Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına Ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik


Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008                Resmi Gazete Sayısı: 26941

 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özürlüler veri tabanı oluşturulmasına ve özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere kimlik kartı verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 


Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde kırk veya daha yüksek bir oranda kaybeden özürlü bireylerin bilgilerinin yer aldığı özürlüler veri tabanının oluşturulmasına ve özürlülere kimlik kartı verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 


Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/3/1997 tarihli ve 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentleri, 23 ile 25 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 


Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Başkanlık: Özürlüler İdaresi Başkanlığını, 

b) Bilgi Formu: Özürlünün kimlik, yerleşim yeri ve özür durumuna ilişkin bilgileri içeren ve Kurumun görüşü alınarak Başkanlıkça belirlenen özürlü bilgi formunu,

c) İl müdürlüğü: İl sosyal hizmetler müdürlüğünü,

ç) Kimlik kartı: Özürlülere verilecek kimlik kartını,

d) Kurum: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

e) Özveri: Özürlüler İdaresi Başkanlığı ulusal özürlüler veri tabanını,

f) Sağlık kurulu raporu: 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca alınan özürlü sağlık kurulu raporunu ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kimlik Kartı Verilmesine ve Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına İlişkin Usul ve Esaslar
 
Kimlik kartının niteliği 

MADDE 5 – (1) Kimlik kartına sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, mevzuatta münhasıran özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanır. 

(2) Kimlik kartı alıp almamak özürlünün isteğine bağlıdır. 

(3) Kimlik kartına sahip olmayan özürlüler, ilgili mevzuatla tanınan haklardan sağlık kurulu raporunu ibraz ederek faydalanabilir.


Kimlik kartının şekli ve basımı 

MADDE 6 – (1) Kimlik kartında; özürlünün T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, özür oranı ve kimlik kartının verildiği ilin adı, seri numarası gibi bilgiler ile özürlünün fotoğrafı yer alır. 

(2) Kimlik kartının kapsamı, şekli, ebadı ile yürürlük, değiştirme ve geçerlilik süresi, taklit, tahrif ve sahtecilikten korumak maksadıyla kimlik kartı üzerine konulacak güvenlik unsurları, basım ve özürlülere teslimat aşamasında uygulanacak sistem ve teknoloji, kimlik kartının kaybı ve yenilenmesi halinde yapılacak işlemler, Başkanlık ve Kurum tarafından belirlenir.

(3) Kimlik kartları, Başkanlık veya Kurum tarafından boş olarak bastırılır ve valiliklere dağıtımı yapılır.


Kimlik kartı için müracaat 

MADDE 7 – (1) Kimlik kartı almak için; dilekçe, sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ile yerleşim yerinin bulunduğu valiliğin il müdürlüğüne müracaat edilir. 


Bilgi formunun düzenlenmesi 

MADDE 8 – (1) Özürlünün kimliğine ilişkin bilgiler, kimlik paylaşımı sisteminden alınır. Bilgi formundaki bilgiler, il müdürlüğündeki görevli personel tarafından, özürlünün beyanına ve sağlık kurulu raporundaki bilgilere göre doldurulur ve imzalanır. Bilgi formunda yer alan bilgilerin doğruluğundan beyanda bulunan kişi sorumludur. 

(2) İl müdürü veya yetkilendireceği personel tarafından onaylanan bilgi formlarının aslı, sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği veya aslı ibraz edildiğinde kurumca onaylı örneği birleştirilerek ilgili dosyasında il müdürlüklerince muhafaza edilir.


Kimlik kartı bilgilerinin veri tabanına aktarılması 

MADDE 9 – (1) Bilgi formunda yer alan bilgiler, il müdürlüğü tarafından Kurumun veri tabanına aktarılır. 

(2) Kurum, veritabanındaki özürlü bilgilerini, Başkanlığın belirlediği veri yapısında Özveriye aktarılmak üzere her ayın ilk haftası Başkanlığa elektronik ortamda gönderir. Ayrıca, Kurum bu bilgilerin Özveriye aktarılması amacıyla uygun servisler hazırlar. 

(3) Özürlülük bilgilerinin Özveriye aktarılmasına yönelik teknik yöntem ile özürlülük bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin usul ve esaslar gerekli görüldüğünde Kurum ve Başkanlık tarafından değiştirilir. 

(4) Veri tabanına girilen bilgilerin doğruluğundan Kurum sorumludur.


Ulusal özürlüler veri tabanına aktarılan bilgilerin paylaşılması 

MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde; ulusal özürlüler veri tabanındaki bilgiler, özürlülere hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve diğer ilgili taraflara Başkanlığın uygun gördüğü şekilde verilir veya paylaşılabilir. Bu bilgilerin güvenliği ve amacı dışında kullanım sorumluluğu bilgiyi alan kurum veya kuruluşlara aittir.


Kimlik kartının düzenlenmesi 

MADDE 11 – (1) Kimlik kartı, sağlık kurulu raporu ve özürlünün kimlik bilgileri çerçevesinde il müdürlükleri tarafından, Kurumca hazırlanan uygulama yazılımı yardımıyla elektronik ortamda düzenlenir.

(2) Kimlik kartı, valilikçe görevlendirilecek il sosyal hizmetler müdürü veya il müdür yardımcısı tarafından onaylanır. Kimlik kartında yazılı bilgilerin doğruluğundan onaylayan kişi sorumludur.


Kimlik kartının teslimi 

MADDE 12 – (1) Kimlik kartlarının teslimi sırasında kimlik kartındaki bilgilerin yer aldığı kimlik teslim belgesi düzenlenir. Kimlik kartı, il müdürlüklerince özürlü bireylerin bizzat kendisine veya kanuni temsilcilerine elektronik ortamda düzenlenen kimlik teslim belgesi imzalatılarak teslim edilebileceği gibi, özürlünün yerleşim yeri adresine iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. 

(2) Kimlik teslim belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi esastır. Bunun mümkün olmaması halinde kâğıt ortamında düzenlenir ve bu bilgiler daha sonra elektronik ortama aktarılır.

(3) Kimlik kartlarının posta ile gönderilmesi halinde, kimlik teslim belgesinin ilgili bölümüne iadeli taahhütlü posta ile gönderildiğine ilişkin bilgilere de yer verilir. 

(4) Verilen kimlik kartlarının seri numaraları, il müdürlükleri tarafından elektronik ortamda tutulur.


Kimlik kartlarının yeniden düzenlenmesi 

MADDE 13 – (1) Kimlik kartları; içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, özürlünün il müdürlüğüne müracaatı ile 8 ve 11 inci madde hükümlerine göre yeniden düzenlenir. 


Kimlik kartlarının iade edilmesi 

MADDE 14 – (1) Vefat eden veya sağlık kurulu raporuyla belirlenen özür oranı yüzde kırkın altına düşen özürlü bireylere ilişkin kimlik kartları il müdürlüklerine iade edilir. 


Kimlik kartlarının imha edilmesi 

MADDE 15 – (1) Geri alınan, iade edilen veya kurumlarda unutulan ya da bulunarak il müdürlüğüne teslim edilen, kimlik kartlarının düzenlenmesi veya kaplanması aşamalarında meydana gelen baskı veya kaplama nedeniyle kullanılamaz duruma gelen kimlik kartlarının seri numaraları elektronik ortamda, bunun mümkün olmaması halinde ise yazılı olarak düzenlenen imha tutanağına geçirilir, daha sonra da elektronik ortama aktarılır. 

(2) İmha tutanağı, il müdürlüğünün imha komisyonu olarak yetkilendireceği, en az üç personelce imzalanır ve kimlik kartları komisyon tarafından günlük olarak imha edilir. 


Kimlik kartlarında tahrifat, sahtecilik 

MADDE 16 – (1) Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan kartlar geçersizdir.

(2) Gerçeğe aykırı kart düzenleyenler veya bu tür kartı bilerek kullananlar, iade etmesi gerektiği halde kimlik kartını kullanmaya devam edenler, kart üzerinde tahrifat, silinti, kazıntı yapanlar ile tahrif edilmiş kartları kullananlar hakkında genel hükümlere göre cezai kovuşturma yapılır.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler
 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 17 – (1) 30/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 


Özürlüler için kimlik kartları ile özürlülük bilgilerinin yer aldığı nüfus cüzdanları 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; 
 
a) 13/8/1998 tarihli ve 23432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliği uyarınca verilmiş bulunan kimlik kartları,

b) Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik uyarınca nüfus cüzdanlarına yazdırılan özür oranını gösteren ibare,  geçerliliğini korur.      

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen özürlüler için kimlik kartlarının içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması durumunda, özürlülerin müracaatı ile 8 ve 11 inci madde hükümlerine göre yeniden kimlik kartı düzenlenir.


Yürürlük 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 


Yürütme 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu bakanlar ile İçişleri Bakanı müştereken yürütür.