Sosyal Yardım Programlarımız


Yardım Türü Yardım Programı Kapsamı Başvuran Kimler Faydalanır Evrak Tutar Ödeme Dönemi
AİLE Türkiye Aile Destek Programı Aşırı yoksulluk sınırının altında kalan vatandaşlarımızın sosyal yardım sistemine dâhil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmaları ve çalışan yoksulluğu, emekli yoksulluğu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız ile düzenli sosyal yardım programlarımız özelinde belirlenen tematik şartları taşımadığı için bu yardımlardan faydalanamayan belirli bir gelir seviyesinin altındaki vatandaşlarımızın da desteklenmeleri amacıyla yürütülen yardım programı kapsamında yalnızca gelir kriteri dikkate alınmak suretiyle 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi destek sağlanmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup hane içinde kişi
başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için
2.835,60 TL) az olan haneler (Hanesinde memur, noter ve muhtar bulunanlar hariç)
Kimlik Belgesi Program kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık geliri;
• 450 TL ve altı olan hanelerimize aylık 1.250 TL,
• 450 TL üzeri – 911,15 TL ve altında olan hanelerimize aylık 1.100 TL,
• 911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL ve altında olan hanelerimize aylık 950 TL,
• 1.372,30 TL üzeri – 2.835,60 arasında olan hanelerimize ise aylık 850
TL ödeme yapılmaktadır.

Çocuk Bileşeni kapsamında;
• 1-2 çocuklu hanelere 350 TL,
• 3 çocuklu hanelere 450 TL,
• 4 çocuklu hanelere 550 TL,
• 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 TL ek ödeme yapılmaktadır.
Ödemeler 1 yıl süreyle aylık olarak yapılacaktır.
AİLE Doğum Yardımı  15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır. Başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılır. Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi • Birinci çocuk için 300 TL 
• İkinci çocuk için 400 TL
• Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL 
Ödemeler tek seferliktir.
AİLE Çoklu Doğum Yardımı  Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir. Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2.835,60 TL) az olan haneler Kimlik Belgesi 400 TL Ödemeler  her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLE Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir. Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlar Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar Kimlik Belgesi 1.000 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLE Öksüz ve Yetim Yardımı  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası  veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. Anne vefat etmiş ise  baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi  çocuklar Kimlik Belgesi 600 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLE Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülür. Evli ise eşi, bekar ise anne veya babası Asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babası Kimlik Belgesi 800 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLE Asker Çocuğu Yardımı  Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır.  Asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar Kimlik Belgesi 350 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLE Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü veya ilgili kamu kurumlarınca Genel Müdürlüğümüze vefat veya yaralı bilgisi iletilen kişilere yapılacak yardımlar ile şehit yakınları ve gazilerin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla yapılan yardımları kapsamaktadır. Şehit yakını ve gaziler başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte vefat ve yaralı bilgisi iletilen kişilerin ihtiyaçlarına yönelik kaynak aktarımları başvuru veya talep beklenmeksizin re'sen gerçekleştirilmektedir. Hanelerin sosyal güvenlik kapsamında olup olmadığı ile muhtaçlık durumlarına bakılmaksızın kapsamda belirtilen kişiler faydalandırılmaktadır • Başvuru alınan yardımlar kapsamında Kimlik Belgesi
• Şehit Yakını ve Gaziler Genel Müdürlüğü veya ilgili kamu kurumlarınca Genel Müdürlüğümüze vefat/yaralı bilgisi iletilmesi durumunda başvuru, evrak vb. herhangi işlem beklenmeksizin ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarım gerçekleştirilmektedir.
• Muhtelif yardımlar ile tedavi gören yaralılara yönelik ulaşım ve barınma yardımı kapsamında yapılan yardımlarda tutar Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.
• Vefat ve yaralı bilgisi iletilen kişiler için 50.000 TL’yi geçmeyecek şekilde kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir.
Kapsamdaki kişilerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ivedilikle gerçekleştirilmektedir. Vefat ve yaralı bilgisi iletilenlere yönelik kaynak aktarımları tek seferliktir.
AİLE Terör Zararı Yardımları  Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yardımlar yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi İkamet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlar ile terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlar Kimlik Belgesi Hane başı aylık azami 1.500 TL  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
AİLE Afet-Acil Durum Yardımları  Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın gıda, giyim, barınma vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi Afet ve/veya acil durum halinden etkilenen vatandaşlar (Olayın meydana geldiği tarihten itibaren ilk bir ay içerisinde muhtaçlık koşulu aranmaksızın) Kimlik Belgesi Acil ve temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince ihtiyaca göre belirlenmektedir.  Durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.
AİLE Vefat Yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına yönelik yardım programıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca bulundukları yerdeki Belediyelerden her hafta alınan vefat listeleri çerçevesinde Bütünleşik Sistemde kayıtlı ve sosyal yardım alan haneler tespit edilerek vefat eden kişinin hanesindeki bir yakınına Vefat Yardımı yapılmaktadır.
Bununla birlikte, Belediyeler tarafından listelerin gönderilmesi beklenmeksizin vefat eden kişinin bir yakını tarafından da “Ölüm Belgesi” sunulmak şartıyla yardım başvuru süreci başlatılabilmektedir.
Yakınları vefat eden 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk vatandaşları Kimlik Belgesi

Kişi kendi başvuru yapacaksa yakınına ait Ölüm Belgesi
1.237,81 TL Ödemeler tek seferliktir.
AİLE İşe Yönlendirme Yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcısı İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirildiği bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yararlanabilir.  Kimlik Belgesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir. (2023 yılı için 850 TL) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
AİLE İşe Başlama Yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen  ve sosyal güvenceli bir işe yerleşen sosyal yardım yararlanıcıları İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından sosyal güvenceli bir işe başlayanlar Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları 60 gün içerisinde yararlanabilir. Kimlik Belgesi Brüt asgari ücretin 1/3’ ne karşılık gelen tutar. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilir. (2023 yılı için 3.336 TL) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
BARINMA - GIDA Gıda Yardımları  3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde  olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan
ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane
içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden
(2023 yılı için 2.835,60 TL) az olan haneler
Kimlik Belgesi İhtiyaca göre belirlenmektedir. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ve ihtiyaç olması halinde yıl boyunca yardım yapılabilmektedir.
BARINMA - GIDA Öğle Yemeği Yardımı Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, okulların bulunduğu merkezlere taşınan ihtiyaç sahibi hanelerde yaşayan öğrencilere öğle yemeği verilmektedir. Başvuruya gerek olmaksızın kapsamdaki öğrenciler faydalanmaktadır. Taşımalı eğitimden faydalanan öğrenciler Evrak talep edilmemektedir. Öğrencilerin öğle yemekleri karşılanmaktadır. Her iki eğitim öğretim döneminde her gün öğle yemeği karşılanmaktadır. Program Milli Eğitim Bakanlığına kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.
BARINMA - GIDA Aşevleri  İşsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) belirlenen kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşevi hizmeti verilmektedir.  18 yaş üstü aile bireyi (Aşevi hizmetinin bulunduğu il/ilçelerde) 3294 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) belirlenen kişiler Kimlik Belgesi Sıcak yemek şeklinde verilmektedir. Günlük olarak sıcak yemek hizmeti sunulmaktadır.
BARINMA - GIDA Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. 18 yaş üstü aile bireyi Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden
(2023 yılı için 2.835,60 TL) az olmakla birlikte programa özel diğer şartlara haiz kişiler faydalanabilmektedir.
Kimlik Belgesi İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla
• Ev onarımlarında 35.000- 100.000 TL'ye kadar
• Prefabrik ev yapımlarında 200.000 TL'ye kadar
• Betonarme ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
BARINMA - GIDA Yakacak Yardımları  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan
ihtiyaç sahibi haneler veya sosyal güvencesi olan ancak hane
içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden
(2023 yılı için 2.835,60 TL) az olan haneler
Kimlik Belgesi Hanelere dağıtılacak kömür miktarı bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir. Kış ayları öncesinde belirlenen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştirilmektedir.
BARINMA - GIDA Doğal Gaz Tüketim Desteği 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz tüketim desteği sunulmaktadır. e-Devlet Kapısı üzerinden resmi ikamet adresine kayıtlı mesken türü doğal gaz aboneliğine sahip kişiler başvurabilmektedir. Belirlenen başvuru döneminde e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunan Türk Vatandaşlarından doğal gaz arzı sağlanan ilçe/ beldede ikamet eden ve e-Devlet başvuru sürecinde seçtiği, kullanımda olan mesken türünde adına kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği bulunan kişilerden ön eleme kriterlerini geçen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilen kişiler faydalanabilmektedir Kimlik Belgesi

Resmi ikamet adresine kayıtlı mesken türü aboneliğe haiz doğal
gaz faturası/ön ödemeli sayaç kartı
Tutarlar bölgenin iklim koşullarına göre ısıl harita temel alınarak hazırlanan liste kapsamında hane başı yıllık 900 TL ila 2.500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
Isıl harita baz alınarak belirlenen tutarlar Genel Müdürlükçe belirlenen uygun ödeme dönemlerine göre iki eşit taksitte
gerçekleştirilmektedir.
BARINMA - GIDA Elektrik Tüketim Desteği Program iki bileşenden oluşmaktadır;
• Asgari Elektrik Tüketim Desteği Bileşeni: 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneler.
• Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği Bileşeni: Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hasta vatandaşların bulunduğu ve SYD Vakıflarınca
ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hanelerden SYD Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen haneler
• Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmeleri yeterlidir.
• Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için hak sahibi ya da fayda sahibinin SYD Vakfına başvurusu gerekmektedir.
• 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler
• Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu SYD Vakıflarınca tespit edilen hastaların bulunduğu haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hanelerden SYD Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen haneler
Kimlik Belgesi

Mesken Tipi Elektrik Faturası
• 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (110,58 TL)
• 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (147,44 TL)
• 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (184,30 TL)
• 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh (221,16 TL)
• Kronik hastaların bulunduğu hanelerde hasta başına aylık 150 kWh (221,16 TL) karşılığı tutarınca destek sağlanmaktadır.
Ödemeler aylık yapılmaktadır.
BARINMA - GIDA Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türkiye Kızılay Derneği ve  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır.  Hane bireyi Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden; muhtaçlık ve demografik kriterlerden en az birine uyma şartlarını sağlayan, 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip Geçici Koruma  Statüsü, Uluslararası Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma başvuru sahipleri ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancıları kapsar. Kimlik Kartı (99 ile başlayan) 300 TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.
BARINMA - GIDA Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY) • Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Kızılay Derneği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır.
• Program18-59 yaş arası kimsenin bulunmadığı ve 60 yaş üzeri en az 1 kişinin olduğu haneleri
• Hanede en az 1 engelli (sağlık raporunda engellilik oranı 40% ve üzeri) bulunan haneleri
• 18-59 yaş arası sadece 1 bireyin ve 18 yaşından küçük en az 1 bireyin olduğu haneleri kapsamaktadır.
Hane bireyi Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden; muhtaçlık ve demografik kriterlerden en az birine uyma şartlarını sağlayan, 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip Geçici Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma başvuru sahipleri ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancılar faydalanabilmektedir. Kimlik Kartı (99 ile başlayan) Kişi Başı 450 TL + Ağır engelli birey için ek ödeme 1.200 TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.
ENGELLİ - YAŞLI Yaşlı Aylığı Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60 TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. 65 yaş üstü kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili 65 yaş üstü vatandaşlar Kimlik Belgesi 2023 dönemi için 1.997,70-TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.
ENGELLİ - YAŞLI Engelli Aylığı  Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. 18 yaş üstü engelli kişiler  ile bu kişilerin vasi veya vekili  %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar Kimlik Belgesi

Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)
2023 dönemi için;
%40-%69 arası engelli aylığı 1.594,70-TL,
%70 ve üzeri engelli aylığı  2.392,05-TL
Ödemeler aylık yapılmaktadır.
ENGELLİ - YAŞLI Engelli Yakını Aylığı  Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. 18 yaşından küçük özel gereksinimli çocukların yakınları (veli,vasi) 18 yaşından küçük özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri oranda engelli olan yakını bulunan kişiler Kimlik Belgesi

Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)
2023 dönemi için 1.594,70-TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.
ENGELLİ - YAŞLI Ulusal Vefa Programı Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın; ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik geliştirilmiş sosyal hizmet programıdır. İhtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlarımız ve 60 yaş üstü vatandaşlarımız ikamet ettikleri evlerinde program kapsamındaki hizmetlerden faydalandırılmaktadır. İhtiyaç sahibi 60 yaş üstü vatandaşlar ile engelli vatandaşlar 60 yaş üstü vatandaşlar, engelli vatandaşlar ve 3’ten fazla 16 yaşından küçük çocuğu olan kişilerin yaşadığı sosyal yardım yararlanıcısı tek ebeveynli haneler Kimlik Belgesi Projeye yönelik ilke kararları çerçevesince belirlenmektedir. Ayni hizmet verilmektedir.
ENGELLİ - YAŞLI Engelli İhtiyaç Yardımları  İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülür. 18 yaş üstü aile bireyi Engelli vatandaşlar Kimlik Belgesi

Sağlık Raporu
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir. İhtiyaca göre belirlenmektedir.
SAĞLIK Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri  Sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlar Hane bireyi Sosyal güvenceden yoksun ve aile içinde kişi başına düşen aylık geliri brüt asgari ücretin 1/3'ünün (2023 yılı için 3.335,99) altında olan kişiler Kimlik Belgesi G0 Prim tutarı 400,32 TL Kişi adına primi SGK'ya her ay devlet tarafından ödenmektedir.
SAĞLIK Şartlı Sağlık Yardımları (Sağlık ve Gebelik) Sosyal güvencesi olmayan,  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri,  anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır.   Öncelik annede olmak üzere 18 yaş üstü aile bireyi 0-6 yaş arası çocuklar ve hamile kadınlar Kimlik Belgesi Gebelik döneminde aylık 200 TL, çocuk için aylık 100 TL,
Doğumun Hastanede yapılması halinde bir seferlik 500 TL,
Şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 300 TL,
Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
SAĞLIK GSS Katılım Payı Ödemeler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsamaktadır. 5510 sayılı Kanununun 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler Katılım payı ödemesi yapanlar Kimlik Belgesi Kapsamdaki kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik muhteviyatında ödedikleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından söz konusu kişilere ödenen katılım payı toplam tutarı kadar İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmesi ile kişiye ödeme gerçekleştirilir.
SAĞLIK Kronik Hastalık Yardımı  Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır.  Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alınan kişiler Kimlik Belgesi 4.336,84 TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.
SAĞLIK Silikozis Hastalarına Yapılan Ödemeler  Silikozis hastalarına yapılan ödemelerdir. 25.02.2011-25.05.2011 tarih aralığında başvurular alınmıştır. Yeni başvuru alınmamaktadır. Yeni başvuru alınmamaktadır. Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 oranında kaybedenler Kimlik Belgesi

Sağlık Kurulu Raporu
2023 dönemi için
Hafif Silikozis aylığı (%15-%34) 3.445,77-TL,
Orta Silikozis aylığı (%35-%54) 3.938,03-TL,
Ağır Silikozis aylığı (%55 ve üzeri) 4.388,08-TL
Ödemeler aylık yapılmaktadır.
SAĞLIK Kronik Hastalara Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanan hanelere elektrik kesintisinden doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kesintisiz güç kaynağı alımına yönelik yardım yapılabilmektedir. Ayrıca bu hanelerin tek sefere mahsus olmak üzere cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları Vakıf mali imkanları ile karşılanabilmektedir. Hastanın kendisi, hastanın sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Vakıf personeli tarafından da başvuru alınabilir. 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım yardımı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların yaşadığı haneler Kimlik Belgesi
 
Sağlık Raporu
Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği için üst sınır belirlenmemiş olup Vakıf mali imkanlarınca yapılabilmektedir. Birikmiş Elektrik Borcu Desteği ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği tek seferlik yapılmaktadır.
EĞİTİM Ücretsiz Ders Kitabı İlk ve orta öğrenim öğrencilerinin ders kitapları ücretsiz verilmektedir. Başvuruya gerek olmaksızın kapsamdaki öğrenciler faydalanmaktadır. Tüm ilk ve orta öğrenim öğrencileri Evrak talep edilmemektedir. Ders kitabı olarak verilir. Öğrenim dönemleri öncesinde kitaplar teslim edilir. Program Milli Eğitim Bakanlığına kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.
EĞİTİM Şartlı Eğitim Yardımları  Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır. Öncelik annede olmak üzere 18 yaş üstü aile bireyi İlk ve orta öğretim çağında çocuğu bulunan aileler Kimlik Belgesi İlköğretim erkek öğrenci aylık 90 TL, kız öğrenci aylık 100 TL;
Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 130 TL, kız öğrenci aylık 150 TL
Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
EĞİTİM Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye Kızılay Derneği, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır.  Hane bireyi Geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, ihtiyaç sahibi, okulun açık olduğu dönemlerde 1 ayda 4 günden fazla (%80) devamsızlık yapmayan,T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve geçici eğitim merkezlerinde okuyan Suriyeli ve diğer tüm yabancı çocuklar Kimlik Belgesi (99 ile başlayan) Ana sınıfı ile 8. sınıflar arası öğrenciler için;
 Kız öğrencilere aylık 100 TL,
 Erkek öğrencilere aylık 90 TL

9. ile 12. sınıflar arası öğrenciler için;
 Kız öğrencilere aylık 150 TL,
 Erkek öğrencilere aylık 130 TL
Ödemeler 2 ayda bir yapılmaktadır.
EĞİTİM Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde destek sağlanmaktadır. Başvuruya gerek olmaksızın kapsamdaki öğrenciler faydalanmaktadır. Özel eğitime ihtiyacı olan engelli öğrenciler Evrak talep edilmemektedir. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yıllık ödeme yapılır. Program Milli Eğitim Bakanlığına kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.
EĞİTİM Eğitim Materyali Yardımı Her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından kırtasiye, önlük, çanta vb. temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden  (2023 yılı için 2.835,60-TL) için az olan haneler  Kimlik Belgesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenerek Vakıf mali imkanları ile yapılabilmektedir. Her eğitim-öğretim dönemi başında ve ihtiyaç duyulan zamanlarda yardım teslimatı yapılmaktadır.
EĞİTİM Öğrenci Barınma-Taşıma-Yemek Yardımı MEB’in taşımalı eğitim sistemi dışında kalan 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yardımlar yapılmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60-TL) az olan haneler  Kimlik Belgesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir. Her iki eğitim-öğretim döneminde her gün karşılanmaktadır.
EĞİTİM Yurt Yapımı  Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yurt ihtiyacı bulunan yerlerde 100, 200 ve 300 kapasiteli yurtlar yapılmaktadır. - İhtiyaç sahibi öğrenciler Yurt yapımı projelerine yönelik teknik doküman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti kararı ve proje dokümanına göre Bakanlıkca belirlenmektedir. Vatandaşlara ödeme yapılmamaktadır.
EĞİTİM Ana Okulu/Ana Sınıfı Yardımı Çocuğu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu veya anasınıfına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında yardım alan ailelerin okula ödemekle mükellef olduğu giderler Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu veya ana sınıfına çocuklarını kaydettiren 3294 sayılı Kanun kapsamında yardım alan aileler herhangi bir başvuru yapmadan programdan faydalanabilir. Çocuğu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu veya anasınıfına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında yardım alan aileler. Evrak talep edilmemektedir. Velilerin ödemekle yükümlü oldukları ücretler onlar adına Bakanlığımızca doğrudan Milli Eğitim Bakanlığına ödenir.  Program Milli Eğitim Bakanlığına kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.
EĞİTİM Kur’an Kursu Destek Programı Çocuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı resmi Kur'an Kurslarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında yardım alan ailelerin kursa ödemekle mükellef olduğu giderler Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı resmi Kur'an Kursuna çocuklarını kaydettiren 3294 sayılı Kanun kapsamında yardım alan aileler herhangi bir başvuru yapmadan programdan faydalanabilir. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Resmi Kur’an Kurslarında eğitim alan 3294 Sayılı Kanun kapsamındaki hanelerde bulunan 4-6 yaş aralığındaki çocukları kapsar. Evrak talep edilmemektedir. Velilerin ödemekle yükümlü oldukları ücretler onlar adına Bakanlığımızca doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ödenir.  Program Diyanet İşleri Başkanlığı'na kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.
EĞİTİM Eğitim Yardımları Kapsamında Ulaşım Giderlerine Yönelik Yardımlar 3294 sayılı Kanun kapsamında yer aldığı SYD Vakıflarınca tespit edilen ve Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrencilerin, ailelerinin yanına gidiş veya okullarına dönüşlerinde yıllık 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere toplam dört bilet hâlinde, belirlenen tek yön bilet vasıta üst limit tutarını aşmamak kaydıyla ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik bir destek programıdır. Destek Programından faydalanacak öğrenci 18 yaşından büyük ise kendisi veya ailesi; 18 yaşından küçük veya kanunen kısıtlı olması durumunda ise öğrencinin ailesi, vasi/velisi veya diğer kişiler başvuru yapabilmektedir. 3294 sayılı Kanun kapsamında yer aldığı SYD Vakıflarınca tespit edilen ve Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrenciler faydalanmaktadır. Destek Programı kapsamında, SYD Vakıfları tarafından öğrenci ya da ailesinden bilet ve öğrenci durumuna ilişkin bilgi ve belgeler talep edilir. Talep edilen belgelerin öğrenci adına olması zorunludur. SYD Vakfı tarafından bilette yazılı tutarın tamamının ödenmesi esas olup ödeme tutarı 2023 yılı için 750 TL olarak belirlenen tek yön bilet vasıta üst limit tutarını aşamaz. Destek Programına ilişkin başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
EĞİTİM Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardımlar Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk öğrencilere temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vakıf imkânları ve/veya Vakfa şartlı yapılan bağış kaynağı kullanılarak düzenlilik arz etmeyen ayni/nakdi yardımlar yapılmaktadır. 18 yaş üstü öğrenci ya da aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60-TL)  az olan haneler  TC Kimlik Kartı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenerek Vakıf mali imkanları ile yapılabilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
EĞİTİM Muhtelif Eğitim Yardımları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından ilk ve ortaöğretim okullarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan öğrencilerin ortaöğretim ve yükseköğrenim sınavlarına hazırlık materyallerinin sağlanabilmesi gibi diğer eğitim ihtiyaçlarına yönelik destekler verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60-TL) az olan haneler  TC Kimlik Kartı İhtiyaca göre belirlenmektedir. Her eğitim-öğretim dönemi başında ve ihtiyaç duyulan zamanlarda yardım yapılmaktadır.