27 Kasım 2023, Pazartesi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında Kamuoyunu Yanıltmak Amacıyla Ortaya Atılan İddialara İlişkin Basın Açıklamamız25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Cumhurbaşkanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konulu 2023/16 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Bu genelge, IV. Ulusal Eylem Planı kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda ilgili mevzuata bağlı olarak bugüne kadar yapılan faaliyetlere dikkat çekmek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunun koordineli ve eşgüdümlü çalışabilmesini sağlamak ve yol haritasını belirlemek amacıyla çıkarılmıştır. Bahsi geçen genelgede kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla toplam 17 tedbirin hatırlatılması gerekli görülmüştür. 6 numaralı tedbirde yer alan “Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında kanıta dayalı politikaların geliştirilmesine temel oluşturacak ve uluslararası standartlarda istatistik üretilmesine imkan sağlayacak verilerin elde edilmesi amacıyla nüfus temelli saha araştırmaları gerçekleştirilecektir.” ibaresinin bazı yayın organları tarafından çarpıtıldığı görülmektedir. Aksine söz konusu ifade kadına yönelik şiddetle mücadelede bilimsel temelli verilerin toplanmasında gözetilmesi gereken hassas kriterleri vurgulamaya yöneliktir.

İlgili genelge ile 6284 sayılı Kanun'da herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, böyle bir şey normlar hiyerarşisi kapsamında hukuken de mümkün değildir. 6284 sayılı Kanun ile şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kadın, çocuk ve tüm aile bireylerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınmakta olup, şiddet vakalarına dair cezalandırma Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılmaktadır.

Söz konusu genelge hakkında kamuoyunu yanıltmak amacıyla ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ortaya atılan her yeni adımı karalamaya yönelik bu tür dezenformasyonların bu mücadeleye zarar verdiği akıllardan çıkarılmamalıdır.

Bu tür art niyetli karalamaların siyaset üstü bir mesele olarak ele aldığımız kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızın etkisini azaltmasına izin vermeyeceğimizi, aksine faaliyetlerimize istikrarlı bir şekilde devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.