacak engellilere yönelik yatılı ve gündüz Bakım Rehabilitasyon Merkezleri/Engelsiz Yaşam Merkezleri ve benzer nitelikteki kuruluşların yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
2. Görev alanı kapsamında Engellilere yönelik kuruluşlarca yürütülen yatılı, gündüz, kısmi zamanlı hizmetler ile kuruluşlara ilişkin açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları planlamak ve yürütmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak,
3. Görev alanı ile ilgili olarak, sektörler arası işbirliği ve gönüllü çalışmalarını yürütmek, gündüz ve yatılı bakım hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, proje, protokol hazırlama çalışmalarını koordine etmek,
4. Engellilere hizmet veren özel sektöre ait kuruluşların faaliyetlerine ilişkin teftiş raporlarını değerlendirmek, izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
5. Görev alanındaki konulara ilişkin verileri ve istatistiki bilgileri toplamak, periyodik olarak derlemek, değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek, veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamak,
6. Özel sektöre ait kuruluşlarda hizmet alan ve 2828 sayılı Kanun’un ek 7 nci maddesi kapsamında giderleri Bakanlık tarafından karşılanmakta olan engelliler için yapılan ödemelere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ödemelerin yapılması konusunda Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,
7. Afet ve acil durumlarda, etkin bir şekilde gerekli önlemlerin alınabilmesi için il müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarda olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında iyileştirme çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
b) Yaşlı Kuruluşları Birimi
1. Diğer kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince açılacak yaşlılara yönelik özel huzurevleri/gündüz yaşam merkezleri ve benzer nitelikteki kuruluşların yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
2. Görev alanı kapsamında yaşlılara yönelik özel kuruluşlarca yürütülen yatılı, gündüz, kısmi zamanlı hizmetler ile kuruluşlara ilişkin açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları planlamak ve yürütmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak,
3. Görev alanı ile ilgili olarak, sektörler arası işbirliği ve gönüllü çalışmalarını yürütmek, gündüz ve yatılı bakım hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, proje, protokol hazırlama çalışmalarını koordine etmek,
4. Yaşlılara hizmet veren özel sektöre ait kuruluşların faaliyetlerine ilişkin teftiş raporlarını değerlendirmek, izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
5. Görev alanındaki konulara ilişkin verileri ve istatistiki bilgileri toplamak, periyodik olarak derlemek, değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek, veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamak.
6. Afet ve acil durumlarda, etkin bir şekilde gerekli önlemlerin alınabilmesi için il müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarda olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında iyileştirme çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
c) Bakım Turizmi Birimi
1. Engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım turizmi faaliyetlerine ilişkin araştırma ve incelemelerde bulunmak, yapılan çalışmalara katılmak, Genel Müdürlük bünyesinde bakım turizmine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
2. Görev alanındaki konulara ilişkin verileri ve istatistiki bilgileri toplamak, periyodik olarak derlemek, değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek, veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamak.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.

Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım Dairesi Başkanlığı
MADDE 44- (1) Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım Dairesi Başkanlığı'nın ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Eğitim Birimi
1. Engellilerin eğitim konusunda yaşanan sorunlarını izlemek ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlemek, çalışmaları koordine etmek, bu alana ilişkin ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
2. Birimin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, aynı alanda faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak,
3. Engellilerin eğitim hakkı ile ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
4. Engellilerin eğitim hakkı konusunda ilgili mevzuatı ve uygulanmasını izlemek,
5. Engelli bireylerin özel eğitim hizmetlerinden, etkin bir şekilde yararlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
6. Engellilerin eğitime katılımını kısıtlayan engellerin kaldırılması ve destek teknolojilerinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, haklardan eşit derecede ve ayrımcılığa uğramadan yararlanmasını sağlayacak teklifler hazırlamak,
7. Engellilik alanına ilişkin il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve Genel Müdürlüğe bağlı merkezlerde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerinde uygulanacak eğitim programları ile engellilerin yakınlarına, gönüllü çalışacak kişi ya da kuruluşlara, engellilere yönelik hizmet sunan gerçek ya da tüzel kişilere yönelik olarak hazırlanacak eğitim programlarının içeriklerini ilgili birimlerle birlikte hazırlamak ve koordinasyonunu sağlamak,
8. Engelli aile bireyi bulunan ailelere yönelik aile eğitim programlarını hazırlamak, bu programların yürütülmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
b) Sosyal Hayata Katılım Birimi
1. Engellilerin rehabilitasyonu ve sosyal hayata katılımlarına ilişkin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, bu alanlarda ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
2. Birimin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, aynı alanda faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak,
3. Engelli bireylerin kültürel, sanatsal, rekreatif, sportif ve fiziksel etkinliklere katılımının desteklenmesi yönünde çalışmalar yapmak,
4. Engellilerin rehabilitasyonu ve sosyal hayata katılımları konularında ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
5. Engellilerin rehabilitasyonu ve sosyal hayata katılımı konularında ilgili mevzuatı ve uygulanmasını izlemek,
6. Engelli bireylerin bağımsız yaşamını destekleyerek toplumsal hayata katılımı konusunda çalışmalar yapmak,
7. Görev alanına giren konularda engellilere yönelik eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini izlemek ve koordine etmek,
8. Engellilerin sosyal hayata katılımını kısıtlayan engellerin kaldırılması ve destek teknolojilerinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, haklardan eşit derecede ve ayrımcılığa uğramadan yararlanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak,
9. Engellilere yönelik indirim, istisna, muafiyet, sosyal yardım ve kolaylıklar konusunda çalışmalar yapmak, bu konudaki bilgileri derlemek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,
10. Engellilerin kültür, sanat, spor, turizm vb. alanlara diğer bireylerle eşit bir şekilde katılımlarının sağlanması ile bu konularda kamuya sunulan hak ve hizmetlerden tam ve eşit şekilde yararlanılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
11. Afet ve acil durumlarda engellilerin durumlarına uygun tedbirlerin alınması için politika geliştirme çalışmalarını yürütmek.
c) Koruyucu Önleyici Hizmetler ve Sağlık Birimi
1. Engellilerin sağlık hakkı konusunda yaşadıkları sorunlarını izlemek ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, bu alana ilişkin ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
2. Birimin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, aynı alanda faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak,
3. Engellilerin sağlık hakkı ile ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
4. Engellilerin sağlık hakkı ve koruyucu önleyici hizmetler konusunda ilgili mevzuatı ve uygulanmasını izlemek,
5. Engelliler ve engel grupları ile ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamaların, yönetmeliklerin (ÇÖZGER, ESKR ), uluslararası engellilik ölçütlerine göre düzenlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapmak,
6. Engellilere ilişkin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında sunulan hizmetlerin ve diğer sağlık hizmetlerinin yürütülmesini izlemek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,
7. Doğuştan (kalıtsal veya genetik) ve sonradan oluşabilecek engellilik riski taşıyan nadir hastalıklar, otizm, serebral palsi, vb hastalık ve durumlarda koruyucu/önleyici hizmetler konusunda işbirliği çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,
8. 0-3 yaş çocuklarda erken tanı programlarının yaygınlaştırılması ve erken müdahale programlarının oluşturulması çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,
d) İstihdam ve Sosyal Güvenlik Birimi
1. Engellilerin mesleki eğitimi, istihdamı ve sosyal güvenliği alanlarına ilişkin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, bu alanlarda ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
2. Engellilerin mesleki eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik hakları konularında ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
3. Engellilerin mesleki eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik hakları konularında ilgili mevzuatı ve uygulanmasını izlemek, bu konuda gerekli mevzuat değişikliklerini önermek ve mevzuat çalışmalarına katkıda bulunmak,
4. Engellilerin istihdam hakkından diğer bireylerle eşit şekilde yararlanmasını sağlayıcı makul düzenlemelerin gerçekleştirilmesi yönünde bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yapmak, engellilerin istihdamını kısıtlayan engellerin kaldırılması ve gerekli destek teknolojilerinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, istihdam alanlarının genişletilmesini ve engelli bireylerin kendi işini kurmalarını teşvik edici çalışmalar yapmak,
5. Engelli bireylerin mesleki eğitim, mesleki rehberlik ve istihdam hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
6. Korumalı işyerlerinin sertifikalandırılmasına ve bu işyerlerine yönelik teşvik, rehberlik ve denetim gibi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
7. Destekli istihdam modelinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
8. Engellilerin istihdama katılımını kısıtlayan engellerin kaldırılması ve destek teknolojilerinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, haklardan eşit derecede ve ayrımcılığa uğramadan yararlanmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.
e) Türk İşaret Dili İzleme ve Koordinasyon Birimi
1. Türk İşaret Dili çalışmalarını izlemek ve koordine etmek,
2. Türk İşaret Dili Tercümanlarının eğitimi, sertifikalandırılması, akreditasyonlarının sağlanmasına ilişkin çalışmaları koordine etmek,
3. Birimin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, aynı alanda faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak,
4. Türk işaret dili çalışmaları kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer ilgililerle koordinasyonu sağlamak,
5. Talepte bulunulması halinde uygun görülecek kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerine işaret dili tercümanı desteği sağlamak,
6. Bakanlığın taşra teşkilatında bulunan Türk İşaret Dili Tercümanları ve verilen hizmetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak ve raporlamak, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgililerle paylaşmak.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.

Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 45- (1) Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Resmi Kuruluş İşlemleri Birimi
1. Bakım ve desteğe ihtiyacı olan yaşlıları tespit etmek, süreli ve/veya sürekli bakım altına almak, korumak, günlük bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak üzere ilke, esaslar ve standartların tespit edilmesine katkıda bulunmak, var olan uygulamaları koordine etmek, izlemek, değerlendirmek, yönlendirmek, denetlemek ve rehberlik etmek,
2. Bakanlığa bağlı resmi Huzurevleri/Yaşlı Yaşam Evleri ve benzer nitelikteki kuruluşların yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
3. Bakanlığa bağlı Resmi kuruluşlarda yaşlılara yönelik yürütülen yatılı hizmetler ile kuruluşlara ilişkin yatırım planlama, açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları planlamak ve yürütmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak,
4. Yaşlı bakım kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin teftiş raporlarını değerlendirmek, izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
5. Bakanlığa bağlı kuruluşlarda gerçekleştirilmesi planlanan araştırma ve inceleme taleplerini değerlendirmek,
6. Taşra teşkilatına, dairenin görev alanına ilişkin olarak uygulamaya ve mevzuata yönelik görüş bildirmek,
7. Yaşlıların bakım hizmetlerine ilişkin sorunları ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesi amacıyla personel, yaşlılar, aileler ve topluma yönelik öneri, proje, program ve eğitimler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,
8. Yaşlı bakımı ile ilgili alternatif hizmet modelleri araştırmak ve geliştirmek.
9. Afet ve acil durumlarda, etkin bir şekilde gerekli önlemlerin alınabilmesi için il müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarda olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında iyileştirme çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
10. Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlar için tip projelerin geliştirilmesine ait yeni ihtiyaç programları hazırlamak, izlemek ve ilgili birimlerle işbirliği içinde bu projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
b) Tertip ve Nakil İşlemleri Birimi
1. Yaşlıların kurum bakımına alınmasına yönelik yerleştirme ve nakil taleplerini değerlendirmek,
2. Barınma, bakım ve desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen geçici ve/veya sürekli bakım altına alınması teklif edilen yaşlılar ile kuruluşlarda kalan yaşlıların oda, kat, blok ve kuruluş içi, il içi bakım ve rehabilitasyon hizmeti almalarını sağlamak üzere ilke, usul ve esasları belirlemek,
3. Yaşlıların eğitim, sağlık, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik durumlarına göre tertip ve nakil işlemlerinin yapılması yönünde çalışmalar yapmak,
4. Bakanlığa bağlı olarak hizmet sunan kuruluşlarda genel işleyiş ve hizmetler konusunda rehberlik yapmak.
c) Gündüz Kuruluş İşlemleri Birimi
1. Bakanlığa bağlı Resmi kuruluşlarda yaşlılara yönelik yürütülen gündüz ve kısmi zamanlı hizmetler ile bu hizmet birimlerine ilişkin açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları koordine etmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak,
2. Yaşlılara yönelik Bakanlığa bağlı gündüz yaşam merkezlerinin yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
3. Gündüz yaşam merkezlerinin faaliyetlerine ilişkin teftiş raporlarını değerlendirmek, izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
4. Gündüz yaşam merkezlerinde gerçekleştirilmesi planlanan araştırma ve inceleme taleplerini değerlendirmek.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.

Yaşlı Refahı Dairesi Başkanlığı
MADDE 46- (1) Yaşlı Refahı Dairesi Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Yaşlı Ekonomisi Birimi
1. İleri yaştaki bireylerin istihdam ve sosyal güvenlik alanlarına ilişkin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, ulusal düzeyde ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
2. Bakım güvence sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
3. Yaşlılara yönelik indirim, istisna, muafiyet ve kolaylıklar konusunda çalışmalar yapmak, bu konudaki bilgileri derlemek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon yapmak,
4. Ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan yaşlıların sosyal yardımlardan faydalandırılmaları için ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, oluşan politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
5. Yaşlı yoksulluğunun önlenmesi için gelir güvenliğini sağlayacak ve yaşlıların hayat koşullarını iyileştirecek uygulamaları araştırmak ve yürütmek.
b) Yaşlı Destek Birimi
1. Yaşlıların sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi için ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, oluşan politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
2. Yaşlıların hayatını kolaylaştırmak için kullandığı her türlü araç, gereç, cihaz ve destek teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
3. Sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmeti alan yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
4. Yaşlılık alanında koruyucu ve önleyici çalışmalarda bulunmak (Nadir hastalıkların araştırılması, ev kazaları, iş sağlığı ve güvenliği vb.), yapılan çalışmalara katkı vermek,
5. Dairenin görev alanındaki konulara ilişkin verileri ve istatistiki bilgileri toplamak, periyodik olarak derlemek, değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek, veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamak,
6. Gönüllü hizmetlerini teşvik etmek, geliştirmek için eğitim programları hazırlamak, çalışmalar yapmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon yapmak,
7. 4736 sayılı Kanun kapsamında sağlanan ücretsiz seyahat hakkının kullanılmasına ilişkin uygulamayı izlemek, yapılacak çalışmalara katılmak, yaşanan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak,
8. Ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, bu iş ve işlemlere ilişkin verileri saklamak, raporlamak ve ilgili birimler ile paylaşmak.
c) Uluslararası İlişkiler Birimi
1. Yaşlılık alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası düzeyde oluşturulacak izleme ve danışma amaçlı kurul, komite ve komisyonların sekretarya işlemlerini yürütmek,
2. Yaşlılık alanına ilişkin konularda uluslararası düzeyde belirlenen politikaları ve yapılan çalışmaları takip etmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak, uluslararası kuruluşlar ile ülkemiz arasında yaşlılık alanında yürütülen faaliyetlere ilişkin izleme ve koordinasyon işlerini yürütmek,
ç) Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Birimi
1. Yaşlı hizmetleri alanındaki ihtiyaçları tespit etmek, araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek ve yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, bu çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek,
2. Yaşlıların refahına ve yaşlılara sunulacak sosyal hizmetlere yönelik ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, eylem planı ve uygulama programları oluşturmak, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek ve rapor hazırlamak,
3. Yaşlıların kültür, sanat, spor, turizm vb. alanlara diğer bireylerle eşit bir şekilde katılımlarının sağlanması ile bu konularda kamuya sunulan hak ve hizmetlerden tam ve eşit şekilde yararlanılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
4. Yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı, toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılımlarını sağlayıcı tedbirler almak,
5. Aktif yaşlanma, yaşlı refahı ve kuşaklar arası dayanışma konularında kamuoyunu bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak,
6. Yaşlı haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak, yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı, toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılımlarını sağlayıcı tedbirler almak,
7. Toplumda yaşlılık dönemine hazırlık, yaşlanmanın sosyo-ekonomik ve kültürel etkileri, yaşlılıkta sık görülen durumlar, hareketli yaşam, toplum içinde destek gibi konuları içeren yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması anlayışını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
8. Merkezi yönetim veya yerel yönetim niteliğindeki kamu kurum ve kuruluşlarının yaşlılara yönelik hizmetlerini desteklemek, bu hizmetlerin sunumunda yaş dostu hizmet anlayışını geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
9. Afet ve acil durumlarda ileri yaştaki bireylerin durumlarına uygun tedbirlerin alınması için politika geliştirme çalışmalarını yürütmek.
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.

Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 47- (1) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ve birimlerinin görevleri şunlardır:
a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinasyon Birimi
1. Genel Müdürlüğün insan gücü politikasının belirlenmesi ve planlaması, personel ihtiyacı ve eğitimi ile ilgili çalışmaları Bakanlığın ilgili birimleri ile koordinasyon halinde yürütmek,
2. Genel Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, kadro, izin, terfi, ücret, emeklilik, sosyal güvenlik ve benzeri işlemleri Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütmek,
3. Genel Müdürlük personelinin eğitim ihtiyacının belirlenmesi faaliyetlerini koordine etmek ve Bakanlığın ilgili birimi ile koordinasyon sağlayarak hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve yürütmek,
4. Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirilmeleri ile ilgili gerekli yazışmaların yapılmasını, onayların alınmasını ve yolluklarının yapılmasını sağlamak,
5. Genel Müdürlük personeli ile ilgili verilerin güncellenme işlemlerini yürütmek ve ilgili birimlere ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.
6. Genel Müdürlüğe bağlı kuruluş ve merkezlerde, ilgili dairelerce planlanan ek ders ücreti ile personel çalıştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Mali İşler Koordinasyon Birimi
1. Genel Müdürlük faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım ve onarım, sağlık ve benzeri idari ve mali hizmetleri gerektiğinde Bakanlığın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon halinde yürütmek,
2. Taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon halinde yürütmek,
3. Genel Müdürlüğün bütçesini diğer birimler ile koordinasyon halinde hazırlamak, kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri hazırlamak, bütçe kesin hesabını çıkarmak ve bütçe ile ilgili diğer işleri yürütmek,
4. Genel Müdürlüğün halkla ilişkiler, tanıtım ve organizasyon işlemlerine ilişkin mali işlemleri yürütmek.
5. Genel Müdürlüğe bağlı kuruluş ve merkezlerin yıllık bütçe tekliflerinin hazırlanması, yatırım programı ve ödeneklerin gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
6. İlgili daireler ile koordineli biçimde 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 7 nci maddesi kapsamındaki ödemeleri yapmak.
7. Engelli kimlik kartı ihtiyacının tespiti, tasarımı, basım- dağıtımı ve Engelli Kimlik kartı ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.
c) Destek Hizmetleri, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Birimi
1. Genelgelerin duyurulmasını sağlamak,
2. Genel Müdürlüğün evrak yönetimi, dokümantasyon, arşiv ve kütüphaneye ilişkin hizmet ve faaliyetlerini Bakanlığın ilgili birimleriyle koordinasyon halinde yürütmek,
3. Genel Müdürlüğün temsil ve protokol hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
4. Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Destek Hizmetleri Başkanlığı ile koordinasyon halinde yürütmek,
5. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve Bilgi Edinme Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Genel Müdürlüğe iletilen şikâyet ve dilekçeler ile bilgi edinme taleplerini değerlendirmek ve cevaplandırmak, CİMER ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki işleri koordine etmek,
6. Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yayınların basımına ve dağıtılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Genel Müdürlükçe yapılacak toplantı, program, konferans, sempozyum vb. organizasyon işlerinde hizmet alımı ve yürütülmesi gibi süreçlerde koordinasyonu sağlamak,
7. Genel Müdürlüğün performans programını ve faaliyet raporunu ilgili birimlerle koordinasyon halinde hazırlamak.
8. Ülkenin genelinde veya belli bölgelerinde meydana gelen afet ve acil durumlara ilişkin Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki hizmetler ile afet ve acil durumlara ilişkin diğer iş ve işlemlerin Genel Müdürlüğün görev alanı kapsamında bağlı birim ve kuruluşlar düzeyinde etkin bir şekilde uygulanması için gerekli önlemlerin alınması ve Genel Müdürlük bünyesinde olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında iyileştirme çalışmalarının koordinasyonunu gerçekleştirmek,
(2) Daire Başkanlığı ve birimler, ilgisine göre Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanınca kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.

Daire Başkanlıklarınca Yürütülecek Ortak Görevler
MADDE 48- (1) Daire başkanlıklarınca yürütülecek ortak görevler şunlardır:
a) Bakanlığın misyon, vizyon, stratejik plan, program, amaç ve hedeflerine uygun çalışmalar yürütmek, bu kapsamdaki verileri oluşturmak ve ilgili birime bildirmek,
b) Görev alanı ile ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yapılan inceleme ve araştırmalardan elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesini ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
c) Görev alanı ile ilgili konularda strateji belgesi, eylem planı, teklif ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, yürütülmesini sağlamak, sonuç raporları hazırlamak, değerlendirmek, inceleme ve araştırmalar yapmak,
ç) Görev alanı ile ilgili ulusal düzeyde uygulanan programlarda yer alan tedbirlerin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak, sonuçlarını raporlamak, bu raporları ilgili birimlerle paylaşmak,
d) Görev Alanı ile ilgili konularda örnek uygulamaları araştırarak uygulanabilecek modeller konusunda çalışmalar yapmak, projeler ve teklifler geliştirmek ve yürütmek, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Görev alanı ile ilgili konularda bilgi edinme, dilekçe ve CİMER başvurularını cevaplandırmak,
f) Görev alanı ile ilgili konularda mevzuatı ve uygulanmasını izlemek, görüş oluşturmak, mevzuat değişiklikleri önermek ve mevzuat çalışmalarına katkıda bulunmak,
g) Görev alanı ile ilgili protokol ve işbirliği sözleşmelerini hazırlamak, çalışmalarına katılmak, yürütmek, kayıtlarını tutmak, işlerliğini takip etmek, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
ğ) Görev alanı ile ilgili konularda farkındalık çalışmaları yürütmek,
h) Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumu aydınlatıcı yayınlar hazırlamak, görev alanına ilişkin yayın ve kaynakları takip etmek, toplumu bilgilendirmeye yönelik eğitsel faaliyetler, kongre, seminer, şûra ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek,
ı) Görev alanı ile ilgili soru önergelerini cevaplandırmak.
i) Görev alanı ile ilgili verileri ve istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek, veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamak, hizmet ve politikaların geliştirilmesine yönelik analizler yapmak,
j) Afet ve acil durumlara ilişkin müşterek çalışmayı gerektiren durumlarda görev alanı kapsamında Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülecek iş ve işlemlere katkıda bulunmak,
k) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Genel Müdürlük Makamı Sekretarya Birimi
MADDE 49- (1) Genel Müdürlük Makamı sekretarya biriminin görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük Makamınca verilen görevleri yapmak, bunlara ait yazışma ve iletişimi yürütmek, dosyaların düzenlemesi ve muhafaza edilmesini sağlamak,
b) Genel Müdürün ve/veya görevlendirdiği personelin katılacağı kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerin organizasyonlarını ve takibini yapmak,
c) Genel Müdürün talep, emir ve talimatlarını ilgili yerlere iletmek ve sonuçlarını izlemek,
ç) Genel Müdürün ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile ilgili görüşmelerde bulunmak, gerekli yazışma ve tahakkuk işlemlerini takip etmek,
d) Genel Müdürün telefon görüşmelerini sağlamak ve randevu taleplerini iletmek,
e) Genel Müdürün protokolle ve vatandaşlarla görüşmelerini sağlamak,
f) Genel Müdürün talimatı doğrultusunda birimlerin çalışmaları ile ilgili bilgi akışını sağlamak,
g) Genel Müdürün imzalaması ve onaylaması gereken tüm evrakın Makama sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
ğ) Bakanlık Makamından gelen yazıları Genel Müdürün talimatları doğrultusunda ilgili birimlere iletmek,
h) Doğrudan Genel Müdürlük Makamını ilgilendiren dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, CİMER müracaatları ve vatandaş taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, takibini yapmak,
ı) Aylık yönetim istatistiklerini ilgililerden temin etmek ve bir düzen içinde Genel Müdüre sunmak.
i) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
MADDE 50- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlüğün hizmet alanlarına ilişkin görsel, işitsel, dijital ve yazılı basın faaliyetlerini Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile koordineli olarak yürütmek,
b) Yazılı, görsel ve işitsel medyanın takip edilerek görev alanıyla ilgili haberleri izlemek, arşivlemek, değerlendirmek,
c) Basın bülteni hazırlamak, Genel Müdürlüğün etkinliklerini fotoğraflamak, videoya çekilmesini ve arşivlenmesini sağlamak,
ç) Gerekli durumlarda Genel Müdürün sunum ve konuşma metinlerinin hazırlanmasını sağlamak, kontrol etmek ve Genel Müdüre iletmek,
d) Genel Müdürlüğün hizmet alanlarına ilişkin bilgilendirme amaçlı sunum, bilgi notu vb. dokümanların hazırlanmasını koordine etmek,
e) Genel Müdürlüğün web sitesinin yönetimini Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde yürütmek,
f) Genel Müdürlüğün halkla ilişkiler hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, planlanan tanıtım ve organizasyon işlerinin teknik ve destek hizmetlerini yürütmek,
g) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Çalışma grupları ve kurullar
MADDE 51- (1) Genel Müdürlüğün görev alanına yönelik oluşturulacak ulusal takip ve danışma kurulları ile çalışma gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları ile üyelerine ilişkin hususlar Bakanlık Makamı onayı ile belirlenir.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş Hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu yönergenin onay tarihinden itibaren azami 1 ay içinde 52 nci madde ile yürürlükten kaldırılan yönerge kapsamında görevlerini sürdürmekte olan daire başkanlıkları ve birimler; bu yönerge kapsamındaki görev dağılımları çerçevesinde uhdelerinde bulunan görevleri, projeleri, bilgi ve belgeleri, verileri, basılı ya da elektronik her türlü kaynağı vb. ilgisine göre bu yönerge ile düzenlenen Başkanlık veya birimlere eksiksiz olarak devretmekle yükümlüdür. Bu hususta uygulamayı yönlendirmeye Genel Müdür yetkilidir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 52 – (1) Bakanlık makamının 27/3/2020 tarih ve 41062479-020-31 sayılı oluru ile yürürlüğe giren T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yetki devri
MADDE 53 - (1) Genel Müdür ve her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla bu yönerge ile belirlenen yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yürürlük
MADDE 54 - (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 55 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.