Sosyal Yardım Programlarımız


Yardım Türü Yardım Programı Kapsamı Başvuran Kimler Faydalanır Evrak Tutar Ödeme Dönemi
AİLE Türkiye Aile Destek Programı Aşırı yoksulluk sınırının altında kalan vatandaşlarımızın sosyal yardım sistemine dâhil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmaları ve çalışan yoksulluğu, emekli yoksulluğu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız ile düzenli sosyal yardım programlarımız özelinde belirlenen tematik şartları taşımadığı için bu yardımlardan faydalanamayan belirli bir gelir seviyesinin altındaki vatandaşlarımızın da desteklenmeleri amacıyla yürütülen yardım programı kapsamında yalnızca gelir kriteri dikkate alınmak suretiyle 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi destek sağlanmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup hane içinde kişi  başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olan haneler (Hanesinde memur, noter ve muhtar bulunanlar hariç) faydalanabilmektedir. Kimlik Belgesi Program kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık geliri;
• 450 TL ve altı olan hanelerimize aylık 1.250 TL,
• 450 TL üzeri – 911,15 TL ve altında olan hanelerimize aylık 1.100 TL,
• 911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL ve altında olan hanelerimize aylık 950 TL,
• 1.372,30 TL üzeri – 5.667,37 arasında olan hanelerimize ise aylık 850
TL ödeme yapılmaktadır.

Çocuk Bileşeni kapsamında;
• 1-2 çocuklu hanelere 350 TL,
• 3 çocuklu hanelere 450 TL,
• 4 çocuklu hanelere 550 TL,
• 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 TL ek ödeme yapılmaktadır.
Ödemeler 1 yıl süreyle aylık olarak yapılacaktır.
AİLE Doğum Yardımı  15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır. Başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri faydalanabilmektedir.  Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi • Birinci çocuk için 300 TL 
• İkinci çocuk için 400 TL
• Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL 
Ödemeler tek seferliktir.
AİLE Çoklu Doğum Yardımı  Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir. Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir. Kimlik Belgesi 400 TL Ödemeler  her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLE Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir. Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlar Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi 1.000 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLE Öksüz ve Yetim Yardımı  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası  veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır. Anne vefat etmiş ise  baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi  çocuklar faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi 600 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLE Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülmektedir.  Asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babası 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan asker ailesinden asker evli  ise eşi, bekar ise anne veya babası faydalanabilmektedir. Kimlik Belgesi 800 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLE Asker Çocuğu Yardımı  Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır.  Asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar faydalanabilmektedir. Kimlik Belgesi 350 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLE Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü veya ilgili kamu kurumlarınca Genel Müdürlüğümüze vefat veya yaralı bilgisi iletilen kişilere yapılacak yardımlar ile şehit yakınları ve gazilerin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla yapılan yardımları kapsamaktadır. Şehit yakını ve gaziler başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte vefat ve yaralı bilgisi iletilen kişilerin ihtiyaçlarına yönelik kaynak aktarımları başvuru veya talep beklenmeksizin re'sen gerçekleştirilmektedir. Hanelerin sosyal güvenlik kapsamında olup olmadığı ile muhtaçlık durumlarına bakılmaksızın kapsamda belirtilen kişiler faydalandırılmaktadır. • Kimlik Belgesi
• Şehit Yakını ve Gaziler Genel Müdürlüğü veya ilgili kamu kurumlarınca Genel Müdürlüğümüze vefat/yaralı bilgisi iletilmesi durumunda başvuru, evrak vb. herhangi bir işlem beklenmeksizin ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarım gerçekleştirilmektedir.
• Muhtelif yardımlar ile tedavi gören yaralılara yönelik ulaşım ve barınma yardımı kapsamında yapılan yardımlarda tutar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.
• Vefat ve yaralı bilgisi iletilen kişiler için 50.000 TL’yi geçmeyecek şekilde kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir.
Kapsamdaki kişilerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ivedilikle gerçekleştirilmektedir. Vefat ve yaralı bilgisi iletilenlere yönelik kaynak aktarımları tek seferliktir.
AİLE Terör Zararı Yardımları  Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan yardımlardır.  18 yaş üstü aile bireyi İkamet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlar ile terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlar faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi Hane başı aylık azami 1.500 TL  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.
AİLE Afet-Acil Durum Yardımları  Afet-Acil Durum Yardımları: Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın gıda, giyim vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi Afet-Acil Durum Yardımları Afet ve/veya acil durum halinden etkilenen haneler faydalanabilmektedir. (Olayın meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde muhtaçlık koşulu aranmaksızın) Kimlik Belgesi Acil ve Temel İhtiyaç Yardımları: 3.500 TL'ye kadar
Yangın, Sel ve Deprem Felaketinde;5.000 TL’ye kadar
Kar, Heyelan, Kaya Düşmesi Felaketinde; 3.000 TL'ye kadar
Geçimini Tarım ve Hayvancılıkla Sağlayan Muhtaç Hanelere; 3.000 TL'ye kadar
Afetzedelerin Tahliyelerinin Sağlanması Amacıyla; 3.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.
Durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.
Barınma Yardımları: Afet kapsamında vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı ve prefabrik ev yapım yardımı için nakdi olarak yapılan yardımlardır. Barınma Yardımları: İhtiyaç duyulması halinde 3294 sayılı Kanun kapsamında olup afet ve acil durum halinin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 180 gün içinde barınma yardımı talebinde bulunan haneler faydalanabilmektedir. Barınma Yardımları:İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;
• Ev onarımlarında 75.000 TL'ye kadar
• Prefabrik ev yapımlarında 150.000 TL'ye kadar
• Betonarme ev yapımlarında 200.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.
Ev Eşyası Zararı Yardımları: Afet ve acil durum halinden etkilenen hanelere yapılacak ev eşyası zararı yardımlarını kapsamaktadır. Ev Eşyası Zararı Yardımları: Afet ve/veya acil durum halinden etkilenen 3294 sayılı Kanun kapsamındaki haneler afetin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde başvurması halinde faydalanabilmektedir. Ev Eşyası Zararı Yardımları: Yangın, sel, deprem, kar, heyelan, kaya düşmesi, teknolojik ve insan kaynaklı vb. felaketler nedeniyle hanesi zarar görenlere ev eşyası zararı yardımı kapsamında  50.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.
Acil Durum Yardımı: 9 kişi ve/veya üzeri ölümlü veya yaralanmalı her türlü kazalar ile afet ve acil durum olarak değerlendirilebilecek hallerde ayrıca bir veya daha fazla kişinin ölümü ya da yaralanması ile sonuçlanan hava aracı kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aileleri ile yoğun bakımda yatan, cerrahi işlem geçirmiş ya da tıbbi tedavi süreçleri en az 3 ay sürecek olan yaralı vatandaşlarımıza yapılan nakdi yardımlardır. Acil Durum Yardımı: Afet ve/veya acil durum halinden etkilenen vatandaşlar faydalanabilmektedir. Acil Durum Yardımı: Acil ve temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince ihtiyaca göre belirlenmektedir. 
AİLE Vefat Yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına yönelik yardım programıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca bulundukları yerdeki Belediyelerden her hafta alınan vefat listeleri çerçevesinde Bütünleşik Sistemde kayıtlı ve sosyal yardım alan haneler tespit edilerek vefat eden kişinin hanesindeki bir yakınına Vefat Yardımı yapılmaktadır.
Bununla birlikte, Belediyeler tarafından listelerin gönderilmesi beklenmeksizin vefat eden kişinin bir yakını tarafından da “Ölüm Belgesi” sunulmak şartıyla yardım başvuru süreci başlatılabilmektedir.
Yakınları vefat eden 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk vatandaşları faydalanabilmektedir. •Kimlik Belgesi

• Kişi kendi başvuru yapacaksa yakınına ait Ölüm Belgesi
2.891,75 TL Ödemeler tek seferliktir.
AİLE İşe Yönlendirme Yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen sosyal yardım yararlanıcılarına yapılan nakdi yardımlardır. İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcısı İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirildiği bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir. (2024 yılı için 0-1.700 TL) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.
AİLE İşe Başlama Yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen  ve sosyal güvenceli bir işe yerleşen sosyal yardım yararlanıcılarına yönelik nakdi yardımlardır. İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından sosyal güvenceli bir işe başlayanlar faydalanabilmektedir.  Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları 60 gün içerisinde  faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi Brüt asgari ücretin 1/3’ ne karşılık gelen tutar. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilir. (2024 yılı için 6.667,50 TL) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.
BARINMA - GIDA Gıda Yardımları  3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde  olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane  içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ve ihtiyaç olması halinde yıl boyunca yardım yapılabilmektedir.
BARINMA - GIDA Öğle Yemeği Yardımı Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okulların bulunduğu merkezlere taşınan öğrencilere öğle yemeği verilmektedir. Başvuruya gerek olmaksızın kapsamdaki öğrenciler faydalanmaktadır. Taşımalı eğitimden yararlanan öğrenciler faydalanabilmektedir. Evrak talep edilmemektedir. Öğrencilerin öğle yemekleri karşılanmaktadır. Her iki eğitim öğretim döneminde her gün öğrencilerin öğle yemeği karşılanmaktadır. Program Milli Eğitim Bakanlığına kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.
BARINMA - GIDA Aşevleri  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) belirlenen kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşevi hizmeti verilmektedir.  18 yaş üstü aile bireyi (Aşevi hizmetinin bulunduğu il/ilçelerde) 3294 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) belirlenen kişiler faydalanabilmektedir. Kimlik Belgesi Sıcak yemek şeklinde verilmektedir. Günlük olarak sıcak yemek hizmeti sunulmaktadır.
BARINMA - GIDA Barınma Yardımları 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişi ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine  yönelik yürütülen yardımlardır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabilmektedir. Kimlik Belgesi İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;
• Basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar
• Orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar
• Kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar
• Prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar
• Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.
Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılmakta ve kaynağın 6 ay içerisinde harcamasının yapılması gerekmektedir. Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir.
BARINMA - GIDA Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı  Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 Sayılı Kanun kapsamındaki kadınlara yönelik ülke genelinde 2023 adet konut yapımını hedefleyen, yerel yönetimler ve hayırseverlerin işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bir konut destek programıdır.  Kontenjan tanımlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bulunduğu ilçelerde ikamet eden 18 yaş üstü aile bireyi Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kadınlar faydalanabilmektedir. Kimlik Belgesi Program kapsamında hane başına 500.000 TL destek sağlanmaktadır.  Ev alımlarında tek seferde ev yapımlarında ise üç dilim halinde kaynak aktarılmaktadır.
BARINMA - GIDA Yakacak Yardımları  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan  ihtiyaç sahibi haneler veya sosyal güvencesi olan ancak hane  içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden  (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi Hanelere dağıtılacak kömür miktarı bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Kış ayları öncesinde belirlenen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştirilmektedir.
BARINMA - GIDA Doğal Gaz Tüketim Desteği Türk vatandaşlarından,doğal gaz arzı sağlanan il/ilçede ikamet eden ve 3294 sayılı Kanun kapsamında oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz tüketim desteği sunulmaktadır. e-Devlet Kapısı üzerinden resmi ikamet adresine kayıtlı mesken türü doğal gaz aboneliğine sahip kişiler başvurabilmektedir. 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için  5.667,37 TL) az olan haneler (Hanesinde memur, noter ve muhtar bulunanlar hariç) faydalanabilmektedir. •Kimlik Belgesi
•Resmi ikamet adresine kayıtlı mesken türü aboneliğe haiz doğal  gaz faturası/ön ödemeli sayaç kartı
Tutarlar, Ekim-Mayıs aylarını içeren 8 aylık dönemde hak sahipliği şartları sağlandığı müddetçe  ilden ile değişmekle birlikte yıllık 1.500 TL ila 3.500 TL (aylık 188-438 TL) arasında değişkenlik göstermektedir. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
BARINMA - GIDA Elektrik Tüketim Desteği Program iki bileşenden oluşmaktadır;
• Asgari Elektrik Tüketim Desteği Bileşeni: 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere
• Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği Bileşeni: Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hasta vatandaşların bulunduğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca  ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hanelerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen hanelere elektrik tüketim desteği sağlanmaktadır. 
• Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerinin Kimlik Belgesi ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmeleri yeterlidir.
• Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için hak sahibi ya da fayda sahibinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurusu gerekmektedir.
• 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler ile
• Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen hastaların bulunduğu haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hanelerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen haneler faydalanabilmektedir. 
•Kimlik Belgesi

•Mesken Tipi Elektrik Faturası

•Kronik Hastalığı Nedeniyle Tıbbi Cihaza Bağlı Hastanın Sağlık Raporu
•1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (155,43 TL)
•3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (207,23 TL)
•4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (259,04 TL)
•5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh (310,85 TL)
• Kronik hastaların bulunduğu hanelerde hasta başına aylık 150 kWh (310,85 TL) karşılığı tutarınca destek sağlanmaktadır.
Ödemeler aylık yapılmaktadır.
BARINMA - GIDA Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Kızılay Derneği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır. Hane bireyi Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden; muhtaçlık ve demografik kriterlerden en az birine uyma şartlarını sağlayan, 9 ile başlayan kimlik numarasına sahip Geçici Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma başvuru sahipleri ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancıları kapsamaktadır. Bağımlılık Oranı ≥ 1.5 kriterini sağlayan haneleryardımdan faydalanabilmektedir. Kimlik Belgesi (9 ile başlayan) Aylık ödeme: Kişi başı 500 TL
Çeyreklik Dönemlerde:
- 1-4 kişilik hanelere 600 TL,
- 5-8 kişilik hanelere 300 TL,
- 9 ve üstü kişilik hanelere 100 TL olacak şekilde hane başı ödeme yapılmaktadır.
Ödemeler aylık yapılmaktadır. Öte yandan çeyreklik dönemlerde ek ödeme yapılmaktadır.
BARINMA - GIDA Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Kızılay Derneği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır. Hane bireyi Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden; muhtaçlık ve demografik kriterlerden en az birine uyma şartlarını sağlayan, 9 ile başlayan kimlik numarasına sahip Geçici Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma başvuru sahipleri ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancılar faydalanabilmektedir. Kimlik Belgesi (9 ile başlayan) Kişi Başı 700 TL
Tam bağımlı engelli birey için ek ödeme 2.400 TL
Ödemeler aylık yapılmaktadır.
ENGELLİ - YAŞLI Yaşlı Aylığı Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. 65 yaş üstü kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili 65 yaş üstü vatandaşlar faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi 2024 dönemi için 4.181,63 TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.
ENGELLİ - YAŞLI Engelli Aylığı  Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. 18 yaş üstü engelli kişiler  ile bu kişilerin vasi veya vekili  %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar faydalanabilmektedir.  •Kimlik Belgesi

•Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)
2024 dönemi için;
%40-%69 arası engelliler için 3.338,06 TL
%70 ve üzeri engelliler için 5.007,08 TL
Ödemeler aylık yapılmaktadır.
ENGELLİ - YAŞLI Engelli Yakını Aylığı  Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. 18 yaşından küçük özel gereksinimli çocukların yakınları (veli,vasi) 18 yaşından küçük özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri oranda engelli olan yakını bulunan kişiler faydalanabilmektedir.  •Kimlik Belgesi

•Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)
2024 dönemi için 3.338,06 TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.
ENGELLİ - YAŞLI Ulusal Vefa Programı Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın; ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik geliştirilmiş sosyal hizmet programıdır. İhtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlarımız ve 60 yaş üstü vatandaşlarımız ikamet ettikleri evlerinde program kapsamındaki hizmetlerden faydalandırılmaktadır. İhtiyaç sahibi 60 yaş üstü vatandaşlar ile engelli vatandaşlar 60 yaş üstü vatandaşlar, engelli vatandaşlar ve 3’ten fazla 16 yaşından küçük çocuğu olan kişilerin yaşadığı sosyal yardım yararlanıcısı tek ebeveynli haneler faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi Vatandaşa herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.  Ayni hizmet verilmektedir.
ENGELLİ - YAŞLI Engelli İhtiyaç Yardımları  İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülmektedir.  18 yaş üstü aile bireyi İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlar faydalanabilmektedir. •Kimlik Belgesi

•Sağlık Raporu
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.
SAĞLIK Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri  Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların GSS primleri ödenerek ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanmaktadır.  18 yaş üstü aile bireyi Sosyal güvenceden yoksun ve aile içinde kişi başına düşen aylık geliri brüt asgari ücretin 1/3'ünün (2024 yılı için 6.667,50) altında olan kişiler faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi G0 Prim tutarı 800,10 TL Kişi adına GSS primi Sosyal Güvenlik Kurumu'na her ay Bakanlığımız tarafından ödenmektedir.
SAĞLIK Şartlı Sağlık Yardımları (Sağlık ve Gebelik) Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri,  anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır.   Öncelik annede olmak üzere 18 yaş üstü aile bireyi 0-6 yaş arası çocuklar ve hamile kadınlar faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi Gebelik döneminde aylık 200 TL,
Çocuk için aylık 100 TL,
Doğumun Hastanede yapılması halinde bir seferlik 500 TL,
Şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 300 TL
Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
SAĞLIK GSS Katılım Payı Ödemeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsamaktadır. 5510 sayılı Kanunun 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler Katılım payı ödemesi yapan ihtiyaç sahibi kişiler faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi Kapsamdaki kişilerin hastane, ilaç, reçete ve optik muhteviyatında ödedikleri  katılım payı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından söz konusu kişilere geri ödenmektedir.  İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edilmesi ile kişiye ödeme gerçekleştirilmektedir.
SAĞLIK Kronik Hastalık Yardımı  Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır.  Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alınan kişiler faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi 9.077,96 TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.
SAĞLIK Silikozis Hastalarına Yapılan Ödemeler  Silikozis hastalarına yapılan ödemelerdir. 25.02.2011-25.05.2011 tarih aralığında başvurular alınmıştır. Yeni başvuru alınmamaktadır. Yeni başvuru alınmamaktadır. Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 oranında kaybedenler faydalanabilmektedir.  •Kimlik Belgesi

•Sağlık Raporu
2024 dönemi için
•Hafif Silikozis (%15-%34) hastaları için 7.212,75 TL
•Orta Silikozis (%35-%54) hastaları için 8.243,15 TL
•Ağır Silikozis (%55 ve üzeri) hastaları için 9.185,23 TL
Ödemeler aylık yapılmaktadır.
SAĞLIK Kronik Hastalara Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği Bileşeninden faydalanan hanelere elektrik kesintisinden doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kesintisiz güç kaynağı alımına yönelik yardım yapılabilmektedir. Ayrıca bu hanelerin tek sefere mahsus olmak üzere cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları Vakıf mali imkanları ile karşılanabilmektedir. Hastanın kendisi, hastanın sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Vakıf personeli tarafından da başvuru alınabilmektedir. 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım yardımı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların yaşadığı haneler faydalanabilmektedir.  •Kimlik Belgesi
 
•Sağlık Raporu
Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği için üst sınır belirlenmemiş olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mali imkanlarınca yapılabilmektedir. Birikmiş Elektrik Borcu Desteği ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği tek seferlik yapılmaktadır.
SAĞLIK Tip -1 Diyabet Tanısı Almış Kişilere Yönelik Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyal yardım faydalanıcısı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilen hanelerdeki Tip-1 Diyabet tanısı almış 0-22 yaş arasındaki kişileri kapsamaktadır. Fayda sahibinin kendisi ya da 18 yaşın altında olması durumunda aynı hanede ikamet eden yasal velisi/vasisi tarafından yapılmaktadır. 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince tespit edilen hanelerdeki Tip-1 Diyabet tanısı almış 0-22 yaş arasındaki çocuk ve gençler faydalanabilmektedir.  •Kimlik Belgesi
 
•Tip-1 Diyabet tanısına ilişkin usul ve esaslarda belirlenen niteliklere uygun sağlık raporu
Glikoz ölçüm cihazı temini sağlanmaktadır. Ayni hizmet verilmektedir.
EĞİTİM Ücretsiz Ders Kitabı Öğrencilerin ders kitapları ücretsiz verilmektedir. Başvuruya gerek olmamaktadır. Öğrenciler faydalanmaktadır.  Evrak talep edilmemektedir. Ders kitabı olarak verilmektedir.  Öğrenim dönemleri öncesinde kitaplar teslim edilmektedir. Program Milli Eğitim Bakanlığına kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.
EĞİTİM Şartlı Eğitim Yardımları  Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır. Öncelik annede olmak üzere 18 yaş üstü aile bireyi İlk ve orta öğretim çağında çocuğu bulunan aileler faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi İlköğretim erkek öğrenci aylık 90 TL, kız öğrenci aylık 100 TL;
Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 130 TL, kız öğrenci aylık 150 TL
Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
EĞİTİM Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen YŞEY programı Türkiye Kızılay Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ana uygulayıcı ortak olarak yürütülmektedir. Okul devamlılığını teşvik ederek kayıp nesil oluşumunun önüne geçilmesinin hedeflendiği sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi yabancılara yönelik uygulanan nakit ve çocuk koruma bileşenlerinden oluşan yardım programıdır. Öncelik annede olmak üzere 18 yaş üstü aile bireyi Geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, ihtiyaç sahibi, okulun açık olduğu dönemlerde 1 ayda 4 günden fazla (%80) devamsızlık yapmayan, örgün eğitimde okuyan geçici koruma altındaki ve diğer tüm yabancı çocuklar faydalanabilmektedir. Kimlik Belgesi (9 ile başlayan) Ana sınıfı ile 8. sınıflar arası öğrenciler için;
 Kız öğrencilere aylık 100 TL,
 Erkek öğrencilere aylık 90 TL

9. ile 12. sınıflar arası öğrenciler için;
 Kız öğrencilere aylık 150 TL,
 Erkek öğrencilere aylık 130 TL
Ödemeler 2 ayda bir yapılmaktadır.
EĞİTİM Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde destek sağlanmaktadır. Başvuruya gerek olmaksızın kapsamdaki öğrenciler faydalanmaktadır. Özel eğitim ihtiyacı olan özel gereksinimli öğrenciler faydalanabilmektedir.  Evrak talep edilmemektedir. Özel eğitim ihtiyacı olan özel gereksinimli öğrencilerin okullarına ücretsiz erişimi sağlanmaktadır. Program Milli Eğitim Bakanlığına kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.
EĞİTİM Eğitim Materyali Yardımı Her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından kırtasiye, önlük, çanta vb. temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden  (2024 yılı için 5.667,37-TL) için az olan haneler faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenerek Vakıf mali imkanları ile yapılabilmektedir. Her eğitim-öğretim dönemi başında ve ihtiyaç duyulan zamanlarda yardım teslimatı yapılmaktadır.
EĞİTİM Öğrenci Barınma-Taşıma-Yemek Yardımı MEB’in taşımalı eğitim sistemi dışında kalan 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yardımlar yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık  geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37-TL) az olan haneler faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir. Her iki eğitim-öğretim döneminde her gün karşılanmaktadır.
EĞİTİM Yurt Yapımı  Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yurt ihtiyacı bulunan yerlerde 100, 200 ve 300 kapasiteli yurtlar yapılmıştır. - İhtiyaç sahibi öğrenciler faydalanabilmektedir.  - İhtiyaç sahibi öğrencilerin barınma ihtiyaçları karşılanmaktadır. Vatandaşlara ödeme yapılmamaktadır.
EĞİTİM Kur’an Kursu Destek Programı Çocuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı resmi Kur'an Kurslarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında yardım alan ailelerin kursa ödemekle mükellef olduğu giderler Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı resmi Kur'an Kursuna çocuklarını kaydettiren 3294 sayılı Kanun kapsamında yardım alan aileler herhangi bir başvuru yapmadan programdan faydalanabilir. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Resmi Kur’an Kurslarında eğitim alan 3294 sayılı Kanun kapsamındaki hanelerde bulunan 4-6 yaş aralığındaki çocuklar faydalanabilmektedir.  Evrak talep edilmemektedir. Velilerin ödemekle yükümlü oldukları ücretler onlar adına Bakanlığımızca doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ödenmektedir.  Program Diyanet İşleri Başkanlığı'na kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.
EĞİTİM Eğitim Yardımları Kapsamında Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Yardımlar 3294 sayılı Kanun kapsamında yer aldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen ve Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrencilerin, ailelerinin yanına gidiş veya okullarına dönüşlerinde yıllık 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere toplam dört bilet hâlinde, belirlenen tek yön bilet vasıta üst limit tutarını aşmamak kaydıyla ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik bir destek programıdır. Destek Programından faydalanacak öğrenci 18 yaşından büyük ise kendisi veya ailesi; 18 yaşından küçük veya kanunen kısıtlı olması durumunda ise öğrencinin ailesi, vasi/velisi veya diğer kişiler başvuru yapabilmektedir. 3294 sayılı Kanun kapsamında yer aldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen ve Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrenciler faydalanabilmektedir. Destek Programı kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından öğrenci ya da ailesinden bilet ve öğrenci durumuna ilişkin bilgi ve belgeler talep edilir. Talep edilen belgelerin öğrenci adına olması zorunludur. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bilette yazılı tutarın tamamının ödenmesi esas olup ödeme tutarı 2024 yılı için 1.250 TL olarak belirlenen tek yön bilet vasıta üst limit tutarını aşamamaktadır.  Destek Programına ilişkin başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilerek karara bağlanmaktadır. 
EĞİTİM Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardımlar Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk öğrencilere temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vakıf imkânları ve/veya Vakfa şartlı yapılan bağış kaynağı kullanılarak düzenlilik arz etmeyen ayni/nakdi yardımlar yapılmaktadır. 18 yaş üstü öğrenci ya da aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37-TL)  az olan haneler faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenerek Vakıf mali imkanları ile yapılabilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
EĞİTİM Muhtelif Eğitim Yardımları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ilk ve ortaöğretim okullarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan öğrencilerin ortaöğretim ve yükseköğrenim sınavlarına hazırlık materyallerinin sağlanabilmesi gibi diğer eğitim ihtiyaçlarına yönelik destekler verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37-TL) az olan haneler faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir. Her eğitim-öğretim dönemi başında ve ihtiyaç duyulan zamanlarda yardım yapılmaktadır.